Psalms 119

Godigo bomo yai po te dwagi yai mu po dao

Niwai bidi dabe augwaligo magi sę me
isiąma, bugagia biliyu,
tama augwaligo Genuai Bidigo
oda mabo bomo yai po wali pali bidi, augwaligo
homu dwagi yai yaibao.
Homu si isiąwai bidi dabe, augwali Godigo po tigidali
wali pabo bidi dabe, augwaligo homu dwagi yai yao.
Mu tama, te bidi dabe augwaligo
dwai kolesaga wali pabo menio.
Augwaligo Genuai Bidigo bilibo
kolesaga tiwai wali bilibo dao.
Genuai Bidi, nago bomo yai po tigidali dabolo mayu,
tama nago te po wai, da dua bugagia bidiyu,
nago bomo yai po wali pabo dolo tama yao.
Eno homugo godolo mu elama,
bomo eyu, nago po tigidali wali painogo ebo dao.
Tama tiyu, eno hale homu me isąwai, magi basowe,
eno homugo nago bomo yai po naga konealuai.
Eno nago da dagalabo doloba pai kolesaga tigidali
konea sainu idubadi, eno homu dolo elaluyu,
tama eno nago nogi ugwaba sainogo ebo dao.
Eno nago bomo yai po tigidali wali pabo homu ebao.
Tama nago ena tagaligio.

Godigo bomo yai po wali pabo bidi po

Mena tama tiyu, gesi bidigo
dwagi yai kolesaga dali biligowe?
Agai nago po wali peyu da,
aga magi sę me isiąma, dwagi yai bidaibao.
10 Eno homu deli naga elalubao.
Tama eno homugo nago sę yainogo ebo dao.
Eno nago bomo yai po wali pabo
tagalidali weyu, nago ena tau sao.
11 Eno nago po eno homude munama,
tama eno konealuai.
Magi baso meni, eno nage dali dwai sę idali weyu tibao.
12 Genuai Bidi, eno nage nogi ugwaba sobao.
Nago dwagi yai bomo yai po ena ola mao.
13 Nago bomo yai po tigidali dabolo pusa mabo po,
eno te we bidi augwaliba te po nedama,
tama te po augwa homude dąų omainogo tiaibao.
14 Te eno nago po wali pabo homu
ebogo te mone hauwa saibao
homu ebo aiyaba elalubo dao.
15 Eno homugo nago eno
te sę emainogo ebo homu eno kone palobo dao,
tama nago dabolo mabo
te po eno bugagia osola subo dao.
16 Nago bomo yai po eno godolo mu ebao.
Tama eno homugo te po gegeda peyu, tagalogobeo.

Godigo bomo yai po dali dwagi yai homu ebo bidi po

17 Naga sę bidi ena bugagia bidimainogo,
nago dwagi yai sę ena dali emai homu ebao.
Tama ena bidibo ula dali bidiyu,
nago po eno wali paio.
18 Nago eno homu dwagi yai iliyu,
tama nago dwagi dwagi yai bomo yai po tigidali
eno bugagia koneaibao.
19 Ena hauwa sogo e tǫde bidigobeo.
Tama nago te bomo yai po ena dali dualigio.
20 Eno homugo eno te nago tigidali dwagi yai kolesaga
dolo wali pabo homu ebao,
tama tede eno moni nasi tiwai elalubao.
21 Nago te dwai sę ebo bidi augwali dali
wado ebo dao.
Tama te bidi dabe augwaligo
nago bomo yai po tudiba muyu,
tama augwa homu kolesaga wali pai,
tebo bidi dabe augwali hagawaibao.
22 Augwaligo ena dali posobo po weyu,
tama dwai po me weyu yai.
Magi basowe, nago bomo yai po eno wali peyu,
dwagi yai kolesaga ebaso,
augwaligo dwai po ena dali wabo dao.
Augwaligo ena dali te tiwai po ma waidalio,
nago augwaligo te po wabo sula tagaligio.
23 Tobolu bidi augwaligo po miyu,
ena elabo tų gegebo dao.
Tiali digi, ena nago sę bidi,
te eno homugo sesemane sogo
nago dwagi yai bomo yai po koneaibao.
24 Eno sągą geselebo po nago
enabolo mabo, te pode eno homu godolo mu ebao.
Nago po ena sesemane sogo eno
konemainogo ola mabo dao.

