John 13

Yeisu wana Tohago Aeliya I Ul

Nopalegi Hagalena ana sauga iyaka i kelaubwa hot. Yeisu i atena te wana sauga iyaka i vin ge panayawi toto ya ni eguluwai ge ni sikal ni na Tamana elana. Wana gamagalau bolo hi minaa panayawiya i nunuwana-agil, inoke i nunuwana-agil nabiyan i na ana siga wana yaomal elana.

Yeisu alonau ge wana tohago heliya iyoho kokoyavi enona hi aanan. Seitani nuwatu iyaka i paulutuk-an Yudasa Isikaliyota Saimon natuna elana ge Yeisu ni wasaan. a  He Yeisu i atena te Tamana gasisi ge bugul gegewena i teli nimanaa, ge i atena iya i neem Yehoba elana ge ni sikal al Yehoba elana. b  Inoke aanan i lut luwan, ana kama toto yayapona i loho i teli, ge tawel i ahe i lataavan henuwaninaa. Yaka wewel i holek mwaha etega elana, inoke i telipuna tohago aeliya i ulul ge tawel toto i lataavana henuwaninaa i ahe i pwapwamwagamwaga.

Sauga i ul vin Saimon Pita elana, yaka Pita i nel i ba, “Babala, nasi aeu nu ul?”

Yeisu Pita anana i lahe i ba, “Sauga ya hauna gun ya awaawaginol ana sapu nige u aatena, yaa bwaliga abwe nu atena.”

Pita i ba, “Bahiwa! Bahi sauga etega aeu nu uul.”

Yaka Yeisu i ba, “Ebo nige aem na uul, he nige al nu oola no tohago.”

Saimon Pita i ba, “Babala, ebo i ola o, he bahi aeu ya nu uul, yaa nimwau ge kokowau al nu ulil.”

10 Yeisu i ba, “Ebo gamagal etega ni highig, he tuwana bikena gegewena iyaka i mowasi. Inoke nige ni highig al, besena ya te aena ni ul. Komiu iyaka ku yanayana, yaa nige gegewemiu hot i oola.” c  11 He Yeisu iyaka i atena te henala abwe ni wasaan, heiya te kaiwena i ba, “Nige gegewemiu hot ku yanayana.”

12 Sauga tohago aeliya i ulil haba, yaka ana kama yayapona i ahe i galoi al, inoke i na i misiyo al abanaa. Yaka i nel wana tohago elal i ba, “Tab ku atena hauna gun abwe ya ginol eliyamiu? 13 Komiu ku awa topankite-agau ge ku awa babala-agau, he ku ba bubun tei, kaiwena nau ya ola to. 14 He nau wami Babala ge wami Topankite aemiu iyaka ya ul, inoke komiu al alomiyau aeliya nuku ul. d  15 Wami abagagayawa iyaka ya ginol, inoke nuku ginol ni ola no ginol eliyamiu. e  16 Ya ba tunahot eliyamiu, totuwalali nige wana babala i bwabwata lake, ge elopapatuna nige ana topapatuna i bwabwata lake. f  17 No ginol puna hot ana sapu iyaka ku atena, ge ebo nuku ginol ola, inoke ana yaliyaya nuku pwawa.

18 Yaa baaba toto ya baunan, nige gegewemiu bamiu i oola. He bolo ya hilel ya atenal. Yaa Buki Bwabwalena ana baaba ni tunahot, toto i ba, ‘Tau toto alou ha anan mwaha maisena elana, iya iyaka i pihigelgel elau.’ g  19 He wami wasa ya pewa pahuwala te, inoke sauga ebo ginol o ni masal, yaka nuku abulilek te ‘Nau heiya te Nau.’
13:19Diyon 8:24 ana epwamwananal paiya nu kite.
,
i 
20 Ya ba tunahot eliyamiu, henala ebo bolo ya patunal ni atupahel, he i atupaheyau, ge henala ebo i atupaheyau, he toto i patunau i atupahe al.” j 

Tohago Avaliya Etega Abwe Yeisu Ni Wasaan

(Mataiyo 26:20-25; Mak 14:17-21; Luke 22:21-23)

21 Sauga Yeisu i ba ola o, inoke yayaluwana i pulowan nabi, yaka i ba masal ya i ba, “Ya ba tunahot eliyamiu, komiu etega abwe ni wasaagau.”

