Psalms 49

Te Kora hani dabego asęani balia po me deli dao.

Bidigo homu masigi dali, genuai walu dali, teba homu mubo bidi, te bidigo kolesaga menio

Dage tigidali we bidigo, odao.
Dage tigidali tǫde bidibo we bidigo,
eno wabo poba olo bugagia muao.
Dage nogi yai bidi me, dage olo bidi me,
dage masigi hauwa munalubo bidi me,
dage magi nai meni yai bidi me,
dagego te po odao.
Eno homu kolesagade wiegi yai kolesaga koneama,.
tama eno dwagi yai po dagego
konemainogo pusubao.
Eno po digi po begelama, hasia meba pusaibao.
Tama eno dwagi yai tęąbi gita dali elama,
tama dagebolo te po begelama wali po page pusaibao.
Bidi dabe augwaligo masigi hauwa munalubo,
te homugo augwali dąų omai te homu elama,
tama augwa digi genuai po dągą ola bilibo dao.
Augwaligo nai hauwa munalubo homu elama,
te bidi dabe augwaligo ena dolainogo bobegelali.
Tialima, eno augwali dali wi egobeo.
Dago koneai, bidi mego aga masigigo
aga digi aga ma abelama, ma dobola sabo menio.
Tama agai Godibolo aga bidabo ula abeliyu,
mone masigi Godibolo magobeo. Mu menio.
Bidigo mone masigigo God abelama,
tama Godigo aga te bidibo ulade bidao omainogo,
tama aga isidali weyu,
dago tama tiali usu munu me egobeo.
10 Da tigidaligo koneai, kolesaga
koneai bidi, augwali me isibo dao.
Tama dwai kolesaga ebo bidi,
te kolesaga meni yai bidi me, augwali isibo dao.
Te bidi dabe augwaligo walu me
mone masigi tigidali nai isu, taga peyu,
tama gasa bidi dabego te nai sabo dao.
11 Hasia te bidi dabe augwaligo tǫ me elaluai,
tialima megi te gų page augwaligo tǫ tiwai elama,
augwali tede sesemane sogo bidada peyu,
bidada pabo dao.
12 Dago genuai nogi sabo tego dago
te isibo tų dąų wagobeo. Menio.
Da te hasa dabe isibo tiwai yaibao.

13 Te sę ebo te bidi dabe augwa digi
tǫde tigidali nai homugo
dąų wabo bidide pedelebo dao.
Tiwai bidi dabego dwagi yai homu kolesaga menio.
Te bidi dabe augwaligo e tǫde tigidali nai
dali osogo dwagi yai elama, tama augwali isibo dao.
14 Godigo agai bodolu muyu,
augwali te kibu sipsip isibo tiwai elama,
augwali te isali bidigo buluba paibao.
Tama te isibo tego augwali tonalubo bidi tiwai bidai.
Augwaligo tigi tigidali polo damua pabo si,
tama augwali te isibo bidigo bulude
augwaligo be tiwai elama bidaibao.
Tama te dwagi yai doloba pai we bidigo
augwali aiyaba elaluama, tonalueibao.
15 Tiali goli, Godigo ena ma saibao,
tama isibo bidigo bulude
te agai bomogo ena dąų wabo usu egobeo.
16 Niwai bidi me agai masigi hauwa selama,
tama genuai be sęnama,
tama te bede dwagi yai nai hauwa elaluai,
tagalao, nago te nai sulama, godolo igio.
17 Nago koneai, nosali te bidi aga isibode,
tama agai te tigidali nai me sela pogobeo.
Be me, te au ebo nai me, masigi me,
te nai tigidali aga dali te isibo bidigo buluba
selasa pogobeo.
18 Tama aga e tǫde bidibo sogo
te bidi agai te tigidali nai dali dwagi yai homu yai.
Agai sę bomo elama, nai hauwa sai,
tama bidi augwaligo te po wai,
“Aga dwagi yai bidi dao.”
19 Tialima, aga isilama,
tama te hasia isali wąį dabe
augwali dali te giliga ula isąwai bulude bidada peyu,
bidada paibao.
20 Dago genuai nogi siyu da,
tego dago isibo tų dąų wagobeo.
Menio. Da te bulu hasa dabe isibo tiwai yaibao.
Copyright information for `MPS