Genesis 27

Aisake Yakobo I Ba Muloluan

Aisake iyaka i liki nabi ge matana i pweyata nige bosowaina bugul ni kitel, yaka natuna gamaun Iso ana baaba i patuna i nok elana ge i ba, “Natu.” Yaka Iso i talam i ba, “O, nau iyahe.”

Inoke Aisake i ba, “Iyaka ya liki nabi ge nige ya aatena hauna sauga ge na aliga. He wam egipoyo alona ge gau u ahel u na uleya u iyauka ge bwasumu bekikina etega nu lol kaiweu. Yaka aanan amnana waiwaisana toto nuwau nu ginol ge nu pwatanim eliyau na an, enaa inoke am ba mulolu na baunaniwa mulaa abwe na aliga.”

He Lebeka iyoho to i lalaegan ge Aisake i baaba natuna Iso elana. Sauga Iso i tagil ge i egon ni na uleya ni iyauka, yaka Lebeka i baek natuna Yakobo elana i ba, “Ya hago tamwam i baek Iso elana i ba, ‘Bwasumu bekikina etegana nu lol, yaka nu pwatanim ge aanan amnana waiwaisana nu ginol na an. Enaa inoke Yehoba matanaa am ba mulolu na baunaniwa mulaa abwe na aliga.’ He natu, nu laegan bubun ge hauna toto na baunan eliyam nu ginol ola. Nu tagil nu na bwasumu ali yawi elana, yaka goti natunau tatabwal eluwa nu hilel ge nu pwatanim eliyau. Yaka aanan amnana waiwaisana na ginol ni ola toto tamwam nuwana. 10 Inoke nu ahe ge nu na nu pek ni an, yaka am ba mulolu ni baunaniwa mulaa abwe ni aliga.”

11 Yaka Yakobo i baek hinana Lebeka elana i ba, “Yaa taliu Iso, iya tuwana i lopunopuno, nau tuwau i sapusapu. 12 Ga i ola ebo nam tuwau ni pibose? He nasi ni atena te ya kakawe, yaka ni ba nuwamut-agau, nige ni baba muloluagau.”

13 Yaka anana hinana i lahe i ba, “Natu, ebo ba nuwamut etega ni baunan, he nakina ni heya nau eliyau! Iyai te nu ginol ni ola hauna ya baunan eliyam. Nu na goti nu ahel ge nu pwatanim eliyau.”

14 Inoke i na i ahel ge i lolil, yaka i kainel ge i bugul pwatanik hinana elana. Yaka Lebeka aanan amnana waiwaisana i ginol i ola toto Yakobo tamana nuwana. 15 Inoke natuna gamaun Iso ana kaliko waiwaisana iyoho Lebeka wana epanapana elana, i ahe ge natuna kekeisena Yakobo i pagaloi. 16 I ola al goti kunisiliya i ahel ge i avan painan Yakobo nimana eluwa elal ge gauna puna elana toto nige i lolopunopuno. 17 Inoke aanan amnana waiwaisana ge beleid toto i umun i bugul pek natuna Yakobo elana.

18 Inoke i na tamana elana ge i ba, “Nam.”

Yaka Aisake i talam i ola, “O, natu.” Yaka i nel i ba, “Henala owa, Iso o Yakobo?”

19 Yakobo i baek tamana elana i ba, “Nau Iso, natum am gamaun. Wam baaba eliyau iyaka ya ginol paolaolaek. U lut u misiyo ge no iyauka bwasumona enuna nu an, enaa inoke o ba mulolu nu baunanim.”

20 Yaka Aisake i nel natuna elana i ba, “Natu, ga i ola ge etimwawa bwasumu u pwawa?”

Inoke tamana anana i lahe i ba, “Yehoba wam Yabowaine iya i labeyau te ya pwawa.”

21 Yaka Aisake i baek Yakobo elana i ba, “Natu, u miminem gegeliwa ge tuwam na pibose, inoke na atena ebo owa natu Iso, o ebo nigeya?”

22 Inoke Yakobo i miminok tamana Aisake gegelinaa, yaka tuwana tamana i pibose ge i ba, “Anam ana gun i ola te Yakobo anana, yaa nimwam amnana i ola Iso nimana.” 23 He Aisake nige i aatena te iya Yakobo, kaiwena goti pupunoliya i pibose nimana labui elal amnana i ola talina Iso pupunona. He tage Yakobo ana ba mulolu i babaunanik, 24 yaka i nel ga i ba, “Tunahot owa natu Iso?”

Inoke Yakobo i talam i ba, “Ee, nau te.”

25 Yaka Aisake i ba, “Natu, wam iyauka bwasumona enuna nu ahem na an. Enaa inoke am ba mulolu na baunaniwa.” Inoke Yakobo aanan i bugul pek tamana i anan, ge oine enuna al i pek i im.

