Job 29

Jop aga polobadu bidaliba ma kone palali

Tama Jop agai po genina ma weyu, e tama wali,

“Hobede mu da.
Ena polobadu bidali tiwai ma bidimaina
homu godolo ebao.
Te sogo da, Godigo ena bugagia mu tonaluai dao.
Aga te lam tiwai bidiyu, hulia sali
ugwaba sela sąnama,
tama ena bilabo sunumi ola mawai dao.
Awe, eno homugo ena polobadu
bidali tiwai naga bidimaina homu ebao.
God eno dwagi yai abagi mu bidiyu, eno hani wai dabe,
me be nai dabe agai bugagia mu tonaluai dao.
Tama te sogo God Tigidali Bomo Elalubo Bidi
ena dali bidali sogo da.
Eno wai puluba dabe ena pagede bugagia bidai dao.
Tama eno bulmakau kibu,
me meme kibu sigo ame pę hauwa mu sai dao.
Tama te oliv du wel te eno masigigo
nigai tang wę digi pągąnaluai dao,” wali.

“Awe, te sogo polobadu ena
te genuai hanude genuai bidi bidiyu,
tama ena te hanu tomoba tola pabo sunumide
genuai tobolu bidi dabe dali
genuai pesageba sisinigi pelama, po tų odai dao.
Tama te gesi bidi dabego ena asobo sulama,
augwali ena asobo sunumide ugwanu kila sai dao.
Tama polo monu dabe me dolaluama,
ena duagilubosi augwali duagiluai dao.
Ena genuai nogi mawainu tiai dao.
Te we bidigo tobolu bidi dabe augwali
pedauwali pania sabode ola mawai dao,
augwali eno po odainu usu elama, tama tiai dao.
10 Tama genuai bidi dabe me po me wabo menio.
Augwali pedauwali pani selama elaluai dao,” wali.

11 “Te we bidi dabego eno po oda selama,
augwaligo eno nogi ugwaba sai dao.
Tama augwaligo eno ebo sę dabe subo sogo da,
augwali eno ebo dwagi yai
kolesagade gana peyu yai dao.
12 Magi baso meni.
Te nai meni yai bidi dabe tau somainu i obaso,
eno augwali tau siyu ebaso tiai dao.
Tama eno tiana wai puluba sulama,
tama augwali tau sabo bidi meni baso da,
ena digi eno augwali tau sai dao.
13 Tama te we bidi augwali dolainu ebo si me,
eno augwali tau sai dao.
Tama augwaligo buba hwi olama,
Godibolo hanaluama, ena tau somainu yai dao.
Tama eno te we dabe augwa bidi isai
wilawe we dabe me tau sai dao.
Tama augwali gana paide bidiyu,
dwagi yai homu elama bidai dao.
14 Tigidali sogo eno doloba pelama,
dwagi yai kolesaga naga wali pai dao.
Tama te kolesaga te eno tigide dwagi yai au yai
gudubo ugwa eno tigide muai tiwai yai dao.
15 Ena te gedu tiwai te gedu dwai
bidi dabe sunumi ola mawai, me ena te sągą tiwai
te sągą dwai bidi bilibo tau sabo tiwai yai dao.
16 Tama ena te nai meni yai bidi dabego aya
tiwai bidama, tama eno augwali tau sai dao.
Tama eno te gasa buludu asai bidi dabego po
tau sai dao, te gasa bidi dabego po tų elama,
augwali aiyaba elaluainu ebaso tau sai dao.
17 Dwai kolesaga ebo bidi dabego bomo eno silai dao.
Tama te we bidi dabe augwaligo nogode
eno augwali ma oda sai dao,” wali.

18 “Eno homugo e tama tiwai dao.
Ena e tǫde bobobage sogo bidiyu,
tama ena bede dua bidiyu yaide isaiba
homu yai dao.
19 Eno homugo ena te ni me deli
dolalubo tiwai bidaibao homu yai dao.
Agai selego wę hauwa mu kegebo.
Tama hulide segene tulubage węgo
agai yabe dabe dwagi yai pedalomainu ebo dao.
20 Tama tigidali sogo ena gana paiba,
te eno bomo me elalubaso,
tama eno bomai sę me me iduaibao,
eno te homu yali,” wali.

21 “Te bidi dabe augwaligo yabo kolesaga po
eno ola mabo sogo da,
augwali pedauwali pania selama,
olo saganama, bugagia eno po odai dao.
22 Eno po augwaligo haliga tomoba mu pai dao,
te tulubage te tǫ tomoba pabo tiwai tama yai dao.
Tama eno po ola silibo si da,
augwaligo po mu meni yai dao,
te eno homu kolesagade ebo po iba tega sabo meni.
23 Te bidi dabe augwaligo eno po
bugagia sainu olo saganama, odai dao.
Augwali te moni giliga nanai digi te tulubage tulubaso,
te dwagi yai homu ebo tiwai yai dao.
24 Tama eno siade dao po
te olo bidi dabe dali wabo sogo da,
augwali noma selama,
genuai bidi mego augwalibolo po wabo subo dao.
Tama te kolesagago eno augwaligo haliga dąų walai dao.
25 Ena augwaligo tobolu bidi tiwai bidama,
tama eno augwaligo wali pabo
kolesaga dodolama, ola mawai dao.
Ena augwali dali bidali,
te kingo aga ami bidi dali bidibo tiwai yali.
Tama me eno augwaligo tabi dili ilali,
te we bidi dabego bidi isaide gela obaso,
tabi dili ilibo tiwai yai dao,”
Jopgo te po wai.

Copyright information for `MPS