John 7

Yeisu Alonau ge Talinau

Sauga o enaa, yaka abwe Yeisu i nawanawa labi Galili gamwanaa. Nige nuwana ni na ni nawanawa labi Yudiya gamwanaa, kaiwena Yudiya wali tohouwa nuwaliya nihi lopaaliga. a  He Yudiya wali hagali bwabwatana etegana alana Epanapana Hagalena
7:2Epanapana Hagalenanu kite Baaba Ona ali Sapu ana Abaloya elana.
ana sauga i kelaubwa, c 
inoke Yeisu talinau hi baek elana hi ba, “Labi ya nu eguluwan nu na Yudiya, inoke wam tohago wam ginol yawiyawi ona nihi kite. Ebo gamagal etega nuwana wasana ni bwata ge boda nihi atena, he wana ginol ona nige ni giginol susumian. Ginol yawiyawi ona u awaawaginol, he nu ginola mwananala inoke gamagalau gegewel panayawiya nihi kite.” Bwagana iya talinau, he nige hi aabulilek eliyana. d 

Yaka Yeisu i baek talinau elal i ba, “No sauga hot nigeya ga i pwapwawa, yaa komiu wami sauga ya te sauga gegewena. Nige bosowaina gamagalau panayawi nihi pihigelgel-agimiu, yaa nau hi pihigelgel-agau, kaiwena ya baek elal ya ba, ‘Wami pagan i nak.’ Komiu ku nok ku na Yelusalema hagaliya. Nau nigeya ga na nonok, kaiwena no sauga nigeya ga i vivin.” Yeisu baaba o i baunan talinau elal, yaka nige i nonok, i minaa ya Galili.

Yeisu I Panpankiti Yelusalema Hagali ana Sauga elana

10 Yeisu talinau hi egon hi na hagaliya, eliyaa yaka abwe iya i nok al, yaa nige i nonomasamasal, i nonosusumi ya. 11 Hagali gamwanaa Yudiya wali tohouwa Yeisu hi loyaan ge hi nel hi ba, “Iya ga?”

12 Boda gamwanaa gamagalau hi loliwaliwan nabi Yeisu kaiwena. Enuna hi ba, “Iya tau waiwaisana,” yaka enuna al hi ba, “Nigeya, iya gamagalau i nul pagegel.” 13 Yaa nige etega i babaa tagil boda bwabwatana gamwanaa, kaiwena Yudiya hi lovakun wali tohouwa elal.

14 Hagali iyaka i lilinuwane, yaka Yeisu i na i tuk Limi Bwabwalena ana bakubakuwa ge i panpankiti. 15 Yudiya nuwaliya hi ahe wana panpankiti kaiwena, ge hi ba, “Tau ya nige i vavasili, yaa ga i ola ge wana aatena i bwata?” e 

16 Yeisu analiya i lahe i ba, “No panpankiti ya, nige totou no nuwatu elana i oola, yaa i neem toto i patunau elana. f  17 Ebo gamagal etega nuwana ni ginol ni ola Yehoba wana nuwatu, inoke abwe ni atena te no panpankiti i neem Yehoba elana, o ebo totou no nuwatu elana. 18 Gamagal toto ebo i baaba totona wana nuwatu elana, he nuwana totona ana tobal ni ginol ge wasana ni gan. Yaa toto i tuwalali toto i patuna ana tobal kaiwena, iya tobaaba tunahot ge nige kakawi i gagana elana. g  19 Mosese Logugui i pewa eliyamiu, age? Yaa komiu nige etega Logugui o i hehenapu-an. He ga i ola ge nuwamiu nuku lopaaligau?” h 

20 Gamagalau Yeisu anana hi lahe hi ba, “Tabam yayaluwa bibikena i ulutuk elam te u baaba ei! Henala ge nuwana ni lopaaligawa?” i 