Godigo po bomo elama wali pabo bidi po

25 Augwaligo ena dolama, tǫba aiyaba elaluai.
Nago ena hodolama, bomo ma mawai,
te nago wali po wali pelama tiwai.
26 Eno tigidali kolesaga te po eno nage dali obadi,
tama nago eno po wei ponai.
Nago tigidali bomo yai po ola mawai.
27 Nago ena ola mayu,
nago bomo yai po wali pao weyu,
tama eno nago tigidali dwagi
dwagi yai homugo koneaibao.
28 Tialima, eno homude sęgę mu ebadi.
Nago te wali po wali peyu, ena bomo mabo dao.
29 Nago ena tonaluali da, te nago tų eno tagalogobeo.
Nago dwagi yai kolesaga ena dali
nago dwagi yai po ena ola mawai.
30 Eno homugo nage mu wali paibao wai.
Sesemane sogo nago dwagi yai po eno
homugo konebo dao.
31 Genuai Bidi, nago enabolo mabo po
te eno wali pabo dao.
Te nago magi sę me ena dali ebode,
ena te sęde hale mąidali homu ebo dao.
32 Eno nago po polo wali painogo yaibao,
magi basowe, nago dwagi yai
kolesaga meba enabolo momainogo
eno te homu ebo dao.

Bidigo Godigo kolesaga momainogo hanalubo bidi po

33 Genuai Bidi, nago dwagi yai po ena
bugagia ola mayu,
tama tigidali sogo eno te po wali paio.
34 Nago te dwagi yai po enabolo
hania bugagia ola mayu da, te eno wali paibao.
Eno homugo ena hodolobaso da,
te eno te dwagi yai po tigidali wali paibao.
35 Nago eno sągągo bilibo tų dodoliyu,
tama eno nago dwagi yai po
wabo wali bilainogo yai, magi basowe,
eno te dwagi yai po godolo mu ebo dao.
36 Nago eno homu hodoloyu da,
te eno nago po wali pabo homu yaibao.
Tama eno homugo te mena gasa bidigo
nai dabe suyu, homu hodolidalio.
37 Nago ena tau selama, te dwai sę ebo tudiba muaibao.
Nago ena dwagi yai bugagia ilao,
te nago ena dali wali po wali pao.
38 Nago te bidi nage dali wi ebo bidi
augwalibolo te po mabo dao.
Tialima, naga sę bidi, ena dali, nago tiwai yao.
39 Eno te dwai po wabo dali wi ebaso da,
nago ena tau sali da, te pogo ena aiyaba elalugobeo.
40 Eno homugo nago po tigidali wali painogo ebo dao.
Nage dwagi yai mu, tama nago bidibo ula
ena mawai dao.

Godigo bomo yai po dąų wabo bidi po

41 Genuai Bidi, nago ena ola mani,
nago ena godolo mu eyu, nago ena ma sai.
Polobadu nago po weyu, tama tiaiba wai dao.
42 Nago ena tau siyu, te dwai bidi dabego ena dali
wabo po wei ponomainogo yai, magi basowe,
eno nago po koneama dąų wabo dao.
43 Nago ena bomo mayu da,
te nago mu po tigidali sogo eno pusainogo yaibao,
magi basowe, eno nago doloba pai po
koneama dąų wai.
44 Te nage dwagi yai po eno
sesemane bidada pabo sogo wali paibao.
45 Eno usu selama, nago po wali painogo yai,
tama te badi te dwai kolesgago ena dąų wagobeo.
46 Nago po te eno tuni bidi augwali dali waibao.
Eno te sę ebo ena hale me egobeo.
47 Eno dwagi yai dali nago po wali painogo yai.
Magi basowe, eno te dwagi yai po godolo mu ebo dao.
48 Eno homugo nago po dwagi yai eyu,
tama eno godolo mu ebao.
Tama sesemane sogo eno homugo
te nago dwagi yai po eno koneaibao.

