Psalms 39

Te Devitgo asęani balia po me deli dao.

Te sęgę elalubo bidigo po wali

Eno po te tama wali,
“Eno te ena ebo kolesaga tigidali te bugagia
tonalueibao,” po wali.
“Tiyu, te ena wali pode sęgę sidalio.
Te dwai sę ebo bidi dabe ena pąde bidibo sogo da,
teda eno po deli me wagobeo,” wali.
Tialima, eno pedauwali pania selama,
tama eno po deli me wabeo.
Tama eno te wiegi yai naide me po me deli me wabeo.
Tiali goli, eno haliga sęgę te genuai mu pedelalio.
Tama eno moni homu mu yai.
Eno homu kone palubo sę idubadi,
tama eno haliga te mu dwai yali.
Tialima, megi da, eno pedauwali
pania sobaso, usu egobeo. Menio.
Eno Godiba te tama po hanalu wai,
“Genuai Bidi, te ena bidabo ulade
te nisu naga kibu be elalubawe?
Te mena sogo ena isigowe?
Te eno bidabo ula te pęwadage sogo
naga elalubo homu ebao.
Nago enabolo pusa mao,” po wali.

Nago ena bidabo bodolu
te pęwadage sogo mu muani elalubao.
Te nago gedude ena te bidabo bodolu muani,
te olo bage tiwai yali.
Tigidali bidi te wali tiwai eyu,
te bidi me deligo te pedauwalide
ponobo tiwai gilama ebo dao.
Tigidali bidi te ni noma te giligade elalubo tiwai ebao.
Augwa te doado bage hauwa sabo sę dene ebadi,
tiali goli, augwa te sę dene odolali hagayu yai.
Te bidi dabego doado bage hauwa sisinani,
tiali goli, augwali isibo si,
dego sogowe, te augwaligo me konebeo.

Tiali goli, Genuai Bidi, megi eno magi nai
tonalubowe? Menio.
Eno konealubo homu nageba dąų weyu,
tama nago naga ena tau sabo tonalubao.
Nago ena ma selama,
tama eno sęgę tigidali sela sąyao.
Nago te kolesaga geda mubo bidi dabego
te enaba posobo po omainu me elamuo.
Tiali goli, eno da po me wagobeo.
Eno pedauwali pania saibao.
Magi baso meni, nago digi te dene mabo sę enaba yali.
10 Nago ena me dolamuo dao.
Nago ena dene mu menama,
tama pąde ena isainu ebao.
11 Nago te bidi me deliba wado eyu,
tama aga yali sę wei ponoyu ebo dao.
Tama nago te agai godolo ebo nai te mu siliyu yaibao,
te asobago te ugwa togobo tiwai eyu,
tama te ugwa dolobo tiwai ebao.
Mu tama, tigidali bidi pedauwalide
te po mobo wali asobo tiwai ebo dao.

12 Genuai Bidi, nago eno gedu haluasa po odao.
Nago te eno i waboba olo bugagia muao.
Te eno nageba i wabo sogo, nago olo pania selamuo.
Nago koneani, ena te dwasianu sogo
nage dali te tǫde bidaibao.
Ena te ena wąį nǫų dabe tobage tiwai dao,
augwali me te pęwadage sogo naga te tǫde bidai dao.
13 Nago enaba te dene mabo sę me elamuo.
Enabolo sula tagalu, te ena haliga wiegi yai
ma emainu yao.
Tama nosali ena isibaso, te tǫ mu taga paibao.
Copyright information for `MPS