Genesis 36

Iso Tubutubunau

Iso (alana labuina al te Idom) alonau natunau liwaniliya i ola hiwe.

a Iso panuwa Kenani yowauiliyau i alolonagil: Eda, iya Elon gagama Hiti natuna, ge Oholibama, iya Anahi natuna, he tubuna te Sibiyon gagama Hivi. b I ola al Basimata i alolonan, iya Isimel natuna ge Nebaiyot nuna.

Eda i ab natuna Elipas, Basimata i ab natuna Luwel, ge Oholibama i ab natunau Yeus, Yalam ge Kola. Bolau ya Iso natunau, hi abiliek labi Kenani.

Iso ge Yakobo nige bosowailiya nihi mipamaisena, kaiwena wali bwasumu hi gewi nabi, ge wali abaanan nige i bwabwata. Inoke Iso talina i miluwai i na labi etega al. He lagonau ge natunau bolau ge yowau i ahel alonau, ginebi wana bwasumu gegewel ge wana gogomwau gegewena bolo i pwawal Kenani elana. Inoke Iso (alana labuina al te Idom) i na i minaa labi Seil oyana elal.

Iso, iya boda Idom tubutubuliya, i miminaa to labi Seil oyana elal, he natunau ge tubutubunau liwaniliya i ola hiwe.

10 Iso natunau alaliya i ola hiwe: Elipas, Iso lagona Eda natuna, ge Luwel, Iso lagona Basimata natuna.

11 He Elipas natunau bolau alaliya i ola hiwe: Teman, Omal, Sepo, Gatam ge Kenasi. 12 Elipas lagona al i gan alana Timna, i ab natuna Amaleki. Bolo ya heliya Iso lagona Eda tubunau.

13 Luwel natunau bolau alaliya i ola hiwe: Nahat, Selaa, Sama, ge Misa. Bolau ya Iso lagona Basimata tubunau.

14 Iso lagona Oholibama, Anahi natuna ge Sibiyon tubuna, natunau bolau eton i abil, Yeus, Yolam ge Kola.

15 Iso natunau ge tubutubunau hi tabwa un tomaha tomaha ali tonowakau.

Iso natuna gamaun Elipas natunau hi tabwa un bolo ya ali tonowakau: Teman, Omal, Sepo, Kenasi,
16 Kola, Gatam ge Amaleki. Un bolo o hi minaa labi Idom ge hi masalem Elipas elana, iya Iso ge Eda natuliya.

17 Iso natuna Luwel natunau hi tabwa un bolo ya ali tonowakau: Nahat, Selaa, Sama, ge Misa. Un bolo o hi minaa labi Idom ge hi masalem Luwel elana, iya Iso ge Basimata natuliya.

18 Iso ge Oholibama natuliyau hi tabwa un bolo ya ali tonowakau: Yeus, Yalam ge Kola. Un bolo o hi masalem Iso lagona Oholibama elana, iya Anahi natuna.

19 He Iso (alana labuina al te Idom) tubutubunau ge un bolo hi masalem eliyana i ola to.

Seil Tubutubunau

20 Seil gagama Holi natunau, heliya labi Idom towohiliyau, alaliya i ola hiwe: Lotan, Sobal, Sibiyon, Anahi, 21 Dison, Esa ge Disan. Bolau o heliya boda Holi ali un tonowakiliyau labi Idom elana.

22 Lotan natunau bolau alaliya i ola hiwe: Holi ge Homam. He Lotan nuna alana Timna.

23 Sobal natunau bolau alaliya i ola hiwe: Alvan, Manahat, Ebal, Sepo ge Onam.

24 Sibiyon natunau bolau alaliya i ola hiwe: Aiya ge Anahi. He Anahi iya te wewel bwanapitpit kalakalasina i pwawa uleya labi kekevana elana, sauga toto tamana wana donki i matahikagil.

25 Anahi natuna tauina alana Dison ge natuna yovana te Oholibama.

26 Dison natunau bolau alaliya i ola hiwe: Hemdan, Esban, Itlam ge Kelan.

27 Esa natunau bolau alaliya i ola hiwe: Bilhan, Savan, ge Akan.

28 Disan natunau bolau alaliya i ola hiwe: Us ge Alan.

29 He boda Holi ali un tonowakiliyau alaliya i ola hiwe: Lotan, Sobal, Sibiyon, Anahi, 30 Dison, Esa ge Disan. He Holi ali un tonowakiliyau alaliya i ola to, hi miminek tomaha tomaha wali labi ona elal labi Seil elana.

Idom wali Kin Ona

31 Mulaa abwe Isileli wali kin i gan, kin bolo ya hi tologugui labi Idom elana.

32 Bela Beo natuna, i tabwa kin panuwa Idom elana. Iya i miminaa Dinhaba.

33 Sauga Bela i yaomal, inoke abana Yobab Selaa natuna i ahe i tabwa kin, he wana panuwa Bosela.

34 Sauga Yobab i yaomal, inoke abana Husam i ahe i tabwa kin. He iya i neem Teman wali labiya.

35 Sauga Husam i yaomal, inoke abana Heidad Bedad natuna i ahe i tabwa kin. Iya Midiyani i pakokovel labi Mowabi elana. He i miminaa Avit.

36 Sauga Heidad i yaomal, inoke abana Samla i ahe i tabwa kin, he wana panuwa Masileka.

37 Sauga Samla i yaomal, inoke abana Saul i ahe i tabwa kin. He wana panuwa Lehobot toto wewel labenaa.

38 Sauga Saul i yaomal, inoke abana Bal-hanan Akbo natuna i ahe i tabwa kin.

39 Sauga Bal-hanan Akbo natuna i yaomal, inoke abana Heidad i ahe i tabwa kin. Heidad i miminaa panuwa Pau, lagona alana Mehetabel, Matled natuna ge Mesahab tubuna.

40 Iso tubutubunau hi tabwa un tomaha tomaha ali tonowakau ge hi miminek tomaha tomaha wali panuwa ona elal, alaliya i ola hiwe: Timna, Alva, Yeteti, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenasi, Teman, Mibsa, Magdiyel ge Ilam. He Idom ali un tonowakiliyau alaliya i ola to, hi miminek tomaha tomaha wali labi ona elal.

He Iso, iya Idom tubuliya houhouwena hot, tubutubunau liwaniliya i ola to.

43 

Yosepa Liwanina

(Awalehina 37—50)

Copyright information for `MPX