Genesis 18

Yehoba I Bateli Abwe Sela Natuna Ni Gan

Abalahama i miminaa Mamele wana abwakil bwabwalel gegeliliyaa, yaka lan etega alalati bwagatau Yehoba i masal al elana. He liwanina i ola hiwe. Abalahama i misiyo wana epanapana ana abauluulutuka, a yaka matana i lihin, he sauga o bolau eton i kitel hi taltalmilil nige ali bwaga i yayapu. Inoke i lut i tapalelu i na elal, ge i kululu maninina i pahanalowanek bilibiliya.

Inoke i baek elal i ba, “No tonowakau, nau wami totuwalali, ebo ku yaliyaya-agau, yaka bahi egon, yaa alowau komiu ga ta mina. Na ba no totuwalali etega eliyana wewel kekeisi ni pwatanim, yaka aemiu nuku ul ge nuku veyaho abwakil ya pwapwaligumwina elana. Iyaka ku nem nau wami totuwalali no abamina elana, inoke aanan kekeisi na pwatanim nuku an ge tuwamiu ni gasisi, yaka abwe nuku novevehe al.” Yaka anana hi lahe hi ba, “I waisi, nu ginol ni ola wam baaba.”

Yaka etimwawa Abalahama i sikal i na i tuk wana epanapana gamwanaa ge i baek Sela elana i ba, “Etimwawa pwalawa matana waiwaisana nu wage bol dis bwabwatal eton ana luvi, yaka nu pitoli ge beleid nu umun.” Inoke etimwawa Abalahama i na wana bulumwakau ali yawi elana ge natuna tatabwana bunumwina waiwaisana etega i hile. Yaka i pek wana totuwalali etega elana ge iya etimwawa i lovivina-an. Iyaka aanan hi lovivina-an haba, inoke Abalahama aanan sis ge hul enuna alona bulumwakau bunumwina momolana i bugulan, i na i pwahin bolau eton maniniliyaa ge hi anan. Inoke Abalahama i talmilil gegeliliyaa abwakil ligumwina elana ge i matahikagil.
18:8Kila wala pagan avalau bwabwali ta anan toyawa, yaa heliya wali pagan sauga houhouwena tonlimi ana bwabwali i matahikagil ya.


Yaka abwe hi nel Abalahama elana hi ba, “Lagom Sela iya ga?”

Analiya i lahe i ba, “Iya iyoho epanapana gamwanaa.”

10  c Yaka avaliya etega i ba, “Baliman i nenem weikena toto ya elana na sikalim al, yaka lagom Sela natuna melutau ni gan.”

Yaa Sela iyoho i lalaegan epanapana ana abaululutuka Abalahama enaa.
11 He Sela alona ge Abalahama iyaka hi liki nabi, ge Sela iyaka nige al i weweikena kasiyebwa. 12  d Yaka i nival ge atena elana i ba, “Iyaka ya pweyata ge no babala
18:12Sela i ba, “No babala,” he lagona Abalahama bana.
iyaka i liki, he nige al bosowaiu yaliyaya toto ya na pwawa tage wawaya na ab.”

13 Inoke Yehoba i baek Abalahama elana i ba, “Hauna kaiwena Sela i nival ge i ba, ‘Iyaka ya liki nige bosowaiu na ab’? 14  f Nige bugul etega i pupulowan tage nau Yehoba nige bosowaiu na ginol. He baliman i nenem weikena toto ya eliyana na sikalim al, yaka lagom Sela natuna melutau ni gan.”

15 Sela i lovakun yaka i alaha i ba, “Nige ya ninival.”

Anana Yehoba i lahe i ba, “Nigeya, he tunahot te u nival.”

