2 Corinthians 6

Folwali Gode okoko okok kebiba ilum homono i dimo tam tlebinobiobe.

Ni okoko God ete na okok kebob kesoa ni weng mako ibo baabenomabbiobe. Ibo mo funanibta Gode ni daaye binabe kukub olo besabo ge funimibe! Ibo e okoko amitie okok kemine! Gode e buk temo baanea

  • Sino ne amo kinia yo dim ota ib wengo wentamo geibua amo yo tam tloa ib wengo wentibiobe. Ne ibo hengmino temo bliba dotlaibuo dim ota ibo daabeibiobo genebiobe.

Ibo kla wentine! Gode amo kinea baanea Ne yo dim ota ib wengo wentamo genebuo memalotabe. Eka Gode ibo hengmino temo blibo dotlanamabeo am osa memalotabe.
Ni inamin namino nanoba naka mak unang maki dlabmanoba hengmino henganamino blim kesoa naka mak unang maki baaniba Gode Folwali okoko omyebu otane i okok olo klao mo okok kebibba kesoa ni mo Klaiste meletan anomobbabo genamini blimobe. Yeye, ni kukubo afetobe. Ni inamin namin kukubo klayam wafu bioba nakaia unangai yateniba baaniba I Gode okoko klayam okok kebiobo gabiobe. Ni kukubo inaminobe. Inamin namin kukub misiamo ni dimo tam tlebo osa eka inamin namino ni watwat dabenang genabo osa eka inamin namino ni bobol temo ilum omkayebo osa kukub olo ni dimo tam tlebo otane ni sbalma biobobe. Am mak dimo nakai ni yebianiba eka am mak dimo ni klabuto ge dleb moniba klabut am kabianiba eka am mak dim ole ni ngan dikinaye biam binabiobe. Ni okoko bumolok bianoba ni kinwao mo aala bianoba eka imen osa blim kesoa imen teb aala biam nabob otane ni sma okok kebinabuobe. Ni kukubo klayam wafu bianoba Gode wengo mitmakamo tekein kebuobe. Ni alo hebmamsabo mo tliaube nabobabe. Ni nakaia unangai kla dohalim bianoba daayebuobe. Gode Hobe ni kla kima bia ni naka mak unang maki kla gobe binabuobe. Ni wengo baino olota obinabuobe. Gode titilo ni bobol temo bibe biobe. Ni Gode kukubo moloto wafu biobo makob ni klemo afan sino wafunoba eka fusauo kweita sino wafu nabianoba awa gembuobe. Naka mak unang maki ni niniino omfufuyebiba eka mak ile ni niniino omabbuna yebiam nabiobe. Eka naka mak unang maki baaniba Folwali kukubo misiam nabiobo gabib otane mak ile baaniba I kukubo klayam nabiobo gabiobe. Eka weng mak osa naka mak unang maki baaniba Folwali dim omin nakabo gabib otane ni wengo baino olota omin nakabe. Naka mak unang maki baaniba Folwali besa nakabo gabib otane naka homon unang homoni ni tekein keniba Folwali Gode weng omkeimalin nakabo gabiobe. Am homono dimo kukub misiamo ni dimo tam tlebua ni kaain keke binabob otane ni sma afen biobobe. Gode enino deibonea tenoa ni dimo tlebinabo kukub olo e ni mo yenaneta kaanabobbabe. E kukub olo ni dlo klabinabebe. 10 Am mak dimo ni bobolo ilum omfube binabo otane ni yo talo mo wabinabobbabe. Ni bobol temo amitie seimbinabuobe. Ni afobeingo blim binabob otane ni Gode inamin namin homono nakaia unangai dokaye binabuobe. Eka ni inamin namino blim otane Klaiste ni sinwal ole inamin namin olo alukum o goselobe.

11 Kolin bib sel ibo ni wengo baabenobobe. Olokiemo mo deibueim blimobe. Ni ibo gobe bianoba daayebob 12 otane ibta ni bobolo funino deibe bliobe. Ni ibo kla gobe biob otane ibo mo inanibta ni mo gobe blibbabe. 13 Ne ibo weng olo oyebio makob aalebe e memei weng omkaye bianea dlo klabe inayebibe. Ni ibo gobe biob kesoa ibsak inaniba ni gobe nine getabe.

Nib bobol temo makob Gode amobe.

14 Klaiste bainobo gabob nakaia unanga nibsa eka bainobo galinba nakaia unanga isa nib bobol temo makobbabe. Afet afet kesoa ibo bainobo galinba ite naniba ib bobol temo makob aniba dait okok kemin deibo blimobe. Kukub molot osa eka hengmin kukub osa o makobbabe. Afet afetobe. Eka ayal esa mililanamin osa o mo kwekonamabobabe. 15 Klaist esa Gululam esa i kukubo makobbabe. Inamin kesoa bainobo galin nakaia unanga isa eka bainobo galinba nakaia unanga isa i kukubo afet afetobe. 16 Ni am kweisamo haleb tenoba Gode am tamo omfanob mole dot misiam kesoa ni mo inanomabbiobabe. Bainobo galin nakaia unanga nibo makob Gode am kesoa e nib bobol tem wat biebe. Gode e buk temo baanea

  • Ne watnia nakaia unangai bobol tem wat unania ite nete nabianoba ne i Sum aia eka i ne naka unang ananomabiobo genebiobe.

17 Inamin kesoa God Sume e buk temo nakaia unangai baabenea

  • Ibo ne meletan kesoa ibo bainobo galinba nakaia unangai kukubo deiboniba kukubo afet wafueine! Ibo Gululame kukub misiamo mo wafunimibe! Ibo Gululame kukubo afetu baib mole ne ibo dleb metenia ne mit tem dania
18 ne ib aaleb aia eka ibo ne meme ananomabiobo genebiobe. Sume titilsa eta weng olo inangge baanebiobe.
Copyright information for `MPT