Godigo po bidigo dąų wabo te nai mu dao

49 Nago te naga sę bidi enabolo hasia mani,
te dąų walali po nago ma koneao.
Te tiali eno te pode konealubo po dąų wai dao.
50 Ena te homu sęgę ebo sogo
te eno homu nagame yai,
magi basowe, nago wali po wali peyu,
ena bidibo ula mawai.
51 Dwai kolesaga ebo bidi
augwaligo dwai po ena dali dwai posobo po wai,
tama augwaligo ena dali te po obadi,
eno nago dwagi yai po tudiba mubo menio.
52 Genuai Bidi, nago polobadu enabolo mani
te po eno homugo koneyu yai,
tama te pogo ena bomo mabo dao.
53 Eno suali, dwai bidi dabego
nago dwagi yai po bolai,
tama eno augwali dali wado po wabo dao.
54 Ena eno bulu digibulu bidiyu,
tama eno nago dwagi yai po koneama,
te eno tęąbi po wabo dao.
55 Genuai Bidi, hulide eno homugo nage koneyu,
tama nago dwagi yai po eno wali pabo dao.

56 Eno nago dwagi yai po tigidali wali painogo eyu,
tama tego ena homu dwagi yai ilibo dao.

Bidigo te Godigo bomai po wali pabo kolesaga godolo mu ebo dao

57 Genuai Bidi, nage mu nage enade usu yaibao.
Eno nagebolo po dąų olama weyu, tama wai,
eno nago bomai po tigidali wali paibao.
58 Eno nage bomonama hanalubao,
nago ena homu dene eyu tau sao,
magi baso meni, nago po dąų weyu tama wai.
59 Eno te ena bilibo kolesagade homugo kone palama,
tama megi da, eno po nage dali dąų weyu,
tama ena nago po wali paibao.
60 Eno tonalugobeo.
Eno polo nago bomai po wali paibao.
61 Te dwai bidigo usu sabo homugo ena paliyu,
tama ena augwaligo kolesagaba oda sainogo ebao,
tiali digi eno nago bomai po tagalobeo.
62 Te hulide mu ena hodaluama,
nago nogi ugwaba siyu,
te me badu doloba pai po nago po tų
ilibode wali tiai.

63 Ena te nago sę ebo bidi dabe dali biliyu,
te nago bomo yai po wali bilibo bage
te eno abagi dabe dao.
64 Genuai Bidi, nago te tǫde we bidi
tigidali godolo mu ebao.
Nago tigidali bomo yai po enabolo ola mao.

Godigo bomo yai pogo da tau sabo sę elalubao

65 Genuai Bidi, nago wiegi yai kolesaga
naga sę bidi, enabolo yai dao.
Nago naga dąų wali po wali mu pabo dao.
66 Nago bomo yai po tigidalide eno
homu dąų mu obaso,
tama tiyu, nago wiegi yai kolesaga
te ola mabo sę ena dali yao.
67 Nago dene me enaba wasiąbadi digi,
te eno nago sunumi wali asobeo.
Tiali goli, megi da, eno nago po wali pabo dao.
68 Nago wiegi yai mu eyu,
tama nago olo mu tau sabo kolesaga enade ebao.
Nago bomo yai po ena bugagia ola maduao.
69 Te dwai hagoma ebo bidi dabego
tibo po hauwa enade
te gasa we bidibolo weyu ebao.
Tiali goli, eno gasa homu me isąyu,
te eno nago bomai po naga tigidali wali pabo dao.
70 Te bidi dabe augwaligo
wiegi yai homu kolesaga me elalubeo.
Tiali goli, eno te nago bomo yai po
godolo homu mu ebo dao.
71 Te wiegi yai mu da, te nago dene
mabo sę enabolo yali.
Te tiali sęgo nago bomo yai po wali pomainogo
ena bugagia ola mawai dao.
72 Eno te mone godolo homu me egobeo,
te eno nago bomo yai po godolo ebo
tiwai gilama me egobeo.

