Psalms 13

Te Devitgo asęani balia po me deli dao.

Te Godigo aga tau somainu eyu, bidigo gedu haluasa po obao

Genuai Bidi, nisu naga sogo nago te enade
homu kone ebo tagalubawe?
Te bidada pabo sesemane sogo usu nama, agawe?
Nisu naga sogo mu nago ena sula tagalobawe?
Te nisu naga sogo ena te dene tolomainu ebawe?
Te nisu naga sogo ulade me hulide
te eno haliga sęgę elaluaibawe?
Nisu naga sogo ena te boi bidi dabe
dologode bididuaibawe?
Genuai Bidi, nage eno God da.
Nago enade homu koneama,
te eno gedu haluasa po wabo odao.
Te ena isidali weyu, nago ena dąų ma walao.
Tama tialima, te boi bidi dabego
te enade po me wasiąwaibao,
“Dago aga aiyaba elaluali,” te kęnę po me wagobeo.
Tama augwaligo ena tulalubaso,
te wiegi yai homu pemene me idali weyu obao.
Tiali goli, ena da, eno te nago ena
sesemane godolo ebo kolesagade
eno homugo dąų walai dao.
Tama eno wiegi yai homu pemene nageba ebao,
magi baso meni, te nago ena tau saibao.
Awe, Genuai Bidi, te eno nago nogi ugwaba sabo
balia po waibao. Magi baso meni, nago enaba
wiegi yai sę mu yai dao.
Copyright information for `MPS