a[Hi 1:10-12]

Psalms 102

Te sęgę tolobo gesi bidigo gedu haluasa po wali

Genuai Bidi, eno gedu haluasa po wabo
odao.
Eno nageba i wabo, te nago ena tau somainu ebao.
Eno i wabo odao.
Te ena sęgę genuai tolobo sogo,
nage enade geme me duala sigio.
Eno gedu haluasa po odao.
Tama eno nageba i wabo sogo, nago eno i polo odolama,
tama ena tau sao.

Te eno bidibo ula te sia hano tiwai dao,
te dwasianu sogo naga elaluama,
tama pela silaibao.
Tama eno tigi posolo mu dao,
te genuai siago ulubo posolo tiwai ebo dao.
Godigo ena elalubo,
te bidigo wa pai nosa agabo tiwai yali.
Tama eno haligago te nai tuabo wei me ebeo.
Ena dene ebaso, tama eno i dwagilama mu wai.
Tama eno tigi te me nisibeo, ena mu nomona salio.
Ena te wa pai bulude te ba kemodage
bidibo tiwai bidibo,
tama te hulide bilibo ba me deli
te tolabo pesagede bidibo tiwai eyu,
tama te bidi mu meni yai pesagede mu bidibao.
Ena te betde piali, tiali goli eno gedu pedaluali.
Iya, enaduba deli te ba me deli te be pedu daide
ugwadu dulalubo tiwai ebao.
Te giligade, me hulide, te boi bidi dabego enaba
dwai po wabo.
Augwaligo posobo po enaba weyu, tama ena nogi weyu,
te ena dolobo sęgo gegebo sogo te dwai po wabo.

Nago wado po genuai enade elalubaso,
tama ena te sia keli naga tudu,
tama gedu ąį gela guga te kapba tulaluama,
tama eno tuyu ebo dao.
Nago ena selama, tama ena meba me
te pobele bage sąbo tiwai yalio.
11 Eno bidibo ula te pęwadage sogo naga bidibao,
te giliga pio dega sabo tiwai yali.
Ena te nosa wa pai tiwai yai dao.
12 Tiali goli, Genuai Bidi,
nage sesemane sogo king bidibao.
Te nosali pedalubo hani we bidi tigidaligo
te augwaligo nage koneaibao.
13 Megi da, nage aselama, tama nago te olo tau sabo
wiegi yai kolesaga te Saion taunba yagasu,
tama aga tau sao.
Te nago aga homu dene yabo sogo te pedelalio.
Megi naga tama, te tiwai sę ebo sogo dao.
14 Te Saion taun dolali,
tiali goli te nago we bidi dabego aga wei mu ebao.
Megi da, aga dolali, tiali goli augwaligo aga homu dene
mu yai dao.

15 Tigidali hani bage te Genuai Bidide wi elama,
tama aga dologode bidibao.
Tama tigidali tǫde king dabe,
te augwali agai bomode wi yaibao.
16 Nosali, Godigo te Saion taun ma nigibo sogo,
agai te aga bomo te we bidi dabeba ola mawaibao.
17 Tama agai te aga we bidi dabego
gedu haluasa po odaibao,
te polobadu agai augwali tagalama,
te augwali odolali bidali.
Te agai augwaligo gedu haluasa po wabo
te tudiba ma mugobeo.
18 Te sę Genuai Bidigo yali,
dago te bukude asęnama muao,
te nosali pedalubo te wąį nǫų dabe
augwaligo konemainu yao.
Nosali te idago augwali ame nabo side,
teda augwaligo me te Genuai Bidigo
yali sę po odolama,
tama augwaligo me te aga nogi
ugwaba somainu yai dao.
19 Dago te tama po asęaibao:
Genuai Bidi te ugwadu aga tedali
wiegi yai pesagede bidibao, tama aiyaba tonalubao.
Aga te dagalude bidiyu, tama te tǫba aiya tonalubo dao.
20 Agai te kalabus bidi dabe augwa
tolali sęgęde gela wabo odali.
Tama agai te po tų silama tama augwa
te kalabus silali bidi dabe tau siyu,
te augwali me isidali weyu yalio.
21 Tama tibaso te Jerusalemde te we bidi dabego
te Genuai Bidigo nogide po pusama,
tama augwaligo agaba usu da po waibao.
22 Augwaligo te tama tiaibao, te we bidi hani dali,
te augwa king dabe dali, te Jerusalemba sisinama,
te Genuai Bidiba lotu wabo sogo
te tama tiaibao.

23 Ena gesi ogwa bidide digi,
tama Genuai Bidigo eno bomo dolali.
Ena te eno bidibo ula sesabi elama, bidimainu ebeo.
Agai ena bidabo sogo bodolu togwai dao.
24 Eno God, nage sesemane bidada peyu, bidada pobao.
Nago megi ena me tagaligio.
Ena monu dabe me ebeo, ena gesi bidi tigi me elalubao.
25 Polobadu mu nago te tǫ nigali.
Tama naga nogogo digi nago te dagalu nigiyu,
tama ugwade elalubo nai tigidali nigai dao.
26 Te tigidali nai te hagawaibao.
Tiali goli, nage te sesemane bidaibao.
Te augwali te poloba ugwa
badia pabo tiwai pedelama, te dolaibao.
Tama nago augwali hasegelama,
te bidigo ugwa hasegelibo tiwai yaibao,
tama augwali pela siliyu, tama me elalugobeo.
27 Tiali goli, nage da, me bididubadi,
tama nage me isigobeo. a 
28 Tama nago dago wai dabe tonalu,
tama augwali bugagia bidaibao.
Tama nago te augwa wąį nǫų nosali
pedalubo hani dabe selama,
tama augwali te nage dali sesemane
bidada pomainu yaibao.
Copyright information for `MPS