Godigo bomo yai po te doloba pai mu elalubao

73 Nago digi nago ena nigali,
tama nago ena bugagia tonalubao.
Nago wiegi yai homu kolesaga enaba mao,
te eno nago bomo yai po tigidali bugagia konea sabo
sę emainogo yao.
74 Te we bidi augwali nagede wi eyu,
nage dologode bidibo bage,
te augwaligo ena sulama, homu pemene yaibao,
magi baso meni,
eno nago dąų wali pode homu dąų wabo dao.
75 Genuai Bidio, eno koneani,
nago bomo yai po tigidali te dolo naga mu elalubao.
Nago eno ebo kolesaga deli naga dodolabo homu eyu,
tama nago enabolo sęgę mawai dao.
76 Nago dąų wabo po walio,
te nago sesemane sogo ena godolo eyu,
te naga sę bidi ena haliga dąų walabo po wai.
Tialima, megi da, eno homugo nago
tama sę emainogo homu ebao.
77 Nago ena megi hobede eyu da,
te ena bidabo ula saibao,
magi baso meni, eno nago bomo yai po godolo mu ebao.
78 Te hagoma ebo bidi dabe augwaligo
tibo po weyu, ena olo po tų ilaibao.
Augwa te ebo kolesagade hale mu ebo sę ilao.
Tiali digi ena, te eno sesemane sogo nago bomo yai po
homu konealueibao.
79 Mena bidi dabe te nagede wi eyu,
tama te bidi dabego nago bomo yai po koneyu, te
augwali enaba asomainao.
80 Te eno homugo nago ena tau sobaso,
te nago bomo yai po tigidali eno wali peyu,
tama ena te ena ebo kolesagade
hale sabo sę me egobeo.

Te bidigo Godigo ena ma dobola somainogo gedu haluasa po wali

81 Nago ena ma sogowe weyu tonalu,
te ena haliga sęgę mu ebao,
tama eno bomo tigidali silibao.
Tiali goli, eno nago pode konealubo
homu dąų wai mu elalubo dao.
82 Eno te nago dąų wali po mu usu nugowe weyu,
nage tonalubadi, te eno gedu
magane eyu, hagela mu ebao.
Tama eno te po weyu,
“Nisu sogo nago eno haliga dua digi nagame
iligowe?” eno te po wabo dao.
83 Ena te kibu meme wale te augwaligo wain ąį bulama,
te dobaso, badia pai sąbo tiwai yali.
Tiali digi te eno nago bomo yai po
te eno homude gegeda pabo menio.
84 Nisu naga sogo eno tonalueibawe?
Nisu sogo mu enabolo te dwai dene mabo bidi dabeba
nago augwaliba dene magowe?
85 Te dwai hagoma ebo bidi dabego
te nago bomo yai po wali pabo meni.
Augwaligo geme dualubo kolesaga
me badu eyu, te ena tola sainu ebao.
86 Da we bidigo nago bomo yai po
tigidali dąų wabo homu ebao.
Tama nago po te tulalugobeo.
Te bidi dabe augwaligo tibo po dabego ena dolobao.
Tama tibaso, nago ena tau somainu homu ebao.
87 Pąde tama te augwaligo ena ela mueinu yai.
Tiali goli, te eno nago bomo yai po
tagala homu me ebeo.
88 Nago ena bugagia tonalubao, magi baso meni,
nago sesemane sogo ena godolo homu ebao.
Tama tibaso, eno nago bomo yai po
tigidali wali mu pabo dao.

