a[Tib 35:19; 69:4]

John 15

Jisas aga naga te bono ni wain mu dao

Te Jisasgo te po me aga wali pabo bidi dabebolo pusuyu, te po wai, “Ena da, te du walobo bono ni wain tigi mu tiwai dao. Tama eno Aya da, te bono ni wain gi page bidi dao. Tama enade wadolali nologo, te nai walisiąwai nologo te tigidali eno Ayago togolama, sela sąbo dao. Tialima, nai walobo nologo tigidali agai te dwai sewa yali nologode elaluali yabe te pęą sąyu sela sąbo dao, tama aga nai genuai walomai hagede tiwai. Tama eno dage meda meni yai bidi dabe ilai dao. Eno dagebolo polobadu wali pogo te dage meda meni yai bidi dabe ilai dao. Dage ena dali wadoloyu, bidao. Ena dage dali wadoloyu bidimainao. Te bono ni nologo te ni wain tigide dąų wasiąbaso da, nai walogobeo. Tibaso, dage ena dali wadoloyu, bidisiąyu da, dage te tiwai yaibao, dage me nai me walogobeo,” Jisasgo te po aga bidi dabe dali wai.

Te Jisasgo te po me wai, “Ena da, te bono ni wain tigi dao, te dage da te bono ni waingo nologo dao. Bidi ena dali wadolama bidiyu, ena aga dali wadoloyu bidaibao. Tama te tiwai bidi agai du hauwa walaibao. Tibaso, dagego ena dali wadoloyu bidisiąyu da, teda dagego te eno dwagi yai sę me egobeo, usu egobeo. Bidi me deli ena dali wadoloyu bidisiąyu da, te aga da te sasia pai ni nologo tiwai dao. Te augwaligo te tobage ni nologo sela sąbo dao. Tama sela sąnama, augwaligo te sasia pai nologo sisinama, tama augwaligo siaba sąnama, dabo dao. Dage ena dali wadolama bidiyu, tama eno wali po dage dali bidiyu da, tiali dagego magi naide hanalu obaso da, tama te eno dagebolo mawaibao. Dagego homu koneani gilama, dagebolo tama pedelaibao. Dagego sę yalide du hauwa waliyu da, te kolesagade eno Ayago genuai nogi saibao. Tama tilama, dage eno po wali pabo bidi dabe mu yaibao. Tama eno Aya agai ena dali dwagi yai homu eyu, godolo mu ebo gilama, tama eno dage dali dwagi yai homu eyu, godolo mu yai dao. Sesemane sogo dage eno te godolo ebo kolesaga tomode bidiąo. 10 Tama dagego eno bomo yai po bugagia wali peyu da, teda dage eno te godolo mu ebo kolesaga tomode bidaibao. Eno ena Ayago bomo yai po bugagia wali peyu, tama agai dwagi yai homu eyu, godolo mu ebo kolesaga tomode ena bidibo dao. Tama dagego tebo gilamao. 11 Ena dwagi yai homu mu eyu bidibo. Tama eno homugo dage me dwagi yai homu mu eyu, te dwagi yai homu kolesaga ebo dagego homu tomode mu pągąnalu maio. Tama eno te homu eyu, dage dali te po mobo mabo po wai dao. 12 Eno bomo yai po e tama dao: duga hasi godolo mu eyu, bidiąo, eno dage dali godolo mu yali gilama. 13 Bidi me deli aga abagi dabe dali godolo mu eyu, tau somainogo, aga bidabo ula augwali tobade olo mobaso da, teda te tobage kolesagago gasa kolesaga tigidali aiyaba elalubo dao. 14 Tama dagego eno wali po selama, te po bugagia wali asobaso da, teda dage eno abagi dabe dao. 15 Genuai bidi agai aga sę ebo bidibolo te sę yao po naga wabo dao. Agai te bidibolo te sę yabo po page ola mabo menio. Tiali goli, eno Ayago ena dali wali po tigidali, te po eno dage dali wai dao. Tama tibaso, eno dage sę ebo bidi da wabo nogi naga ma wagobeo, eno dage dali abagi dabe dao wabo. 16 Dagego ena sai olama, sa mubeo. Eno dage sa muyu, dage ena bage dao wai dao. Tama eno dage sęba muai dao, tama dage pelama, du gilama walama, tama dagego du elalumainogo, te da eno dage sa muani page dao. Tama dagego tama du waloluyu da, eno nogide dagego magi sę me yainogo, eno Ayabolo hanalubaso da, agai dage tau siyu, te nai mawaibao,” Jisasgo te po wai, aga wali pabo bidi dabe dali.

