Psalms 123

Bidigo homugo te Godigo agade homu dene eyu, tau somainogo eyu, gedu haluasa po wai

Genuai Bidi, nage te dagalude king
bidibaso,
tama eno konealubo homu nageba muani.
Te sę ebo bidigo te aga tonalubo bidiba homu muyu,
tama te sę ebo wego me
te aga tonalubo weba homu muaibao.
Te tiwai naga gilama,
dago konealubo homu me nageba muyu,
Genuai Bidi, te dago God dao,
te nago olo tau sabo wiegi yai kolesaga
dabolo ebaso, te usu dao.

Genuai Bidio, nago te homu dene eyu,
olo tau sabo kolesaga daba yao, magi baso meni,
te we bidi dabego daba te dwai sę
hauwa sogo ilibo dao.
Te sesabi elama bidibo sogo,
te mone bisnis sę ebo bidigo
dabolo te posobo po wali,
tama te hagoma ebo bidi dabego
da aiyaba elalubo dao.
Copyright information for `MPS