Godigo bomo yai pode konealubo homu dąų wabo bidi dao

89 Genuai Bidi, nago po da,
sesemane sogo elalua pidu elalua paibao.
Te nago bidibo bulude nago pogo bomo
munu me siligobeo.
90 Nago sesemane sogo naga wali po wali pidu bidibao.
Nago e tǫ naga gesabidi badu munama elalubao,
tama elalubo tiwai tama elalu,
te ibaba me kila sesa me pabeo.
91 Naga digi nago po wali gilama
te tigidali nai sibi te polobadu elalua asali,
megi e sogoba usu nagaselama,
megi me elalubao.
Magi baso meni, tigidali nai sibigo nago sę naga ebao.
92 Te eno nago bomo yai po godolo menigi sogo da,
teda nago enaba dene mabo sę ebaso, te isigi dao.
93 Eno nago bomo yai po me tagalogobeo,
magi baso meni, eno te po dabe wali pobaso,
te nago ena bidabo ula mobaso ena bidibao.
94 Ena naga nai mu tama, tama tiyu,
nago ena ma sao.
Sesemane sogo eno nago po wali pabo homu ebao.
95 Te dwai sę ebo bidi dabe geme duala sagaselama,
ena ela mueinu ebao.
Tiali goli, eno nago bomo yai po tigidali konealubaso,
te tama sę eno homu si me egobeo.
96 Eno megi konebao, te mena nai
te wiegi yai deli mu me elalubeo.
Tialima, te nago po te mu polalubao,
tama tego te tigidali nai usu elama,
te tigidali side elalua pidu, elalueibao.

Godigo bomo yai po godolo mu ebo bidi po

97 Eno nago bomo yai po godolo mu ebao!
Eno tede homu kone palobo sę
te siade me hulide ebo dao.
98 Nago bomo yai po ena dali sesemane sogo elalu,
tama te konebo homu kolesaga enabolo mabo dao.
Tama tebo sęgo te ena kolesaga
koneai bidi mu tiwai elama,
tama eno te ena boi bidi dabe
koneani homu kolesaga aiyaba elaluai dao.
99 Te sesemane sogo eno nago mu poba
naga homu kone palobo dao,
tama tiyu, eno wiegi yai homu kolesaga mu selama,
tama eno ena po ola mabo tisa bidi
aiyaba elaluai dao.
100 Tama eno koneani kolesagago
te monu dabego koneani kolesaga te aiyaba elaluali,
magi baso meni, eno nago doloba pai
bomo yai po wali mu pobaso, tebo dao.
101 Ena dwai kolesaga wali pabo
homu eyu, iba kila sabo dao, magi baso meni,
eno homugo nago po naga wali pabo homu ebo dao.
102 Naga digi nago po dabe ena ola mani.
Tama tiyu, eno te po me tagalobo menio.
103 Te bunu ge nai hani eno
pedauwalide tubo pusu yaibao,
tiali goli, nago po pusu ebo te umagi mu yaibao.
104 Nago bomai pogo enabolo
te wiegi yai homu kolesaga mawaibao,
tama tialima, eno te dwai kolesaga tigidali ebo
te eno homu hagela mu ebao.

Godigo bomai pode bidi ula sabo po wai

105 Nago po te lam sole ula tiwai eyu,
te ena tau sobaso, dolo paibao,
tama te ula tiwai eyu, ena sunumi ola mabo dao.
106 Eno po dąų weyu, te eno nago doloba pai po
tigidali wali paibao po walio.
Tialima, eno te tiwai tama yaibao.
Eno tibo po me wagobeo.
107 Genuai Bidio, odao.
Genuai dene mugo ena mesegelali.
Nago ena te bidibo ula elalumainogo
te nago po dąų tiwai gilama yao.
108 Genuai Bidio, eno gedu haluasa
po weyu, te nageba puba hwi obao.
Nago eno puba hwi wali po selama,
tama ena nago po bugagia ola magameo.
109 Sesemane sogo eno ena bidibo ula
tagalabo sisi elalubao.
Tiali goli, eno nago bomai po
homu kone ebo me tagalobeo.
110 Te dwai bidi dabego ena tola sabo
bono gągą po diliginama, dalubao.
Tiali goli, eno nago po me tagalobeo.
111 Eno nago po sesemane sogo totalua pidubo dao.
Tama te pogo eno haliga pemene ilibo dao.
112 Eno po dąų weyu, te eno nago bomo yai po
tigidali wali pidubadi,
te ena isibo sogoba usu naibao po wai dao.