26 Yaka tamana Aisake i baek elana i ba, “Natu, u nem hiwe ge u nalowau.”

27  a Inoke Yakobo i nok tamana elana ge i nalo. Sauga kaliko bwalena i hago, yaka i ba:

Natu bwalena i ola bilibili toto Yehoba i muloluan bwalena ge bugul waiwaisal hi gewi hi siun bubun.
Ge i ba muloluan i ba:

28 Ya awanun Yabowaine wam bilibili ni pahunhun ge ni pamalul, inoke witi ge oine enowaliya nihi gewi ni pewa, wam abaanan ge wam abaimwim.
29  b Ya awanun panuwa gegewena gamagaliliyau nihi totuwalali eliyam, ge nihi kululu maninimwa.
Ya awanun talimwau nu logugui-agil, ge hinam tubutubunau nihi kululu maninimwa.

Ya awanun bolo nihi nuwamut-agiwa, Yabowaine ni nuwamut-agil, ge bolo nihi muloluagiwa, iya ni muloluagil.

30 Sauga Yakobo ana ba mulolu i baunan haba ge i tagil i egon, yaka sauga o elana talina Iso i vin, i neem uleya. 31 Yaka Iso al ge aanan amnana waiwaisana enuna i ginol, inoke i ahe ge i pwatanik tamana elana. Yaka i baek elana i ba, “Nam, u lut u misiyo ge no iyauka bwasumona enuna nu an, enaa inoke o ba mulolu nu baunanim.”

32 Yaka tamana Aisake i neli i ba, “Henala owa?”

Inoke anana i lahe i ba, “Nau Iso, natum am gamaun.”

33 Yaka Aisake tuwana gegewena i ginu nabinabi, inoke i nel i ba, “Henala ewasi wana iyauka bwasumona i ginol ge i pwatanim eliyau? Ya anan ge ana ba mulolu ya baunanik haba te abwe u nem. He nige bosowaina na pil.”

34 Sauga Iso i hago tamana i ba ola o, yaka alona wana nuwanak i kahin yogayoga i ba, “Nam, nau al ge o ba mulolu etega u baunanim.”

35 Yaa anana Aisake i lahe i ba, “Talim i nem ge i kakaweyau, he am ba mulolu iyaka i ahe.”

36  c Yaka Iso i ba, “Age Yakobo alana ku tun bubun ya.
27:36Pana Hibilu elana alan “Yakobo” ana sapu te “aen gunina i libhikan.” Ba kakanun toto ya ana mwananal te “i lolokakawi.”
He paeluwana te i kakaweyau e. Houwan i kakaweyau, yaka nau gamaun bosowaiu wam gogomwau awalehina bwabwatana bwaliga na ahe ana waisi ya guyauan yoho elana. He sauga ya yaka o ba mulolu i oe al.” Yaka i nel i ba, “Tab ba mulolu etega al iyoho eliyam nau kaiweu ge nu baunanim?”

37 Aisake Iso anana i lahe i ba, “Iyaka ya ba ni logugui-agiwa, ge tutunau gegewel nihi totuwalali elana. I ola al, iyaka ya ba Yabowaine ni muloluan, witi ge oine enowaliya nihi gewi ni pek. He nige al ba mulolu etega i gagan eliyau owa kaiwem ge tage na baunaniwa, natu.”

38  e Yaka Iso i awanun nabinabi tamana elana i ba, “Nam, age ba mulolu maisena ya te i gan elam ge nu baunan? Bahiwa! Nam, nau al ge o ba mulolu nu baunanim!” Inoke i kahin anana i bwata.

39  f Yaka anana tamana Aisake i lahe i ba:

“He labi toto nige i mamalul ge nige kehe i papahunhun, eliyana nu minaa.
40  g Haveyan kilepana eliyana wam waisi nu pwawa, ge nu totuwalali talim elana.
Yaa bwaliga nu tagalaka elana, yaka abwe nige al nu miminaa wana logugui gabulanaa.”

Yakobo I Lou Ni Na Leiban elana Panuwa Halani

41 Yaka Iso Yakobo i hugaan nuwamutan, kaiwena iya ana ba mulolu iyaka tamana i baunanik Yakobo elana. Yaka atenaa i nuwatu i ba, “Nige sauga ni yayapu te nam ni yaomal ge naha nuwanak, enaa yaka taliu Yakobo na tagapaaliga.”

42 Sauga Lebeka wana wasa hi pek natuna gamaun Iso hauna i baunan, inoke natuna kekeisena Yakobo, ana baaba i patuna. Sauga i vin, yaka hinana i baek elana i ba, “Talim Iso i nuwatu ni tagapaaligawa, inoke wam ginol lahena ni lahe ge ni yaliyaya. 43 He natu, nu ginol ni ola hauna toto na baunan eliyam. Etimwawa nu lou nu na panuwa Halani nu Leiban elana. 44 Yaka alom nuku miminewa ga to lan ehila ya, ana siga talim atena ni laumwal, 45 ge pagan toto u ginol elana ni nuwayoho. Yaka abwe baaba na patuna kaiwem inoke panuwa o nu eguluwan ge nu sikalim. Hauna ana waisi ebo natuwau ami toto labui nuku aliga lan maisena elana?”

46 Yaka abwe Lebeka i na i baek Aisake elana i ba, “Hiti yowauiliyau e bolo Iso lagonau, amnau hi apapanak-an hoti. He bahi Yakobo Hiti yovana etegana labi ya elana ni aalolonan. Ebo ni ola o, he binimala na aliga ya.

Copyright information for `MPX