a[Jop 38:2]
b[Jop 38:3]
c[Jop 1:1-3]

Job 42

Jopgo Genuai Bidigo po wei ponani

(Dąį 42:1-6)

Jop aga hale elama, homu begelali

Tama Jopgo Genuai Bidigo po wei ponoyu, e tama po wali,

“Genuai Bidi, megi da eno koneanio.
Nagaduba deli naga tigidali sę ebo usu yaibao.
Tama nago magi sę me yainu yali da,
teda nage magi nai mego nage dąų me wagobeo.
Nago enabolo e tama hanalu walio,
‘Te nage de dawe, tama nago eno
sę yainu ebadi panilaibawe?’
Nago te po wali. Hobede mu dao.
Eno haniani dwai dwai po olama dolali,
te ena digi te po page konesiąma
yali po subigila wai dao.
Te gasa nai dabe po eno wali da,
tego eno homu kolesaga
edelai mu dao,” wali. a 
“Me ma, nago enabolo e tama po wali,
‘Jop, nago olo sagana munama, eno po bugagia odao.
Tama eno nagebolo haniani po hanaluama,
tama eno hanalubo po wei ponao,’ te po wali.
b 
Genuai Bidi, polobadu da, eno olo bidi dabego
po naga odama, tama nage koneai dao.
Tiali goli, megi da, eno nage ena gedugo mu te subao.
Tama tibaso, eno digi ena wali pode hale mu te ebao.
Tama eno te po wali pode ge neyu,
ena tǫ hogomude me kelide dualalubao.
Te nagebolo ena homu begelalio olama,
te ola mayu, tama tibao.”
Jopgo Genuai Bidibolo te po wali.

Genuai Bidigo po Jopgo abagi dabeba wali

(Dąį 42:7-9)

Genuai Bidigo Jopgo abagi sela sesananio

Genuai Bidigo Jop dali po ola silama, agai Elifas te hanu Teman bidibolo e tama wali, “Eno nage dali, naga abagi si dali sębę eyu, wado po e obao. Magi baso menio. Dagego eno ebo sę po dolo mu pusubeo, te eno sę bidi Jopgo pusali yali gilama. Tama tibaso, dagego kau kibu omai nogo a naga, me badu si sobadi, kibu sipsip a naga, me badu si sobadi, tama elama, tama eno sę bidi Jop pageba sela pao. Tama dagego augwali elama, tama ofa nai iside sese tama ulao. Tama Jopgo enabolo gedu haluasa po olama, tama eno dage dolabo homu yali tagalaibao. Teda eno agai gedu haluasa po wabo odaibao. Tama eno dagego te wali dwai po dabe usu nama, dagebolo dene me magobeo. Magi baso meni. Dagego eno ebo sę po dolo pusubeo, te eno sę bidi Jopgo pusali yali gilama,” Genuai Bidigo Elifasbolo wali.

Tama Genuai Bidigo te po obaso, te bidi Elifas te hanu Tema bidi, me te Bildat te bulu Suha bidi, me Sofar te bulu Nama bidi, augwali hogodasa pelama, te Genuai Bidigo wali po wali palio. Tama Genuai Bidigo Jopgo gedu haluasa po odama, augwali dene mabeo.

Godigo Jopba wiegi yai sę mu ilalio

(Dąį 42:10-17)

10 Te bidi Jopgo aga abagi dabe tau somainu gedu haluasa po ola silama, nosali da, Genuai Bidigo aga bugagia ma bidimainu ma ilalio. Genuai Bidigo Jop nai hauwa bage mu manio, te agai polobadu elaluali nai dali si daganama sali. c  11 Tama te bidi Jop aga ama, me aga abe dabe, me aga polobadu abagi dabego Jopgo beba aselama, agai beba nai tuagasalio. Augwaligo agabolo pedelali sę dabe homu kone palama, tama augwaligo aga hobedeo po olama, agai tabi tigi dąų walalio. Tama tigidali augwali deli deligo aga silva mone ge me deli dali, te golgo nigali nogode mubo ring dali, manio.

12 Tede gagalasa, Genuai Bidigo te bidi Jop dali dwagi yai sę hauwa mu yalio. Tama aga sabi simanobo sogo bidali da, aga hasia bidali kibu be edelama, mu bidalio. Tama te bidi Jopgo 14,000 sipsip kibu, me 6,000 kibu kamel, me 2,000 bulmakau kibu, tama 1,000 donki kibu so pedelama, elaluali. 13 Tama te bidi Jopgo ogwa nogo a naga olama, me badu nogo si, wegi sela tama ma ame nanio. 14 Tama agai gomunai wegi nogi e tama poali, Jemima, tama tomo wegi nogi Kesia, tama sabi wegi nogi Kerenhapuk polali. 15 Tama te wegimani da, mu sawi mu yai wegi naga dao. Tama te bulude te wegimani sawi yali tiwai mu meni yai dao. Tama te bidi Jopgo aga ogomanibolo doado bage dabe dobalobo sogo da, teda agai te wegimanibolo meba me dobayalio.

16 Tama te bidi Jopgo te sęge sę silibo si nosali da, aga kibu be 140 bidama, tama aga wai dabego wai dabe sese suali. Tama augwa wai dabe dali, aga wai dabego wai dali suali. 17 Tama Jop bugagia bidama, tama aga monu dabe mu elama, tama aga isali.

Copyright information for `MPS