Godigo bomo yai pogo da bugagia bidimainogo ilibo dao

113 Nage wali paibao weyu,
tibo po wabo bidi dabe te eno godolo me egobeo,
tiali goli, eno nago bomo yai po
wali pabo homu eyu, godolo ebao.
114 Nage naga tama ena seselalubo bidi elalubao,
te eno bomai obo elalubo tiwai dao.
Eno nago dąų wali pode konealubo
homu dąų wai elalubao.
115 Dage dwai sęgę sabo we bidigo ena tagalao.
Eno ena Godigo bomai po wali painogo homu ebo dao.
116 Genuai Bidi, nago po dąų weyu,
te nago ena dąų walama,
te ena bidibo ula elalueibao po wali,
tama eno nago dąų wali pode homu konealuyu bidali.
Nago te bomo enabolo mao,
tiyu eno konealubo homu odolali tagalidalio.
117 Ena nogo tolalubaso, te ena bugagia bidaibao.
Tama sesemane sogo eno olo
nago poba bugagia munama elalu,
te eno wali paibao.
118 Te nago bomo yai po wali pisąma
tagalobo we bidi tigidali te nago tudiba mubo dao.
Te augwaligo tibo po wabo dabe te odolali waibao.
119 Nago homugo te dwai sę ebo
we bidi dabe te pobelebage tiwai
naga homu ebo dao,
tama tibaso, eno nago po godolo mu ebo dao.
120 Ena nagede wi mu elama, tama ena didibili ebao.
Eno nago po tų ebode homu kone palama,
te wi ebo dao.

Godigo bomo yai po wali pabo bidi po

121 Eno te wiegi yai doloba pai kolesaga ebao.
Eno homugo nago ena tagaligi homu ebao,
tiyu te boi bidi dabego enaba dwai sę idalio.
122 Eno homugo te nago naga sę bidi
ena tau sabo bomai po dąų omainogo homu ebao.
Te nago te dwai hagoma ebo bidi dabego
enabolo te sęgę momai hagede sula tagaligio.
123 Te nago ena te dwai bidi dabego
nogode ma dobola sogowe weyu,
te nageba tonalu tonalu ebao,
te nago polobadu tama tiabo po dąų wai dao.
Tiali goli, ena tonalubadi digi,
te ena dwai dene mu ebo dao.
124 Eno homugo nago ena godolo ebo
kolesaga wali peyu, te nago mu po te bugagia
ola magameo.
125 Ena nago sę bidi da, tibaso enabolo wiegi yai
homu kolesaga mobaso da,
te eno nago po page koneaibao.
126 Te we bidi dabe augwaligo nago
bomo yai po bolobao.
Tama tibaso, megi da te nago dene
augwaliba mabo sogo dao.
127 Eno nago bomo yai po godolo mu ebao.
Eno te polalubo nai te mone gol
eno godolo homu elalubeo,
tialima te eno nago po godolo homu ebo dao.
128 Tama tiyu, eno nago po tigidali wali pobao.
Eno homugo te gasa sunumi dabego
te nago sunumi ela soabo
te eno homugo hagela homu mu ebao.

Godigo sunumi wali pabo homu ebo bidi po

129 Nago po te wiegi yai mu elalubao.
Tama tiyu, eno homu si isiąyu,
eno te po tigidali wali pabo dao.
130 Te bidi me deligo gasa bidi
tau siyu, te nago po page konemainogo tibaso da,
teda aga haligaba ula mabo te saibao.
Tama te pogo te homu kolesaga
bugagia konesiąwani bidibolo
te homu kolesaga mabo dao.
131 Eno nago bomo yai po homu godolo mu ebao,
tama eno haliga umagia hogodaluyu,
wali pabo homu ebao.
132 Nage aselama, te nago homu
dene eyu, tau sabo kolesaga enabolo yao.
Te nage godolo homu ebo we bidi
tigidaliba te tiwai sę nago ebo dao.
133 Te nago tonalubaso da,
teda ena te dwai sęgęba tulalugobeo,
te nago tama tiabo sę po polobadu dąų wai.
Te dwai kolesagago ena aiyaba elalu
idali weyu, te nago tona tagaligio.
134 Te ena aiyaba elalubo sę bidi dabego,
te ena augwaligo dolidali dabego,
te nago ena ma sao.
Tama tiwai sę augwaligo enaba isąbaso,
te eno nago po wali paibao.
135 Eno homugo te nage ena pąba bidagaselama,
te nago bomo yai po tigidali enabolo ola mayu,
te ena bugagia wiegi yai ilao.
136 Eno gela hauwa weyu,
tama eno gedu ąį gela gigua umagi mu yaibao,
magi baso meni, te bidi dabe augwaligo
nago bomo yai po wali pisąbaso,
te ena gela wabo dao.

