c6:16-19AlGe 3:17-20, 26:57-58; 1Liw 6:16-19

Exodus 6

Yaka Yehoba i baek Mosese elana i ba, “Sauga kekeisi abwe nu kite hauna na ginol kin elana. No gasisi kaiwena inoke ni patuna owaowa-agimiu ge wana panuwa nuku eguluwan.”

a Yaka Yabowaine i baek al Mosese elana i ba, “Nau Yehoba. Sauga ya masala Abalahama, Aisake ge Yakobo elal, alau Yabowaine Togasisi Hot ya te hi atena. Ya masal elal, yaa alau Yehoba, alan bwabwalena, nige ya papamasal elal. Inoke no bateli ya ginol elal labi Kenani na pek, labi toto elana hi mibwabwaliya. Sauga ya Isileli hi miloloyowan Itipita, inoke wali yowalu iyaka ya hago ge no bateli ya nuwahikan.

“Inoke nu baek Isileli elal, ‘Nau Yehoba. Nau na pwamwalimiu, na sokalimiu Itipita wali paloloyowana. Nimwau gasigasisena na paelu, lahi pupulowanina na pek elal ge na pwamwalimiu. Na ahemiu komiu nuku ola no gamagalau, ge nau wami Yabowaine. Inoke nuku atena nau Yehoba wami Yabowaine, kaiwena na sokalimiu Itipita wali paloloyowana. Na nulimiu nuku na panuwa toto ya bateli na pek Abalahama, Aisake ge Yakobo elal, inoke na pewa hoti wami panuwa. Nau Yehoba.’”

He Mosese Yehoba wana baaba i wasaan Isileli elal i ola to, yaa anana nige hi hahago, kaiwena yayaluwaliya i pweyata wali miloloyowan kaiwena.

Yehoba Mosese ge Eloni I Patunal al, ge ali Lihu

10 Yaka Yehoba i baek Mosese elana i ba, 11 “Nu na nu ba Itipita wali kin Isileli ni talamwagil nihi tagil wana panuwaa.”

12 Yaa anana Mosese i lahe i ba, “Isileli anau nige hi hahago. Ga i ola ge kin anau ni hago? Nau memeu i pulowan ge ya baaba gegegi.”

13 He liwanina i ola to. Yehoba i ba Mosese ge Eloni Isileli nihi nulil tagilagil Itipita, ge i patunal nihi baek Isilel elal ge nihi ba Itipita wali kin elana.

14 Isileli ali un tubutubuliyau i ola hiwe.
6:14Liwan i telipunaa Yakobo natuna gamaun elana, yaa i lau ana siga ya te etonina Libai elana (puna 16), iya Eloni ge Mosese tubutubuliya. Yaka abwe Eloni ge Mosese ali boda liwanina i liwanan.
Yakobo natuna gamaun Lubeni, natunau bolau esopali: Hanok, Palu, Hesiloni, ge Kami. Heliya un Lubeni ali pwahiya ona tubutubuliyau.

15 Lubeni loena Simiyon, natunau bolau esiwa (6): Yemuwel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohal ge Saul, iya Kenani yovana natuna. Heliya un Simiyon ali pwahiya ona tubutubuliyau.

16  c Simiyon loena Libai, natunau bolau eton: Gelison, Kohat ge Melali, i ola te i pamasal ali un wasana ana buki elana. Libai yawalina ana baliman wan handeled teti seben (137).

17 Gelison natunau bolau eluwa: Libinai ge Simei. Heliya al tubutubuliyau hi gewi.

18 Kohat natunau bolau esopali: Amilam, Isihal, Hebiloni ge Usiyel. Kohat yawalina ana baliman wan handeled teti tili (133).

19 Melali natunau bolau eluwa: Mahali ge Musi. Heliya un Libai ali pwahiya ona tubutubuliyau, i ola te i pamasal ali un wasana ana buki elana.

20 Amilam alona tamana nuna Yokebed hi alolon, inoke natunau Eloni ge Mosese i abil. Amilam yawalina ana baliman wan handeled teti seben (137).

21 Isihal natunau bolau eton: Kola, Nepeg ge Sikili.

22 Usiyel natunau bolau eton: Misael, Elisapan ge Sitili.

23 Eloni alona Eliseba hi alolon, iya Aminadab natuna, Nason nuna. Natunau i abil Nadab, Abihu, Eliyesa ge Itamali.

24 Kola natunau bolau eton: Asil, Elekana ge Abiyasap; heliya pwahiya Kola ali tonowakau ona.

25 Eloni natuna Eliyesa alona ge Putiyel natuna yovana hi alolon inoke i ab natuna Pinehas.

He un Libai ali pwahiya ona ge ali tini ona tonowakiliyau liwaniliya i ola to.

26 He Eloni ge Mosese bolo ya heliya te Yehoba i baek elal i ba, “Isileli ali un gegewena nuku nulil tagilagil Itipita.” 27 Ge heliya te hi baek Itipita wali kin elana Isileli ni talamwagil nihi nulil tagilagil Itipita.

28 He Mosese iyoho Itipita, Yehoba iyaka i baek elana i ba, “Nau Yehoba. Baaba gegewena toto na baunaniwa, nu baunanik Itipita wali kin elana.”

30 Yaa saugena o Mosese i baek Yehoba elana i ba, “Nau memeu i pulowan ge ya baaba gegegi. Ga i ola ge kin anau ni hago?”

Copyright information for `MPX