John 12

Meli Enonu I Holek Yeisu Aenaa

(Mataiyo 26:6-13; Mak 14:3-9)

Lan sikis ya i mina ge abwe Nopalegi Hagalena ana sauga, inoke Yeisu i na Bedani, awan toto Lasalo i miminaa, iya te Yeisu valila i palutem yaomala. a  Aanan etega hi ginol Yeisu kaiwena. Mata aanan i habwe ge i lovilovivina gamagalau kaiweliya, ge Lasalo alonau gamagalau iyoho hi misiyo, avaliya Yeisu hi aanan. b  Yaka Meli enonu bwalena waiwaisana ge molana bwabwatana, alana nad, ana bwata i ola lita awalehina, i ahe. Inoke i na i holek Yeisu aenaa, ge abwe kokowana pupunona elana i pwamwagamwaga. Enonu bwalena limi gamwana i kalaopopwi. c 

Yeisu wana tohago avaliya etega alana Yudasa Isikaliyota, iya abwe Yeisu ni wasaan, i ba, “Binimala enonu ya ta palian, molana mani silba ali gewi tili handeled ta ahe, ge ta pek togulagula elal.” He nige tage i nuwanuwatu togulagula kaiweliya ge i ba ola o, yaa kaiwena iya tokaoma. Wali mani ana kalopu iya i matahikan, ge sauga i gewi mani i pipikaome totona kaiwena.

Yaka abwe Yeisu i ba, “U pialiyoho ya! Wana nuwatu ni ginol ge tuwau ni abubun nonowe o teliteli kaiwena. Komiu sauga gegewena alomiyau ya togulagula, yaa nau nige sauga gegewena alomiu i oola.” d 

Topowon Bwabwatal Nuwaliya Lasalo Nihi Lopaaliga

Yudiya boda bwabwatana Yeisu wasana hi hago te iya iyoho Bedani, inoke hi nowanik hi na elana. He nige iya kaiwena ya i oola ge hi nonok, yaa nuwaliya al Lasalo, iya Yeisu i palutem yaomala, nihi kite. 10 Inoke topowon bwabwatal hi nuwanuwatu tage Lasalo al ge nihi lopaaliga, 11 puna kaiwena Lasalo wana lut al kaiwena Yudiya hi gewi hi olak Yeisu elana ge hi abulilek-an. e 

Yeisu wana Ulutuk Yelusalema I Ola Kin

(Mataiyo 21:1-11; Mak 11:1-11; Luke 19:28-40)

12 Lan i gan al, boda bwabwatana bolo hi nowanik Nopalegi Hagalena kaiwena wasa hi hago Yeisu i nanawa Yelusalema. 13 Inoke vegavega ginebi lamwaliya hi govel ge hi bugulagil hi na Yeisu hi kite kamwasaa. Inoke hi nonoyogayoga hi ba,

“Hosana! Babala ta tobalan!”
“Yehoba ni ba muloluan,
iya i nem Babala alana elana!”
“Yehoba ni ba muloluan, iya Isileli wala Kin!” f 
14 Yeisu donki etega i ahe i heya pwatanaa, i ola Buki Bwabwalena ana baaba i ba: g 

15 Saiyoni gamagaliliyau, bahi lovakun!
Ku kite, wami kin i nenem
eliyamiu, i heya donki natuna elana.
16 Sauga o wana tohago ginol o ana sapu nigeya ga hi aatena. Yaa Yehoba Yeisu i palut ge i pawasawasa enaa, inoke abwe hi nuwatu Buki Bwabwalena ana baaba i ba ola o Yeisu kaiwena, ge hi nuwahikan te bugul bolo o hi ginol elana. h 

17 He valila boda bwabwatana Yeisu hi kite Lasalo i yogaan ge i palutem yaomala, inoke heliya Yeisu wana ginol wasana hi palelu. 18 Gamagalau hi gewi Yeisu wana ginol yawiyawi o wasana hi hago, inoke hi nok hi na Yeisu hi kite kamwasaa. 19 Inoke Palisi heliya ya hi pebaaba-agil hi ba, “Nuwatu toto ta nuwatuan ge tage ta ginol, iyaka nige bosowaila! Ku kite, gamagalau gegewel iyaka hi olak elana ge hi toulil.”

Gilik Gamagaliliyau Enuna Nuwaliya Yeisu Nihi Kite

20 Bolo hi na Yelusalema Nopalegi Hagalena ana tapwalolo kaiwena, he gamwaliyaa Gilik gamagaliliyau enuna iyoho. 21 Heliya hi nok hi na Pilipi elana, iya i neem panuwa Betesaida labi Galili gamwanaa, ge hi ba, “Tonowak, nuwama Yeisu naha kite.” 22 Yaka Pilipi i nok i na i baek Andulu elana, ge ali toto eluwa hi na Yeisu wana wasa hi pek.

23 Inoke Yeisu i baek elal i ba, “Sauga iyaka i vin ge Yehoba Gamagal Natuna ni pawasawasa. i  24 Ya ba tunahot eliyamiu, ebo witi pwatumwina etega nige ni sosoguek bilibiliya ge ni aaliga, he ni maimaisena ya. Yaa ebo ni aliga, inoke abwe ni siun ge ni enon, enona ni pohaka ge ni gewi. j  25 Henala ebo yawalina ni nunuwana-an, he abwe ni payaomal. Henala ebo yawalina panayawiya nige ni nunuwana-an, he nige ni papayaomal, yaa ni kukuhikan ana siga yawal mihomihotina ni pwawa. k  26 Ebo gamagal etega nuwana ni tuwalali kaiweu, he ni toulilau, ge ebo hauna labi elana na minaa, iya al ni minaa. Inoke gamagal toto i tuwalali kaiweu alana Nam ni teli heyan.”

