2 Corinthians 9

Bainobo galin nakaia unangai maki daayemin wengobe.

Ne mo baabenita Ibo bainobo galin nakaia unangai Yudia betan ye blibi inamin namino blimi monio oyine ge baabenamabiba kesoa ne weng homono ibo mo oyemibabe. Ne tekein kebibe, ibo funaniba Ni i kla daabenomo geibbio kesoa ne nakaia unangai Masedonia betan ele blibi kin dimo ne ib niniino dotouleb biania baabenia Bifole blimambe dime Kolin bib seli Glik betan ye blibi inamin namin mako klaniba Bainobo galin nakaia unangai inamin namin blimi daabenomo gabinibbiobo ge baabesia wenteniba naka homon unang homoni funaniba Inamib yole nisa daabenomo gabiobe. Otane ne bobol temo fumbio Ni ib niniino dotouleb biobo weng olo besa weng anomo kesoa ibo sin klaniba makob ne sino nakaia unangai Masedonia betano blibi baabenia Kolin bib seli inamin namino sin klanomabiobo ge baabeibio inaniba klanabibte genita Taitaswali dlaia moniba ibsu natlomabiobe. Sino ibo baaniba Ni i daabenomabbiobo geibbuo tekein kebob kesoa ne monia ibsu natlang gamio nakaia unangai Masedonia betan olo blibi maki beketne naiba monoba ibsu natlanoba yatemoba ibo inamin namino mo klaim blim biaibo ni aal genaloba ibsa aal genalomabiobe. Nibo inanoba aal genalino misiam kesoa ne nekwali sin dlaia moniba ibsu natliba ibo yateniba ib monio sino baaniba Oyomabbiobo geibbuo alukum sin olmieiba blimanabota Ne natlano genita dlaia natlomabiobe. Ibo monio ilib bobol tem olmieine! Ni ibo mo menganobta Ibo monio olminiba i daabeine ge baabenomobbabe.

Ibo saa weng olo kla funaine! Nakae imen dango sum dolmane biamo imeno homon ulelamabebe. Eka nakae imen dango men dolmane biamo imeno homono mo ulelamabebabe. Inamin kesoa ibo naka mak unang maki monio sum okayemibo ibo makob nakae imen dango sum dosam binabe ulab aiba Gode ibo seinye bianea daayemabebe. Naka make funanea Ne moni olo oyio nene bobol temo mo oyim blimobo, naka mak ita obibta oyibo ge funanea e mo seinim blim kene mole kukub olo misiamobe. Otane nakaia unangai wanibta ib monio oyom gib mole ibmaye funaniba Inamin oyomo ge funaniba seimbianibta oyine! Gode kukub olo klayamobo gabebe. Ibo inamin namino blim bibe biamo Gode titilsa kesoa e amitie daaye bianea wekib meseinea asitem yeb baka dokayebea ibo inamin namino homonu bebua ibsa inaniba nakaia unangai maki inamin namin blimi daayemomabiobe. Kukub olo weng mako Gode buk temo baanoa

  • Gode bainobo galin nakae waneta nakaia unangai inamin namin blimi kla daaye bianea inamin namino homon dokayeme mole i amitie oha bianiba E kukubo molot wafu biebo ge ohamomabiobo genobiobe.

10 Eka ne saa wengo mak osa imin baabenamabibe. Gode nakaia unangai imen sano dokayebea i dosambiba e daabonea damambua wembinabiobe. Imen olole Gode emaye omkaye binabebe. Inamin kesoa Gode ibo inamin namino doya dloniba nakaia unangai inamin namin blimi doyib mole e imin mesein kenea dot homon dokayebea ibo naka mak unang maki inamin namino amitie dokayemomabiobe. 11 Gode moni osa inamin namin osa ibo homon doyameo ibo ni baabeniba Ibo inamin namin olo dleb moniba nakaia unangai inamin namin blimi doyine ge baabeiba ni dleb monoba nakaia unangai doyoba i Gode gangobo genomabiobe. 12 Ibo inaniba bainobo galin nakaia unangai daayemib mole i klayam bianiba inamin namino bibenamabobe. I inanomabibo yo olobbabe. I God esa kla gangobo galomabiobe. 13 Ibo bainobo galin nakaia unangai inamin namin blimi daayemib mole i baaniba Bainobo galin nakaia unangai Kolin bib ye blibi Klaiste dowan weng ayamo kla wente bianiba wafu bianiba bainobo galin naka mak unang maki inamin namin blimi ni sinwalo daayebiobo geniba Gode niniino dobtouleb bianiba 14 baaniba Gode bainobo galin nakaia unangai Kolin bib ye blibi kla daayebebo gabianiba ibo kla gobe bianiba beteno daayemomabiobe. 15 Gode okok sumo nanea e miine nibo dobyebio kesoa nibo fatnanobta e kla gangobo genobta e niniino dobtouleb nomabbione? Nibo mo inanomabbioba otane nibo amitie Gode gangobo galomo!

Copyright information for `MPT