Godigo bomai po te dolo elalubao

137 Genuai Bidi, nage doloba pai mu tama elalubao,
tama nago bomo yai po tigidali
te doloba pai mu naga elalubo dao.
138 Nago dabolo mani bomo yai po
tigidali doloba pai elalu,
tama wiegi yai naga elalubo dao.
139 Te eno boi bidi dabe augwaligo
nago pode homu kone palobo sę me ebo menio.
Tama tibaso, eno haliga te isi dabo posolo tiwai ebo dao.
140 Nago po dąų wabo te mu po naga waibao,
te eno usu sela suai dao.
Tama ena, nago sę bidigo, eno homugo nago te tiwai
dąų wabo po godolo homu naga ebo dao.
141 Ena olo bidi da, te bidi dabe
augwaligo enabolo posobo po obadi,
tiali goli, te eno nago ola mabo po
homu kone palobo me tagalogobeo.
142 Te nago doloba pai kolesaga
sesemane sogo elalua pidu bidaibao,
tama sesemane sogo nago bomai po te mu naga dao.
143 Te sęgę hauwa enaba pedelai,
tiali goli, eno nago bomo yai pode
homu pemene yaibao.
144 Nago po doloba pai sesemane sogo elalubao.
Nago ena tau sobaso da, teda eno te po page koneama,
tama ena te bidabo ula dali bidaibao.

Bidigo te Godigo aga ma somainogo gedu haluasa po wali

145 Genuai Bidi, eno gedu haluasa po
bomonama mu nageba obao.
Eno gedu haluasa po odao,
tialima te eno nago po tigidali wali paibao.
146 Megi eno nageba i obao.
Ena ma dobola sao, tama tibaso da,
te eno nago bomo yai po tigidali wali paibao.
147 Te be posisąbadi digi,
te eno nageba gedu haluasa po weyu,
ena tau sao po obao.
Eno nago dąų wali poba homu dąų wagasai elalubo dao.
148 Te hulide ena godege me pigobeo.
Eno sesemane sogo nago poba naga
homu kone elalubo dao.
149 Genuai Bidio, nago sesemane sogo
ena godolo ebaso,
tama nago eno gedu haluasa po wabo odao.
Nago ena homu dene eyu, tau sao.
Tama tiyu,
nago ena bugagia tonalubaso da,
te ena bidibo ula dali bidaibao.
150 Te dwai homu elalubo bidi dabego
te ena dolabo homu eyu, te augwali pąba asobao.
Augwaligo nago bomo yai po wali pabo
homu munu me ebeo.
151 Tiali goli, Genuai Bidi, nage ena pąde bidibao,
tama nago hasegelesiąbo bomo yai po
tigidali te mu po naga elalubao.
152 Te bidada asali sogo polobadu mu
eno nago po konea salio.
Nago te wali pogo te sesemane sogo
bidada pabo po wai dao.

