Job 11

Sofargo polasa wali po

(Dąį 11)

Jop aga homu begelama, Godigo aga hobede emainu yai

Sofar te Nama bulu bidigo odama, tama agai Jopbolo e tama wali.

“Jop, nago po hauwa mu te wabosei.
Tama nago homugo nago te pogo nage dolo yai dao,
dago te po omainu ebawe? Tega.
Tama nago te dwai dwai po wabogo
dago penane paliasa bidimai walama,
nago te po obawe?
Nago tigidali dwagi yai kolesaga homu dabe dolali.
Tama nago homu te naga tede naga
hale ilabo bidi meni yali, nago te homu eba,
agawe?
Ena pedauwali pania sogobema.
Eno homugo nago po dabe wei ponaibao.
Nago te po wali, nago te pusali po dabe sese
dwagi yai po mu naga dao wali.
Me ma, nago te po wali,
nago sęgę me dwai kolesaga Godigo
gedude menio po wali.
Tegoba. Eno homugo God aga digi
nago po wei ponomai igi dao.
Tama eno homugo aga digi nagebolo
te dwagi yai kolesaga page dabe, me te dwagi yai
homu kolesaga page dabe ola momai igi dao.
Magi baso meni.
Nai hauwa mu geme dualalubao,
te da bidi dago kuna konegobeo.
Jop, eno homu nago konemai yaibao.
Godigo nage dali dua mu yali,
tama agai nage genuai sęgę mu mabe,
te nago dwai kolesaga dolo wei ponoyu,” wali.
“Nago homugo nago tigidali
dwagi yai kolesaga dabe nago saiba weyu obawe?
Tama te Godigo homu kolesaga dali,
te bomo dali si nago usu nugi pelama,
tama nago agai bomo dali usu nigi paibawe?
Godigo homu kolesaga da, ugwanu mu dao.
Te dagalu ugwanu mu elalubo tiwai mu dao.
Tama aiyanu mu dao,
te isibo bidigo bulu edelama, mu elalubo bidi dao.
Godigo kolesagago yaide e tǫ edelama,
bobobage mu elalubo dao.
Tama genuai mu elama, tama tamu ąį dąį edelama
mu elalubo dao.
Tama nago mena tama tilama, agai homu kolesaga dali,
agai bomai kolesaga dali si gegelama, sueibawe?
10 Tama ma, Godigo nage kalabus elama,
tama nage po tų eboba odasa pabo si da,
tede dego mu aga paliaibawe?
11 Godigo koneani, mena bidi dabego
dwai kolesaga wali peyu ebo si da,
teda agai augwaligo ebo dwai kolesaga sulama,
tama agai augwaligo ebo dwai kolesaga
osolama, dagala suaibao.
12 Tama nago kibu donkigo wai ame nabo si,
te bidi gesabidi poai ame nogobeo.
Te tiwai me te dwagi yai homu kolesaga
wali pisąwai bidi
agai wiegi yai kolesaga me sogobeo,”
Sofargo te po wali.

13 “Tiali goli, Jop, nage homu begelama,
tama Godiba gedu haluasa po walama,
tama nago agabolo hanaluyu, te po wai,
ena hobede elama, tau sao po wao.
14 Ma, nago dwai sę yai da wida,
teda nago te dwai sę tudiba togolao.
Tama nago te dwai kolesaga nage dali ma bidimai igio.
15 Tama nago dwai sę yai da wida,
teda nago dwai sę meni yai po olama,
tama naga bugai homu elama, bidaibao.
Tama naga bomo elama, magi naide wi me elama
bidigobeo.
16 Tama nago te tigi dene dali,
sęgę dali si gegeda palama, bidaibao.
Tama nago te homu kone me egobeo.
E tiwai dao. Bidigo te ni yabe wę asiyu,
tolasa pabode gegeda pabo tiwai dao.
17 Tama nago bidibo kolesaga dali,
bidibo page dali, tigidali mu hasegelaibao.
Te dwagi yai mu pedalaibao.
Te giligade nai tubo belo wabode nanebo
tiwai mu yaibao.
Tama te sęgę te hulide hulia sai tiwai elaluali da,
te da te me hasegelama, kigamu
be posobo tiwai mu yaibao.
18 Tama nago koneaibao, Godigo
nage bugagia mu tonaluaibao.
Tama tibaso, nage pibo sogo da, bugagia mu piaibao.
Magi baso meni. Tama nago magi nai me wi egobeo.
Tama bidi hauwago nage pageba aselama,
augwali tau somainu hanalu wagasaibao.
20 Tiali goli, te dwai kolesaga ebo we bidi dabe,
augwali Godigo sębę ebo sunumi gedelainu
gegaibao.
Tiali goli, augwaligo sugobeo.
Tama augwali isibo deli naga tonaluyu bidaibao,”
Sofargo Jopbolo te po wai.

Copyright information for `MPS