b[Tib 8:4; 144:3]

Job 7

“Da e tǫde bidibo sogo, da e tiwai dao,
bidigo da kegelama, wąbi hwįbo bidi nigibo.
Da te sę ebo bidi dabe tiwai gilama,
bomai sę naga tigidali sogo yaibao.
Da e tiwai olo sę bidigo te giliga ibaba dega sabode
agai tigi dwanu kedau emai ebo.
Tama da te sę bidigo aga mone sabo tonalubo tiwai dao.
Godigo bodolu te polua hauwa mu
mani, ena dwai tiwai bidimainu.
Tama tigidali hulide ena homu dwai idubao.
Ena pibo saide pila muyu,
eno homugo te be polo posao homu ebao.
Tiali goli, huli sesabi bobobage mu yaibaso,
ena pibo saide ugwa begeliyu,
eda begeliyu idubadi, be posalio.
Eno tigi tigide elalubo kenide te sawi pulai elalubo.
Bomai tigi waligo te keni halubo dao,
tama te keni dabe olo tigi wali pepeda pelama,
tigidali tigide tilama, keni di pedalobo dao.
Me ma, ena e tǫde bidibo sogo polo peyu ebo.
Tama tibaso, eno homugo eno tigi ma
usu yaiba homu menio,”
Jopgo te po wali.

Jop aga homu sęgę Godibolo pusa mani

Jop agai po genina ma weyu, e tama wali,

“God, nago koneani, eno e tǫde
bidabo sogo te pęwadage mu da,
te eno gunidu mobo selama,
buluba polo ma soabo tiwai mu dao.
Tama tibaso, dwagi yai sogo ena tigiba ma asogobeo.
Bidi dabe augwaligo ena megi subao.
Tiali goli, nosali augwaligo ena ma sugobeo.
Nago ena gegebo sę yali goli, tama ena olo dali
hagalama, nago ena ma sugobeo.
Bidi isibo da, teda aga
polo isai bidi dabego buluba pabo.
Te pǫ me deli tiwai dagalude bidisąma
tedela pai te tiwai dao.
Tama bidi dabe te bulude bidibo bage
te buluba ma asogobe.
10 Aga aga beba ma asogobe.
Tama aga hanigo aga homu kone me egobeo,
tama mu gegeda paibao,” wali.
11 “Tama eno te homu ebo sogo,
eno pedauwali pani sogobeo.
Eno haligade gela genuai mu walama,
tama ena sęgę genuai mu tolalio.
Tibaso, eno po me waibao.
12 Magi baso nago ena tigidali sogo
ena bomonama tonalubo dawe?
Nago homugo ena te tamu ąįde bidibo
masalai gula tiwai da weyu,
eno te nai dabe dolomai homu ebowe?
7:12Polobadu digi bidi hani mebago po me deli pusuyu, te tamu ąįde bidibo husale hasamani bidigo augwali dolainogo elaluai da po walio. Tiali goli, Godigo aga hadabu ilama, te agade tonaluyu bidibao. Te husale hasamani nogi da, te Rahap. Te ede elalubo po tiwai me te Jop 9:13, me 26:12-14, tede me elalubo suao.

13 Eno homugo tibo dao,
ena godege piyu, te dene ebo gegeda pogowe
homu ebo.
14 Tiali goli, ena pibo sogo nago ena haniani na ilama,
tama eno te tobage hwą bidi suyu ebo.
15 Tialima, te sogo eno homugo
te tibo kolesagago ena dogoni tola selama,
ena isimainao.
Eno wei ebe, ena te tigidali me bididu,
te tobage sęgę siyu ebo hagela ebo.
16 Ena hagela polo yali.
E tǫde bidibo da, ena hagela mu ebo.
God, nago enabolo sęge ma menamo,
ena sula tagalama, olo bidimainao.
Magi baso meni, ena bidibo sogo pęwadage mu yali,”
wali.
17 “Da we bidi magi nai dao olama,
nago da homu ebo dawe?
Magi baso nago da tigidali sogo
tonalubo dawe? b 
18 Magi baso nago dago kolesaga
tigidali sogo kigamu osabo dawe?
Tama magi baso nago da usu sabo hodo dolisąma
ebo dawe?
19 Eno homugo nago gesabidi gasaba begelama,
tama ena nago pęwadage sogo naga
tonalu homu yali goli da,
ena pęsa dalobo doanu usu emainu.
20 Eno homugo eno dwai sę ebogo nage mu dolobo,
tama nago homugo enabolo sęgę maiabo homu
ebawe?
Ena te nago enego enebo tą tigi tiwai pedalali,
tama nago ene enaba enebo dao.
Nago da tonalubo da,
te enesigi bidi dabego kalabus bidi tonalubo
ąǫ ebo dao.
Ma, eno nagebolo genuai sęge maniwe?
21 Magi baso nago eno sęgę dali,
dwai sę dali si tagalobo homu ebewe?
Dwasianu sogo ena isama, ena gų pagede pila muaibao.
Tama nago ena gegebo sogo,
te nago ena munu ma sugobeo,”
Jopgo Genuai Bidibolo te po wali.

Copyright information for `MPS