1 Thessalonians 3

Timotie Tesalonaika bib seli bainobo galino dosbal masebe.

Ni inabob kesoa Sailase ni dabo ib bobolo funanoba Ni i wengo wentomo geob kesoa ni dabo Atens bib ye bianoba Timoti eta dabanoba monea Tesalonaika bib unanea i wengo wenteko genoba dabanoba natlebiobe. Timotie ni ningobe. Ete nite nanoba Gode okoko klabianoba Klaiste wengo omkeima binabuobe. Ni dabo e dabanoba monea ibsu natlanea Gode wengo ibo omyenea ib bainobo galino omsbal mabenebiobe. Ibo Yesuse wengo wenteniba bainobo gabib o dafa ota nakai Yesuse wengo mo gobo blibbai ibo enin sumo omkayemib kesoa ni Timotie dabanoba monea ib bainobo galino omsbal manebua ibo Yesuse wengo mo deibueim blim sbalma wafu bliobe. Ibo tekein kebiobe, Gode emaye nibo dlakanea funanea I Yesuse bainobo gabib o dafa ota naka maki enin sumo omkayebiobo genebiobe. Sino ni ibo bekebe biob dimo baabenoba Sinanomo naka maki ibo enin sumo omyomabiobo ge baabenobbuo kukub olo tam tlebua ibo tekein kebiobe. Ne ib bobolo fumbiania ne bobol tem daako tekanebua I Yesuse bainobo geibbuo memalo i bainobo galino sma wafu blib bleka? Gululame i men weng men weng oyemsea i e wengo wenteniba Yesuse wengo deibueibbueso gabianea tekabibe. Sino ni ibo bekebe biobo ni bumolok bianoba Yesuse dowan weng ayamo omkeimaboba ibo wente binibbuo memalo ibo weng olo sma wafu bliba bleka deibueibbuo? Ne mo tekein kebibabe, ne ib wengo mo wentim blimobe. Ne ib bobolo funai kesoa ne Timotie dabaia monea imin daabeneko genia dabaia ibsu natlebiobe.

Fole Tesalonaika bib seli wengo wentenea seinye binebiobe.

Memalo Timotie ibo deibenea ib dowan weng ayam olo ometnea imin tenea baabenea I Yesuse bainobo galino sma ye sbal maniba nakaia unangai gobe bianiba ib dab ib bobolo sma fumbianiba ib dabo yatemomo gabibo makob ib dabo naniba I yatemomo gabib inaniba isa ibo yatenamin teb yebobo gesea ni dabo wentenoba seinyebuobe. Naka maki teniba kukub misiam osa enin sum osa ni omkayebib otane ni mo simambobbabe. Niminbabe, ibo Yesuse wengo sma wafu blib kesoa ni seinyebuobe. Ibo inaniba amitie Yesuse bainobo galino sbalma blib mole ni seinye bianoba ni bobolo ayam funomabbiobe. Ni ib bainobo galino fumbianoba Gode nganha bianoba I Yesuse bainobo galino sbalma wafu bliba ni seinyebobo, ayamobo gabuobe. 10 Ni kwinomo bomanomo dimo amitie Gode oha bianoba Kobo ni dletneba monoba Tesalonaika bib seli yatenoba eka i bainobo galino menube biamo imin omsbal mabenanomo ge ohabuobe.

Fole Gode baabanea Kobo nemetneba Tesalonaika bib sel isu unano gambisebe.

11 Nib Aye God esa eka nib Sume Yesus esa i ni deibo klaubeiba ni imin ibsu natlomo! 12 Sume ibo daabenea bainobo galin nakaia unangai gobeniba eka naka mak unang mak isa kla gobe naniba ib gobenin kukubo sum anoa makob ni ibo gobe biob inaine! 13 Aye Gode inanea ib bobol tem funino omsbal mabenebua sinanomo Yesus Sum esa e meletan isa tlaibo ibo e kibi kaba sin ye maniba e yatemnea baanea Naka eli kining ayamobo geneko!

Copyright information for `MPT