Yeisu I Liwaliwan Wana Yaomal kaiwena

27 Yaka abwe Yeisu i ba, “Sauga ya yayaluwau i pulowan, ge nige ya aatena ga na ba ola. Age na ba, ‘Nam, bahi lomwan ya ni mamasal eliyau’? Nigeya, he lomwan ya kaiwena te ya nem. l  28 Nam, alam nu teli heyan ge nu pawasawasa.”

Inoke anan etega i loem labulabumwa i ba, “Alau iyaka ya pawasawasa, ge abwe na pawasawasa al.”

29 Sauga gamagalau bolo hi taltalmilil o anan hi hago, yaka enuna hi ba, “Gulumwawa butuna to.” Yaa enuna al hi ba, “Anelose etega to i baaba elana o.”

30 Yeisu i baek elal i ba, “Anan toto ku hago, nige nau o labe kaiwena i oola, yaa komiu ami labe kaiwena. 31 Sauga ya Yehoba panayawi gamagaliliyau wali pagan ni hile ge ali lahi ni baunan; ge sauga al ya Yehoba panayawi ana babala Seitani ni pakokove ge ni tagatagil-an. 32 Yaa nau, sauga ebo nihi teli heyagau kolos elana, inoke gamagalau gegewel na ahel nihi nem elau.” m  33 He i ba ola o, inoke i pamasal bwaliga ga ni yaomal ola. n 

34 Yaka boda hi ba masal hi ba, “Ha hago Logugui i ba tage Mesaiya iya ni mihot sauga gegewena. He ga i ola ge owa u ba, ‘Gamagal Natuna abwe nihi teli heyan kolos elana’? Gamagal Natuna toto bana u baaba, he iya henala?” o 

35 Yeisu i baek elal i ba, “Nasi mwananal alomiu sauga kekeisi al ya. Inoke nuku nawanawa sauga mwananal iyehe alomiu, ge bahi gogou ni gogogou-agimiu. Kaiwena toto i nawaa gogouwa nige i aatena te ga i nonoek. p  36 Sauga mwananal iyehe alomiu, nuku abulilek elana, inoke nuku tabwa mwananal natunau.” Sauga Yeisu i baaba haba, yaka i egon i na i bunsumi ge nige hi kikite. q 

Yudiya Nige Hi Aabulilek

37 Bwagana Yeisu ginol yawiyawi hi gewi i ginolil gamagalau mataliyaa, yaa nige hi aabulilek elana. 38 Inoke palopita Aiseya wana baaba i patunahot, toto i ba:

Babala, henala wama wasa i abulilek-an?
Ge henala Babala wana
gasisi i kite i ola te sauga ya i giginol? r 
39 Nige bosowailiya nihi abulilek kaiwena Aiseya i ba al i ba:

40 Yehoba mataliya i pakai,
ge wali nuwatu i pagogou,
inoke nige bosowailiya nihi kite mataliyaa,
o ebo nuwaliya ni sapu.
Yehoba i ba, “Nige
bosowailiya nihi nuwasikal elau ge na pwamolol.”
41 He Aiseya Yeisu wana wasawasa i kite, inoke i baaba Yeisu bana i ola to. s 

42 Yaa bwagana, Yudiya wali tohouwa hi gewi hi abulilek Yeisu elana. Yaa wali abulilek nige hi babaa tagilan, kaiwena Palisi hi lovakunagil eba nihi teli tagilagil wali limi tapwalolowa ge bahi avaliyau nihi tatapwalolo al wali boda elana. t  43 Nuwaliya te alaliya gamagalau nihi teli heyan, nige nuwaliya Yehoba alaliya ni teli heyan. u 

Baaba Bolo Yeisu I Baunan Gamagalau Ni Payatalal

44 Yeisu i baaba anana i bwata i ba, “Henala ebo ni abulilek elau, nige i aabulilek nau ya elau, yaa i abulilek al toto i patunau elana. 45 Henala ebo ni kiteyau, he toto i patunau iyaka i kite al. v  46 Nau ya nem panayawiya ya ola mwananal, inoke bolo hi abulilek elau, gegewel nige nihi miminaa gogouwa.

47 “Ebo gamagal etega no baaba i hago ge nige i hehenapu-an, he nau nige na papayatala, kaiwena ya nem nige tage gamagalau panayawi na payatalal, yaa na pwamwalil. w  48 Henala ebo o en ni pem ge no baaba ni towani, he iyaka ana toyatala i gan. Baaba bolo ya baunan te bwaliga ni payatala sauga mowamowasena elana. 49 He i ola to, kaiwena nige ya babaa totou no nuwatu elana, yaa Nam toto i patunau o logugui i pem ga na ba ola ge hauna baaba na baunan. 50 Ge ya atena Nam wana baaba yawal mihomihotina i pamasal. Inoke baaba gegewena bolo ya baunan, he i ola te Nam i baunanim ge na baunan.”

Copyright information for `MPX