a[Ro 3:4]

Psalms 51

Te Devitgo asęani balia po me deli dao. Agai te gasa bidigo we nogi Batseba dali penani yai, tama te profet bidi Natan aselama, “Nago dwai sę yalio,” te tobage po wali. Tama Devitgo ge neyu, e balia po weyu asęani.

2 Samuel Dąį 11, 12:1-15 suao.

Bidigo gedu haluasa po Godibolo weyu da, te bidigo sęgę sela sąwaibao

God, nage hobede ebo page bidi,
nago ena olo mabo sęgo ena tau sao.
Nago olo mabo sę hauwa mu elaluai,
tama eno homugo nago eno
dwai kolesaga tigidali sela sąyao.
Nago ena tigidali ąį telayao,
tama dwai kolesaga enade ma elaludalio.
Eno sęgę sela sąnama,
ena dwagi yai pedelama bidaio.
Eno koneai, eno dwai sę yai.
Tama ena yali sęgęde eno homugo konealubo tagalobeo.
Eno dwai sęgę nage deli dali naga yai.
Eno dwai kolesaga nago gedude yai.
Tama nago ena po tų ela menama,
tama nago doloba pai kolesaga naga yao.
Nago eno sęgę wei siyu, tama nage da,
dwai sę isiąwai bidi. a 
Nago koneai, idago ena ame nani sogo,
ena dwai sę ebo bidi pedelai.
Mu tama, ena idago haligade bidibadi,
ena sęgę sai bidi dao.
Nago homugo te eno nage dolo naga wali asiyu,
tibo kolesaga igio homu ebao.
Tama tibaso, nago ena dwagi yai
homu kolesaga ola mao.
Nago eno sęgę sela sąnama,
ena meda meni yai pedelaio.
Nago ena ąį tedelama,
ena meda isiąwai mu pedelaio,
tedela yai kedau ebo nai sno te tiwai pedelaibao.
Nago eno homu dwagi yai ma ilao.
Mu tamao, nago ena aiyaba elaluai,
tama nago eno sęgę wei ponai,
tialima, megi eno dwagi yai homu ma yaibao.
Nago eno dwai sę yaliba ma tonono igio.
Tama eno homugo nago eno dwai sę yali
te nago tigidali sela sąyao.

10 God, nago eno homu kolesaga
tomode meda meni yai dwagi yai
gesi kolesaga ilibo sę ma yao.
Awe, ena nage dali homugo kęą pai bidi
pedalumainu yao.
11 Nago ena sela sąyu,
tama ena nage digibulu bididalio.
Nago ena dali bidibo mobo bidi naga ma sidalio weyu.
12 Polobadu nago ena ma sobaso,
te ena dwagi yai homu yai, nage dali.
Tama megi eno te homu yai,
nago ena te dwagi yai homu
kolesaga enabolo ma mao.
Nago eno homu kolesaga hodolama,
tama nago po eno wali paibao.
Eno tama homu kolesaga emainogo
nago ena dąų walagameo.
13 Tama eno nago kolesaga
te sęgę sai we bidi augwalibolo ola mawaibao,
tama te we bidi augwali
nage bidibo digi ma asaibao.

14 God, nage te God nago ena ma sabo bidi dao,
nago ena dali olo mabo sę tigidali dwagi yai eyu,
tama nago ena ma elegio.
Tama eno nago nogi ugwaba siyu,
nagebolo tęąbi hauwa waibao,
nago doloba pai kolesaga naga ebo dao.
15 Genuai Bidi, nago ena tau siyu,
mu po dolo hanilama, enabolo wao,
tama eno nago nogi ugwaba saibao.

16 Ma, te nago eno yali dwai sę sela sąmainu eyu,
eno te kibu sipsip nagebolo ofa mobaso,
nago sogobeo.
Nago te sabo homu igi sogo da,
teda eno te ofa magasigi da.
Eno kibu sipsip me elama, siaba ulama,
tigidali mu dela peyu da,
te nago te ebo sęde dwagi yai homu egobeo.
17 Tialima, God, ena digi ena aiyaba elaluama,
nage dologode ena bidaibao.
Te tobage kolesaga ebo da,
te nago gedude te nago sabo ofa mu tiwai dao.
Eno koneai, bidi aga yali dwai sęde aga ma koneyu,
aga digi aga aiyaba elaluai magi basowe?
Aga te yali dwai sęde homu dene eyu, tebo dao.
Te tobage kolesaga ebogo te nagebolo ofa mabo sę
hasegelama, te nago gedude te usu mu dao.

18 Naga homu kolesagago digi,
te Saion we bidi dwagi yai homu ma ilao.
Naga digi Jerusalem genuai hanu
moni masigigo nigali obo ma dodolao.
19 Tama te sogo nago dwagi yai doloba pai
te usu da olama, ela mabo
kibu sipisip ofa nago godolo yaibao,
tama meba siago tigidali dela pabo nai dabe.
Tama dago bulmakau omai selama,
nagebolo usu da olama, siaba tigidali ulama,
tama siago tigidali dela paibao,
te nagebolo nai ula ofa mabo
sawali sai altade te sę yaibao.
Copyright information for `MPS