1 Corinthians 5

Bainobo galin nakaia unangai Kolin bibo blibi taman kukubo wafu binibbiobe.

Ne weng mako wentia nakaia unangai obianiba Kolin bib seli bainobo galin nakaia unangai isak temo taman kukubo naniba naka make tenea e aalebe alelo sbilo omeisa unebo geiba wenti kesota futan olo dola omfubenamabibe. E kukub olo dot misiam nanebe. Bainobo galinba nakaia unanga isa kukub olo mo nanabibbabe. Ibo ilib tak ngambianiba baaniba Ni Yesus Klaiste bainobo genobbio kesoa ni naka ayam unang ayamobo ge obib otane naka make hengmino hengabe ib isak temo bie kesoa ibo ilib untako mo ngambianibta seinimibe! Bobolo ilum omfubenoko! Ibo nakae ibsuo bianea kukub misiamo nabe mo deibaibta bianeta kukub misiamo amito mo namene, fotebeiba uneko! Ne nib sinwalo mo biobbabe. Ne skeim ele bli otane ne ib bobolo funania nib Sume Yesus Klaiste niniin dimo ne ibo baabenamabio Naka ele kukubo misiamobo genamabibe. Ne ibtem nabiaob osa ne inangge baanamabibe. Bainobo galin nakaia unanga ibo mina bianiba wengo omom gaib dimo ne ib bobolo fumbia nib Sume Yesus Klaiste ibo bekebe bie kesoa ibo Sume Yesuse niniin dimo naka misiam ele baabaniba Kobo nisuo deibeneba moneba Gululam esu uneba e enin kino omkleko ge baabaine! Ibo inabaiba Gululame e enino omalea e enin kino watenea funanea Ne kukubo nabio misiamobo ge funanea e kukub olo deiboneko! E inanea kukub misiam olo deibone biamo sinanomo nib Sume imin tlameo e naka ele debeb utnea Gode bib ut danea amit namabebe.

Kolin bib seli bainobo galini kukub ayam ota wafueine!

Ibo obianiba Ni Gode wengo kla wente bianoba kukub ayamo wafu biobobo ge obianiba ib niniino omfufubib kesoa ib kukubo misiamobe. Ibo funaine! E kukub misiamo nabe olo makob nakai kulani mana bianiba mato welabbe bosiba mat gamo daatnoa damo tem daak unanoa dikibanoa mat gam eta weitam dibianabe inanoa e kukub misiam olo nabeo sum anoa naka mak unang mak ib bobol tem osa alukum watwat dabenamabobe. Ne kukub olo bobolo funanita weng olo baabenamabibe. Kukub misiam olo nabe nakae makob kulani mato welabbanomo tlaknoa damo temo alukum weitam dibianabo inanea naka ele bainobo galin naka mak unang mak ibo ib bobol temo watwat dabenamabe kesoa ibo naka ele baabaniba Kobo nisuo de one ge baabaine! Kukub misiam olo ib isak temo mo nim blim keno mole Gode ibo baabenea Ne kin dimo ibo naka molot unang molotobo ge baabenamabebe. Sinanggwano Isib betano Yudai eil sibsibi mema eili yenaniba ilemo deloniba amito alieibbua abisake tenea ilemo watenea deibenea Isib ten ita yalebiobe. Yudai olo bobolo fumbianiba singka binibbuo singkalin am olo niniino Fasoba otabe. Klaiste makob eil sibsib mene ulab anaiba kaanea e ileme singanea nib hengmino omtlabenebio kesoa Gode nibo oye bianea Ibo ne kin dimo naka molot unang molotobo ge oyebebe. Klaiste inanea nib hengmino omtlabenebio kesoa ibo kukub misiamo nabe nakae baabaniba Kobo nisuo de one ge baabaine! Ibo inaniba nibo Klaiste bobolo funanoba makob sino Yudai naniba Fasoba imeno dowonom gaibo sin imeno deiboniba mema imen ota dowonabib inanoba nibo sin weng osa sin kukub osa deibonoba mema weng ota obianoba mema kukub ota wafunanomo!

Ne futano sino dola omfubeibuo baabenia Bainobo galin nakaia unangai tamano hengabibi ibo mo deibenibta i tena nimibe ge baabeibiobe. 10 Ne weng olo ibo baabeibio dimo ne nakaia unangai bainobo gabibbai bobolo mo funaim blimobe. Nakaia unangai bainobo geim blimi i kukubo inaminobe. Maki tamano hengabibi blib eka maki naka mak unang maki inamin namino bobolo wayebuei blib eka maki naka mak unang maki afobeingo ayok oise unebibi blib eka maki god dim omini niniino dotouleb blibi blib na otane ne ibo mo baabenita Ibo nakaia unanga eli mo tena nimibe ge baabenimibabe. Niminbabe, inabib naka unangi bib mak bib mako alukum blib kesoa ibo deibe onamino blimobe. 11 Ina otane ne wengo sino enang genita baabeibiobe. Nakai wanita Ni bainobo gabuobo gabib otane i tamano henga bianiba i inamin namino imaye bobolsa kebianiba god dim omini niniino dotouleb bianiba naka mak unang maki inabiobo geniba dim oye bianiba eka aa misiamo homon dowoniba gabam tol temo mima fubenoa weng namin namin bianiba eka naka mak unang maki afobeingo ayok oise une biam blib nakai ib sinwalo makobo mo bianibta i mo temna haabianiba eka imeno dait osa mo unalaibe geta baabeiobe. 12 Ne sino baabeibuo Nakaia unangai bainobo geim blimi bobolo mo funanita ibo baabeim blimobe. Niminbabe, ne i kukubo mo klamibabe. Olo ne okokbabe. Gode emaye i kukubo klanamabebe. Ina otane nele nakaia unangai bainobo gabianiba kukub misiamo nabibi i bobol ota funanita ibo weng olo baabeibiobe. Bainobo galin naka mak unang maki kukub misiamo nanimibo dlo klamin kukub olo nib okokobe. Gode buk temo baanoa

  • Bainobo galin nakaia unanga ibo mibianiba ib isak temo naka mak unang maki kukub misiamo amitie namib mole fotebeiba unine genobio

kesoa ibsa inaniba kukub misiamo nabe naka ele baabaniba Kobo nisuo deibe one ge baabaine!

Copyright information for `MPT