22 Tohago mataliya hi peluwaluwan-an avaliyau elal, nuwaliya i gewagewa nige hi aatena henala bana ge Yeisu i babaa. 23 He Yeisu wana tohago avaliya etega, toto i nunuwana-an nabiyan,
13:23Tabam Diyon toto buki ya ana toleleli totona bana te i ba, “Yeisu wana tohago toto i nunuwana-an nabiyan.”
i misiyowa Yeisu labenaa.
24 Saimon Pita matana i nok tohago o elana, inoke awana i palamwalamwaniu-ek elana tage Yeisu ni neli henala ge bana i babaa.

25 Inoke tohago o i gena nok Yeisu elana ge i nel i ba, “Babala, henala bana?”

26 Inoke Yeisu i ba, “Nasi beleid awahinena na paululowan mwaha gamwanaa na pahun ge na pek elana. He gamagalina iya.” Yaka beleid i pahun ge i pek Yudasa Isikaliyota Saimon natuna elana. 27 Sauga Yudasa beleid i ahe, inoke sauga o Seitani i ulutuk elana.

Yaka Yeisu i baek elana i ba, “Bugul toto tage u giginol, he etimwawa nu ginol.” l 
28 Yaa tohago bolo hi misiyoan abaanan elana, nige hi aatena hauna kaiwena ge Yeisu i ba ola o Yudasa elana. 29 Yudasa iya wali mani ana kalopu i matahikan, inoke tohago enuna wali nuwatu tage Yeisu i baek elana ni nok ni na bugul enuna ni pwamola hagali kaiwena, o ebo mani enuna ni pek togulagula elal. 30 Sauga Yudasa beleid i ahe i an, yaka sauga o i tagil ge i egon. He bulin iyaka i gan.

Logugui Vavaluna

31 Yudasa i egon enaa, yaka Yeisu i ba, “Sauga ya Gamagal Natuna wana wasawasa gamagalau nihi kite, ge iya eliyana Yehoba wana wasawasa al nihi kite. m  32 He iya eliyana te Yehoba wana wasawasa nihi kite, inoke Yehoba totona Gamagal Natuna ni pawasawasa, ge etimwawa ni ginol ola. n 

33 “Natuwau, nige alowau komiu ta miminabi. He abwe nuku loyaagau, yaa sauga ya na ba eliyamiu ni ola te valila ya baek Yudiya wali tohouwa elal: ‘Nige bosowaimiu nuku noek labi toto ya nonoek.’ o  34 Logugui vavaluna sauga ya na pewa: nuku penununuwana-agimiu. He nuku penununuwana-agimiu ni ola nau ya nunuwana-agimiu. p  35 Ebo nuku penununuwana-agimiu, inoke eliyana gamagalau gegewel nihi atena age komiu no tohago.”

Pita Abwe Yeisu Ni Alahan Paeton

(Mataiyo 26:31-35; Mak 14:27-31; Luke 22:31-34)

36 Saimon Pita i nel Yeisu elana i ba, “Babala, ga u nonoek?”

Yeisu i ba, “Nige bosowaim sauga ya nu toulilau ge nu noek labi toto nau ya nonoek, yaa bwaliga abwe nu toulilau.”

37 Inoke Pita i baek elana i ba, “Babala, ga i ola ge nige bosowaina sauga ya na touliliwa? Ya talamwagau na yaomal kaiwem.”

38 Yaka anana Yeisu i lahe i ba, “Tunahot u talamwagiwa nu yaomal kaiweu? Ya ba tunahot eliyam, nasi nu alahagau paeton, mulaa abwe kamkam melutauina ni kahin.”

Copyright information for `MPX