Job 12

Jopgo Sofargo po wei ponobo po wali

(Dąį 12-14)

Jop aga abagi dabego po hagela mu yali

Tama Jop agai po wei ponoyu, e tama wali,

“Mu tama. Eno homugo dage sela naga
dwagi yai kolesaga siyu,
homu kolesaga elaluyu yali bogo.
Tama dage isibo sogo da,
tama dagego te dwagi yai kolesaga dali,
te homu kolesaga si duga sela peyu paibawe?
Tama mu silaibawe?
Mu meni. Eno me ena kolesaga elalubao.
Dagego kolesagago eno kolesaga me edelebe.
Tigidali we bidigo dage selago
te wali nai po dabe mu konea silali dao.
Tiali goli, megi da, dage eno abagi dabe,
dagego ena gisugu mabo dao.
Eno dwagi yai kolesaga naga eyu,
tama Godigo gedude dwai sę me ebeo.
Tama polobadu da, agai eno
gedu haluasa po wabo odai dao.
Tiali goli, megi da, dagego gisugu magasobao.
Te bidi dabe meba augwali bugagia bidiyu,
dwai sęge augwaliba me asobeo.
Te bagego dwai sęgę elalubo bidi dabe
gisugu mabo dao.
Augwali e tiwai dao, te bidi sunumide tulaluainu ebaso,
tama augwali degemainu dega
palobo tiwai gilama, mu dega palobo dao.
Tiali goli, nai wi sabo bidi dali, me
te Godigo po sela sąbo bidi si da,
augwali bidibo page da, dwagi yai dao.
Augwa digi bomonama sulama,
tama augwa bugagia bidibo page usu ilali.
Tama tebogo augwaligo augwa god nigilali,” wali.
“Dage pelama, te bulu hasa dabe,
ba dabe, sųgų dabebolo hanalugi pao.
Tama augwaligo dage ola mawaibao.
Ma, dagego wei ebaso da, teda dagego tǫbolo me
hanalu wao, tama agai God kolesaga dagebolo
ola mawaibao.
Tigidaligo mu koneani,
te Genuai Bidigo ebo kolesaga tigidali.
10 Tigidali we bidigo bidibo ula dali,
agai te nigali nai dabego bidibo ula,
te aga nogode naga elalubo.
11 Dago pedauwaligo nai dabe dwagi yai yaliwe,
ma dwai yaliwe olama, hanana subo dao.
Te tama tiali goli, dago olo da te po dabe odama,
tama dago te po bugagia dagala subo dao.
12 Te mu tama, te polo monu dabego da,
te dwagi yai kolesaga dali,
dwagi yai homu kolesaga si hauwa mu
konealubo.
13 Tiali goli, Godigo homu kolesaga dali,
te dwagi yai kolesaga sigo
te polo bidi dabego kolesaga edelai elalubo.
Tama agai genuai bomo me elalubo.
Agai magi sę me yainu yali da, agai eyu naga ebo dao,”
wali.
14 “Ma, te Godigo nai me togali da,
te bidi me ma wadologobeo.
Tama ma, Godigo bidi kalabusiba tagalali da,
te bidi mego te kalabuside me sela sągobeo.
15 Ma, Godigo tulubage paliyu da,
teda mone giliga nanama, mone poi piyu,
tǫ mu wa pabo dao.
Ma, agai tulubage hauwa taga paliyu da,
teda wę dabe hauwa mu asiyu elama,
tǫ dabe me genina mesega sabo dao.
16 Godigo genuai bomo dali, kolesaga dali elaluyu
yaide,
tigidali sę agai yabo homu ebo dao.
Te ili po wabo bidi dali,
te ili po wali pabo bidi dabe dali si,
te tigidali tama Godigo nogode naga munalubo.
17 Godigo te tuni bidi kingba
mobo mabo dabego homu kolesaga
dolama, tagalobo dao.
Tama augwali habu olo pabo dao.
Tama agai te po tų odobo bidi dabego
homu kolesaga dolobo dao.
18 Tama agai te tuni bidi king dabe
augwa sęde sela sąbo dao,
tama tuni bidigo ugwa ma gudubo menio.
Augwali olo name ugwa gudubo dao,
te olo sę bidi dabego gudubo gilama.
19 Agai te po ola mabo pris bidi dabe
kolesaga punulama, tama augwa ugwa
olo bilibo tiwai ebo dao.
Tama agai augwaligo genuai nogi aiyaba elalubo dao.
20 Agai te mobo mabo bidi dabego pedauwali
palibo dao,
te we bidigo augwaligo po odidali weyu.
Tama agai polo monu dabego
homu kolesaga dabe sela sąbo dao.
21 Agai tobolu bidi dabego nogi aiyaba ilama,
tama augwali nai meni yai bidi gagalobo dao.
Tama agai bomai bidi dabego bomo me silibo dao.
22 Agai geme dulaluai nai dabe selama,
pepeli diliba mubo dao.
Tama agai ula te hulialuali buluba ula mabo si,
te bulu ula mu ebo dao.
23 Agai te moni hani genuai nogi mabo si,
te bulu tǫ kantri boma pela te bulu nogi
elalubo dao.
Tama nosali augwali ma dolobo dao.
Tama agai te tǫ kantri mebago we bidi
hauwa mu pedelumainu elama,
nosali agai augwali gasa buluba
kalabus emainu sela pabo dao.
24 Tama agai bulu tonalubo tuni bidi dabego
tobolu dolama, tagalobo dao.
Augwali te olo wau bilibo wabo pabo bage tiwai
bilibo dao.
25 Augwali te hulia sai bulude bidibo bage tiwai gilama,
sunumi gegeyu, nogogo isisi bilibo tiwai ebo dao.
Tama agai augwali polobo bidi tiwai bilimainu
ilibo dao.”
Jopgo te po wali.

Copyright information for `MPS