Job 23

Jopgo Elifasgo wali po wei ponobo po wali

(Dąį 23-24)

Jop agai Godigo po tų ebode ugwaba ela holobo usu yaibao

Tama Jopgo po wei ponoyu, e tama wali.

“Odao. Megi me eno homu dwai elalubo.
Tama eno homugo te dwai nai dabego
ena dolobo te po hauwa mu waibao.
Ena gela wabo togolainu sinabao goli,
eno usu munu me ebeo.
Hobede mu dao. Ma, eno God bidibo pesage
eno koneai tigi sogo da, megi tama ena pelama,
aga gedude mu dolo doligi pigi dao.
Tama teda eno te dwai dwai sę dabe
ena tigi yali po pusugi dao.
Eno po tų ebo tau somainu po hauwa mu wagi dao.
Tama eno koneaiba, agai eno po wei ponobo suaibao.
Tama eno agai homu kolesagade ebo homu koneaibao.
Dagego homugo Godigo bomogo ena aiyaba elaluama,
ena dali boi bidi homu yaiba weyu obawe?
Mu menio.
Agai eno poba olo saganama, odaibao.
Ena doloba pai bidi.
Tama ena agai gedude dolo po tųde doliyu da,
eno aga dali po migi dao.
Tama agai eno po odoyu da, teda agai e tama waibao,
eno dwai sę me agai gedude me ebeo po wagi dao.
Tama eno po tų da, mu siligi da,” wali.

“Awe, ena God bidibo pesage
eno koneai tigi sogo da, tama igi da.
Tiali goli, ena God giliga asobo badu bidibowe weyu,
gegegi peyu da, tede bidibo sugobeo.
Tama eno aga giliga dega sabo madi gege peyu da,
eno aga tede bidibo sugobeo.
Godigo sę me not badu,
me saut badu me ebo goli,
eno aga dwasianu me subeo.
10 Tiali goli, Godigo ena bilibo dabe tigidali
mu koneanio.
Ma, aga ena usu siyu da, teda agai ena tonobo da
wiegi yai gol masigi tonobo tiwai yaibao.
11 Tigidali sogo ena aga bilibo sunumidu naga
bilibo dao.
Eno te sunumi tagalama, gasa sunumidu me pabeo.
12 Tama eno agai te tiwai ya wali po me sela sąbeo.
Menio. Eno agai enabolo mani po wali peyu yai dao.
Agai po pusu mu elama, tigidali deli deli sogo
tuabo naigo pusu edelalio,” wali.

13 “Tiali goli, Godigo homugo magi sę me yainu
yali da, tama dego agai homu ma hasegelaibawe?
Agai me hasegelegobeo.
Tama agai magi sę me yainogo da,
teda agai eyu naga ebo dao.
14 Tama tiyu yaide, agai homugo enade
magi sę me yabo
homu ebaso da, agai ebo dao.
Ma, agai haniani homu kolesaga me elalubo.
15 Tama tiyu yaide, ena aga gesabidide mu bidibao,
tama ena agade wi mu ebao.
Eno agai ebo kolesaga kone palama,
eno dili didibili mu ebo.
16 God Tigidali Bomo Elalubo Bidigo
eno bomo silama, tama ena wi mu ilalio.
17 Hasia ena tama bidai meni. Meni.
Godigo tama te be huliasa tiwaigo ena mesega sagasali.
Tiali goli, ena te hulide wi meni,
ena te God dali naga wi ebao,”
Jopgo te po wai.

Copyright information for `MPS