Abalahama I Awanun Sodoma kaiweliya

16 Inoke bolau eton hi lut ge hi nawanawa hi na labi toto elana mataliya ni lau Sodoma nihi kite. He Abalahama i nok alonau hi notoyawa ge ni entelel. 17 Yaka abwe Yehoba atena elana i ba, “Nak toto abwe na ginol panuwa Sodoma elana bahi na susume Abalahama elana. 18 Kaiwena bwaliga tubutubunau nihi tabwa boda bwabwatana ge gasigasisena etega, ge iya eliyana gamagalau gegewel panayawiya na muloluagil. 19 Iya ya hile natunau ge tubutubunau ni pankitel nau Yehoba no kamwasa nihi toulil, yaka ginol waiwaisana ge sasapona nihi awaawaginol, inoke hauna ya bateli iya kaiwena na ginol.”

20 Inoke Yehoba i baek Abalahama elana i ba, “Panuwa Sodoma ge Gomola wasaliya i bwata te gegi paganina hi awaawaginol nabiyan. 21 Na na ga na lau na kitel ebo tunahot wali pagan nanakina ana bwata i ola toto ya hago, o ebo nigeya.” 22 Yaka bolau eluwa hi noegon ge hi noek kamwasa toto i na Sodoma. Yaa Yehoba alona ge Abalahama hi minaa to.

23 Inoke Abalahama i na Yehoba gegelinaa ge i nel i ba, “Nasi bolo tosapu avaliyau ge bolo wali pagan nanakina nu pwamowasel? 24 Ga i ola ebo bolo tosapu ali gewi pipti (50) iyoho panuwa o elana, age nasi panuwa bwabwaligena nu apapanak-an? Age nige panuwa nu pwapwamwal bolo tosapu ali gewi pipti (50) kaiweliya? 25 Bahiwa! Bahi bolo tosapu avaliyau ge bolo wali pagan nanakina nu pwapwamowasel. Ebo nu ola o, he tosapu ali hehegan iyaka i ola ya te bolo wali pagan nanakina ali hehegan. Bahiwa! Owa gamagalau gegewel panayawiya ali toyatala, ge sapu elana te nu payatalal.”

26 Anana Yehoba i lahe i ba, “Binimala ebo tosapu ali gewi pipti (50) na pwawal panuwa Sodoma gamwanaa, yaka heliya kaiweliya panuwa bwabwaligena na pwamwal.”

27 Inoke Abalahama i ba al i ba, “Babala, nau gamagal ya, ya ola bilibili ge papakova, iyaka ya baaba, inoke nu talamwagau ga na baaba al. 28 Ga i ola ebo tosapu ali gewi poti paib (45) ya iyoho panuwa o gamwanaa? Age nasi panuwa bwabwaligena nu apapanak-an kaiwena nimala panuna hi kala?”

Anana Yehoba i lahe i ba, “Ebo tosapu ali gewi poti paib (45) na pwawal, he nige panuwa na aapapanak-an.”

29 Inoke Abalahama i ba vevehe al i ba, “Ga i ola ebo ali gewi poti (40) ya nu pwawal?”

Anana Yehoba i lahe i ba “Ebo ali gewi poti (40) iyoho, he nige panuwa na aapapanak-an.”

30 Inoke Abalahama i ba, “Babala, bahi nu huhugaagau, yaa nuwau na baaba al eliyam. Ga i ola ebo ali gewi teti (30) ya nu pwawal?”

Yaka anana Yehoba i lahe i ba, “Ebo ali gewi teti (30) na pwawal, he nige panuwa na aapapanak-an.”

31 Inoke Abalahama i ba, “Babala, iyaka ya baaba, inoke nu talamwagau ga na baaba al. Ga i ola ebo ali gewi tuwenti (20) ya nu pwawal?”

Anana i lahe i ba, “Ebo ali gewi tuwenti (20) na pwawal, he nige panuwa na aapapanak-an.”

32 Inoke Abalahama i ba, “Babala, bahi nu huhugaagau, yaa nuwau pamaisena al na baaba eliyam. Ga i ola ebo ali gewi elulutega (10) ya nu pwawal?”

Yaka anana Yehoba i lahe i ba, “Ebo ali gewi elulutega (10) na pwawal, he nige panuwa na aapapanak-an.”

33 Sauga Yehoba alona ge Abalahama hi liwaliwan haba, inoke Yehoba i egon, ge Abalahama i sikal i na wana epanapana elana.

Copyright information for `MPX