1 Timothy 2

Awanun Bana

Houwan ga na ba pagasisi eliyam nu ba toabulilek nihi awanun Yehoba elana gamagalau gegewel kaiweliya. Nihi awanun te Yehoba gamagalau o ni muloluagil, ge wali awanun elana nihi ba mulolu Yehoba eliyana wana ginol kaiwena. Nihi awanun kin ge tologugui gegewel kaiweliya, inoke wali logugui ni sapu, yaka alola ge wala pagan waiwaisana ge henapu ta mibubun wala panuwaa. Awanun ololana o i waisi kaiwena Yehoba wala Topwamwal i yaliyaya-an, iya nuwana gamagalau gegewel wasa tutunahotina nihi atena inoke mwal nihi pwawa. He Yabowaine iyai te maisena, i ola al gamagal maisena ya te bosowaina gamagalau ni ahela ta nok Yabowaine elana, gamagalina iya Keliso Yeisu, iya ana sauga hot elana yawalina i talamwan gamagalau gegewel ni pwamola pasikalil. Wana talam o i pankitela bubun age Yehoba nuwana gamagalau gegewel mwal nihi pwawa. a  Heiya te kaiwena ge Yehoba i hileyau ya tabwa apostolo ge Wasa Waiwaisana na papaatena-an bolo nige Yudiya i oola elal, ge abulilek tutunahotina na pankitel. He ya ba tunahot, nige ya kakakawi. b 

Yowau ge Bolau ali Logugui Ekelesiya Gamwanaa

Ekelesiya gegewel elal nuwau bolau ginebi ge wali pagan sasapona nimaliya nihi latahin ge nihi awanun, yaa bahi alona wali huga o ebo wali apwaapwanawa.

Nuwau yowau wali galogaloi nihi matahikan bubun, bahi tuwaliya nihi panpankiti-an, ge bahi nihi iisela hanahanaha. Ali isela bahi ni nonoem kokowaliya ana huwahuwal elana, o ebo ali bobot elal bolo gold elana hi ginoliya, o ebo kepu namanamalina elana o ebo kaliko molana bwabwatana elana. c  10 Yaa ali isela ni noem wali ginol waiwaisana elal, kaiwena heiya te i waisa yowau bolo hi ba heliya totapwalolo. d  11 Yowau wali pagan ni bakuhu ge nihi hanalau, inoke papaatena nihi laeganan ge nihi atena. 12 Nau nige ya tatalam yowau nihi panpankiti bolau elal o ebo nihi logugui lakel, iyai te nihi mibabakuhu. e  13 No logugui i ola to, kaiwena Yehoba Adama i ginol houwan, yaka abwe Ive i ginol. f  14 I ola al Seitani nige Adama i kakawe, Ive te i kakawe yaka Yehoba wana logugui i leke. g  15 Lahena Yehoba i ba yowau wali ab ni pulowan, yaa wali ab ana sauga elana Yehoba ni matahikagil ge ni pwamwalil, ebo sauga gegewena nihi melteli Yehoba elana, avaliyau nihi nunuwana-agil, ge ebo ginebi wali hanalau wali pagan ni sapu.

Copyright information for `MPX