Bidigo te Godigo aga tau somainogo i wai dao

153 Nago suali, ena te genuai sęgę elalubo,
tama tialima, nago te sęgę sela sąyao.
Eno nago bomo yai po homu kone me
gegeda palobo menio.
154 Ena tau siyu, ena ma selama,
te ena bidabo ula mao,
te nago tama tiabo po dąų wai dao, te tiwai yao.
155 Te dwai kolesaga ebo bidi dabego
nago doloba pai po wali pisąbaso,
tama tiyu te nago augwali ma sogobeo po wali.
156 Tiali goli, Genuai Bidio, nago olo tau mabo
wiegi yai kolesaga te genuai mu elalubao.
Nago ena ma sabo po dąų walai elalubao,
tialima, eno homugo nago te sę
megi tama yao homu ebao.
157 Bidi hauwago ena dolobo sę eyu,
te enaba boi bidi ebao, tiali goli,
eno nago wiegi yai mu bomai po me tagalogobeo.
158 Te bidi dabego konealubo homu dąų wali
te eno suali sela sąbaso,
te eno augwaliba wado po wabo dao,
magi baso meni, augwaligo nago po
wali pisąbaso tebo dao.
159 Nago ena subao,
eno nago ola mabo po godolo mu ebao.
Nago ena godolo ebo kolesaga me hasegelegobeo,
tama tiyu nago ena ma sao.
160 Nago bomo yai po page da,
te mu po naga tama elalubao.
Tama nago doloba pai bomo yai po
tigidali te sesemane sogo elalua pidu,
elalua pabo dao.

Bidigo godolo homu eyu, Godigo bomo yai po wali mu pabo bidi po

161 Te tobolu bidi dabego enabolo dwai sę ebo,
tama augwaligo te tiwai sę kolesaga page menio.
Tiali goli, eno nago poba homu
kone palobo sę elalubao.
162 Eno te nago dąų wali pode homu dąų weyu,
wiegi yai pemene homu umagi mu ebao,
te bidi me deligo te gol mone hauwa sobaso,
pemene ebo tiwai ebao.
163 Eno te tibo po wabo kolesaga
hagela homu mu eyu,
tama tede eno haliga dwai ebo dao.
Me ma, eno te nago po godolo homu mu ebo dao.
164 Te nogo a naga olama, me badu si wabo side,
tigidali sogo eno nageba puba hwi weyu,
te nago po tųde ebo doloba pai po
naga obaso, tebo dao.
165 Te we bidi augwaligo nago
bomo yai po godolo mu eyu,
tama augwali bugagia mu bidibao,
te magi nai me deligo augwali
tulaluabo sę me ilibeo.
166 Genuai Bidio, te nago ena ma sogowe weyu,
te nage eno tonaluyu,
te nago po weyu, nago enabolo yao
wali kolesaga eno ebao.
167 Eno nago bomai po dabe wai pabo dao.
Eno te bomo yai po dabe wali pabo
homu godolo ebo dao.
168 Eno nago bomai po dabe tigidali,
me te nago po tigidali me wali pabo dao,
tama eno tama tebo kolesaga tigidali nago subo dao.

Bidigo gedu haluasa po weyu, te Godigo aga tau somainu yali

169 Genuai Bidi, eno nageba
i wabo odama, te ena tau sao.
Te wiegi yai homu kolesaga enaba mao,
te nago polobadu enabolo po
dąų wali tiwai gilama yao.
170 Eno gedu haluasa po waboba olo muao,
tama nago polobadu po wali gilama ena ma sao.
171 Te nago tigidali bomo yai po enaba
bugagia ola mobaso,
tama te eno nago nogi sesemane
sogo ugaba mu saibao.
172 Te eno nago bomo yai po
nogi ugaba sabo balia po waibao,
magi baso meni, te nago bomo yai po tigidali
te doloba pai naga elalubo dao.
173 Eno nago bomo yai po tigidali wali paibao,
tama tiyu, nago ena sesemane sogo
tau sabo sisi elaluao.
174 Genuai Bidi, eno haligago nagede gela obao,
te nago ena ma sao.
Nago bomo yai pogo ena homu pemene ilibo dao.
175 Eno te nago nogi ugwaba somainogo,
nago enaba te bidabo ula mao.
Eno homugo te nago pogo ena
tau somainogo homu ebaso.
176 Eno te sunumi tagalama olo bilibao,
te kibu sipsip wai hagabo tiwai ebao.
Tama tibaso, nago ena naga sę bidi gegagasao.
Magi baso meni, eno nago bomo yai po homu
kone palobo, me gegeda pabo meni dao.
Copyright information for `MPS