Genesis 16

Hega Isimel I Ab

Abalam lagona Selai nige Abalam natuna etega i aab. Yaa wana totuwalali loloyowanina meluyovana etega i gan alana Hega, Itipita yovana, inoke Selai i baek Abalam elana i ba, “Yehoba i kausau nige ya aab. He nu na alom no totuwalali loloyowanina meluyovana nuku kenukenu, yaka ebo ni liyan ge ni ab, inoke wawaya o na awa natuni.”

Yaka Abalam i talam.
Inoke Selai wana totuwalali loloyowanina Hega i en pwatanik Abalam elana i ola lagona etegana al. He ginol ya i gana wali minamina Kenani elana ana baliman elulutega enaa.

Abalam alona Hega hi kenukenu yaka i liyan. Sauga i atena i liyan, inoke Selai i kite lowan. Yaka Selai i baek Abalam elana i ba, “Owa wam nak te. No totuwalali ya pewa eliyam, inoke sauga i liyan, yaka i kite lowagau. Yehoba ni hilela henala ge i sapu, owa o ebo nau.”

Abalam Selai anana i lahe i ba, “He iya wam totuwalali loloyowanina i minaa wam logugui eliyana. Nu ginol elana ni ola hauna wam nuwatu.” Inoke Selai Hega ana hehegan i apapanak-an, yaka i lou luwai.

Yaka Yehoba wana anelose Hega i pwawaa wewel bwanapitpit etegana gegelinaa labi kekevana elana, panuwa Sul ana kamwasa bebenaa. Yaka i ba, “Hega, Selai wana totuwalali loloyowanina, ga u noem, ge ga u nana?”

Yaka anana i lahe i ba, “No nevenak Selai ya lou luwai.”

Yaka Yehoba wana anelose i ba, “U sikal u na wam nevenak eliyana ge nu minaa wana logugui gabulanaa.” 10 Yaka i ba vevehe al i ba, “Bwaliga tubutubumwau na pagewel nabiyan ge nige bosowaina gamagal etega ni vasilel habal.”

11 Yaka i baek al elana i ba:

“He iyaka u liyan tei, ge abwe nu ab natum melutau.
Yaka alana nu tun Isimel,
16:11Pana Hibilu elana alan “Isimel” ana sapu te “Yabowaine i hago.”
kaiwena wam kahin Yehoba iyaka i hago.
12 He totona ni logugui-an ni ola ewalili.
Ni pihigelgel gamagalau gegewel elal, ge gamagalau gegewel nihi pihigelgel elana.
Ge nige alonau ge tutunau nihi mimibubun.”
13 Inoke Hega Yehoba, iya i baaba elana, alana i tun “Yabowaine toto i kiteyau,” kaiwena i ba, “Age Yabowaine toto i kiteyau ya kite.” 14 Heiya te kaiwena gamagalau wewel o alana hi tun, “Wewel Yabowaine yawalina gaganina i kiteyau.” He wewel o iyoho panuwa bolo Keides ge Beled ali luwaluwala.

15  b Inoke Hega Abalam natuna melutauina i ab, yaka Abalam wawaya alana i tun Isimel. 16 He Abalam wana baliman 86 te Hega Isimel i ab.

Copyright information for `MPX