a[Ped 15:4]

Psalms 86

Te Devitgo asęani gedu haluasa po me deli dao.

Godigo aga tau somainogo, bidigo te gedu haluasa po wali

Genuai Bidi, ena bomo meniama,
tama ena digi ena tau sabo usu ebeo.
Tama tialima, eno homugo nago
eno gedu haluasa po wabo odolama,
te ena tau sao.
Nago ena ma siyu, tama ena me isigobeo,
magi baso meni, ena nage wali asai.
Nage da, te eno God dao.
Ena naga sę bidi da, tama eno konealubo
homu nageba muai,
tama tiyu, nago ena tau sao.

Naga digi nage eno God dao.
Ya, nago ena homu dene eyu,
tau mabo kolesaga enaba yao.
Tigidali sogo, giligade me hulide,
eno gedu haluasa po nageba wabo dao.
Genuai Bidi, nago eno haliga
wiegi yai pemene mu ilao, te naga sę bidi dao.
Magi baso meni, eno gedu haluasa po
nageba naga wabo dao.
Genuai Bidi, nago
te wiegi yai sę mu elama,
tama nago eno dwai sęgę sela sąbo dao.
Nago te nageba gedu haluasa po wabo
we bidi tigidali wei mu eyu,
tama naga homugo augwali dali kęą pai dao.
Genuai Bidi, nago eno gedu haluasa
po wabo bugagia odao.
Eno nageba i wabo, te nago ena dali
homu dene eyu, tau somainu wali.
Eno i wabo odao.
Te eno nageba i wabo sogo,
te nago ena tau sabo dao.
Tama tiyu, tigidali sogo ena sęgę tolobaso,
eno te nageba gedu haluasa po waibao.
Genuai Bidi, te God nage tiwai me deli elalubeo.
Te Israel hani isąwai dabego
augwa god wabo nai dabe da,
augwali te tibo god dabe naga dao.
Nago augwali aiyaba elaluai.
Tama te bidi me deligo te nago
ebo sę tobage tiwai me elalubeo.
Tigidali hani we bidi nago augwali nigali,
te augwaligo lotu po wainogo eyu,
nageba kidu sugunagasaibao,
tama augwaligo te nago nogi ugwaba saibao.
a 
10 Magi baso meni, nago naga te genuai bomo elaluyu,
tama nago te we bidigo
isiąbo genuai sę dabe ebo dao.
Tama nago naga te haniani wiegi wiegi yai sę ebo dao.
Nagaduba deli naga, nage God mu dao.
11 Genuai Bidi, eno homugo te nago eno emainu ebo
kolesaga te ena bugagia ola mao,
tama eno te nago mu po wali sesemane paibao.
Te ena bugagia ola mayu,
te eno nageba naga konealu, tama eno nago sę
sesemane sogo yaibao.
12 God, eno Genuai Bidi, eno te usu da wabo
te eno homu sesego nageba mobao.
Tama eno nago genuai nogi
te sesemane bidada pabo sogo ugwaba saibao.
13 Magi baso meni, nago sesemane sogo
ena wei mu ebo dao.
Nago ena te isabode ma dobola selama,
tama ena te isibo bidi dabego pesageba pabeo.

14 God, megi te hagoma ebo bidi dabe meba aselama,
tama ena dali hwįainu ebao.
Te dwai sę ebo bidi dabego te bidi hasi homu dene eyu,
tau sabo kolesaga eyu, me sogobeo,
tama augwali sisinama, ena ela muainu yali.
Augwaligo te nago po wali me pisąwai,
augwaligo te sela sąyu naga ebo dao.
15 Tiali goli, Genuai Bidi, nagede
te homu dene ebo,
me olo tau mabo wiegi yai kolesaga
pągąnalubao, tama nage da, te bobobage
guni yai bidi dao.
Nago da wei mu eyu,
tama nago homugo da dali kęą mu pai dao.
16 Nage enaba ma aselama,
ena homu dene eyu, tau sao.
Ena bomo mao, tama ena ma sao, magi baso meni,
eno nago sę ebo te ena idago yali tiwai ebo dao.
17 Genuai Bidi, eno homugo
te nago ena wei ebo da homu ebo
te nago enabolo ola mao.
Tama te boi bidi dabego suyu, te nago ena tau siyu,
te dąų walobo te augwa konemainu yao.
Tama augwa ebo kolesagade te augwa
hale mu somainu yao.
Copyright information for `MPS