Tǫde bidi dabe augwaligo Jisas aga wali pabo sę bidi dali boi bidi gagawaibao

17 Te Jisas agai te po me wai, “Te eno bomo yai po e dao, duga hasi dwagi yai homu eyu, godolo mu eyu, bidiąo. 18 Tǫde we bidi, augwaligo dage dali boi bidi yabo homu ebaso da, dagego koneao, hasia augwaligo ena dali boi bidi yabo homu yai dao. 19 Tama dage e tǫde bidi mu tigi sogo da, teda tǫde we bidi augwaligo dage dali dwagi yai homu eyu, dage augwaligo hani da wagi da. Tiali goli dage e tǫde bidi menio. Eno dage saiba olama, sa muyu, dage ena bage dao wai dao. Tama dagego e tǫde kolesaga tagalai dao. Tama tibaso, tǫde we bidi augwaligo dage dali boi bidi yabo homu ebo dao. 20 Eno tamadi wali po dagego bugagia ma koneao. Eno dagebolo te po wai, ‘Te nogi meni yai sę ebo bidi agai aga genuai bidigo nogi aiyaba elalugobeo.’ Tama te tiwai me, te tǫde we bidi augwaligo ena dali dwai sę yaligo da, teda dage eno sę ebo bage dali me augwaligo dwai sę yaibao. Tama augwaligo eno po wali pigi sogo da, te dagego po me augwaligo wali pigi dao. 21 Tiali goli, augwaligo God konebeo, agai ena tagala palama, ena asai. Tama tibaso, dage eno hani gagalama, te eno po wali pabo suyu, tama augwaligo dage dali me dwai sę yaibao. 22 Tama ena aselama, eno augwalibolo te dwai sęde po wasiąwai tigi sogo da, te augwali sęgę menigi dao. Tialima, eno augwalibolo te po waligo da, megi augwaligo sęgę dualabo tų elalubo menio. 23 Bidigo ena dali boi bidi yabo homu eyu da, te bidi agai eno Aya dali me boi bidi yabo homu ebao. 24 Haniani sę polobadu gasa bidigo esiąwani sę, te sę eno augwali tomode yai. Tialima eno te sę me esiąyu da, te augwali sęgę me sigi menio. Tialima, megi augwaligo te eno yali sę sulama digi, tama augwaligo ena dali, eno Aya da si talua si dali boi bidi yabo homu ebo dao. 25 Tama polobadu God agai po obaso, te bidi mego te po bukude asęani, augwaligo bomo yai po bukude. Tama augwaligo megi ebo boi bidi homu ebo sęde, augwaligo te po wali peyu, te po usu nuyu nai gilama walobao. Te polobadu asęani po e dao, ‘Augwaligo olo dali ena dali boi bidi yabo homu yai dao,’ te po wali,” Jisasgo te po wai. a 

26 Te Jisasgo po me weyu, te po wai, “Te tau mabo Mobo Bidi eno Aya dali bidibo. Tama eno aga dage bidibo digi tagala palaibao. Aga mu po naga wabo Mobo Bidi dao. Tama aga aselama, agai te we bidibolo enade po ola mawaibao. 27 Tama dagego me enade te we bidibolo po pusao. Magi basowe? Polobadu dage ena dali bidibadi, eno te sę gagalama ebo dagego suai, tama megi me eno te sę ela asela dąį yagasobo dagego subao,” Jisasgo aga bidi dabe dali te po wai.

Copyright information for `MPS