21 Yeisu analiya i lahe i ba, “Ginol yawiyawi etega ya ginol, yaka gegewemiu nuwamiu ku ahe ge ku nuwanuwatu-an. 22 Yaa ku nuwatu ga! Mosese gotomwa yoho paganina ana logugui i pewa eliyamiu, inoke komiu gotomwa yoho paganina ku giginola Sabwata elana. (He nige tage Mosese i telipuna-an, yaa i neem tubumiyau houhouwel hot elal.) j  23 He bosowaina wawaya melutauina gotomwa yoho paganina ni ahe Sabwataa ebo ana lan i pwawaa, ge Mosese wana logugui o bahi nuku leleke.
7:23Mosese wana logugui etegana i ba wawaya wana lan eit elana te gotomwa yoho paganina ni ahe.
Inoke hauna kaiwena gamagal ya pwamolu hoti Sabwataa ge ku hugaagau? l 
24 Bahi al nuku hilihiliek bugul ali awa elana, yaa sapu elana te nuku hilihiliya.”

Yudiya Hi Ba, “Yeisu Iya Mesaiya o ebo Nigeya?”

25 Yaka gamagalau Yelusalema enuna hi ba, “Tau toto tage tohouwa hi lolopaaliga heiya e? 26 Ku kite! I baaba boda gamwanaa ge tohouwa nige hi babaa lahiek eliyana. Bi ola ge hi atena tau ya iya Mesaiya? 27 Yaa sauga ebo Mesaiya ni nem, nige gamagal etega wana abanem ni aatena. He kila tau toto ya wana abanem ta atena ya.” m 

28 Yeisu iyoho ya i panpankiti boda elal Limi Bwabwalena gamwanaa, i baaba anana i bwaya i ba, “He tage ku atenau ge no abanem al ku atena? Nau nige totou ya nenem. Nam i patunau te ya nem ge iya wana pagan i sapu. Iya nige ku aatena, n  29 yaa nau ya atena, kaiwena iya i patunau ge ya neem elana.”

30 Yeisu i ba ola o, inoke Yudiya nuwaliya nihi lib ge nihi yowan. Yaa nige bosowaina gamagal etega nimana ni teli tuwanaa, kaiwena wana sauga nigeya ga i vivin. o  31 Yaa boda gamwanaa gamagalau hi gewi hi abulilek Yeisu elana, yaka hi ba, “Sauga ebo Mesaiya ni nem, nasi tab tau ya wana ginol yawiyawi ni lake? He nigeya, iya te Mesaiya.”

32 Palisi hi hago boda hi lololiwaliwan kekei Yeisu kaiwena i ola to. Yaka avaliyau ge topowon bwabwatal, Limi Bwabwalena ana pulisimanau hi patunal hi nok tage Yeisu nihi lib ge nihi yowan.

33 Yaka Yeisu i ba, “No minamina alowau komiu sauga kakaubwaina ya, inoke abwe na eguluwagimiu ge na sikal na na toto i patunau elana. 34 Abwe nuku loyaagau, yaa nige nuku pwapwawau, kaiwena nige bosowaina nuku noek labi toto ya nana ya miminaa.” p 

35 Yudiya wali tohouwa ya awawal hi pebaaba-agil hi ba, “Tau ya ga i nonoek ge nasi ta loyaan nige ta pwapwawa? Age i nana Gilik awanina ona bolo Yudiya hi miminaa, inoke ni panpankiti Gilik elal? 36 Iya i ba, ‘Abwe nuku loyaagau, yaa nige nuku pwapwawau.’ Ge i ba, ‘Nige bosowaina nuku noek labi toto ya nana ya miminaa.’ He wana baaba o ana sapu ga i ola?”

Wewel Yawalina Gaganina Bana

37 Hagali ana lan mowamowasena, iya lan bwabwatana hot, Yeisu i lut ge i baaba anana i bwata i ba, “Toto ebo ni walem, ni nem elau ge ni im. q  38 He toto ebo ni abulilek-agau, inoke wewel yawalina gaganina ni sani tagilem atenaa, i ola Buki Bwabwalena ana baaba.” r  39 Yeisu i baaba Yayaluwa Bwabwalena bana, iya gamagalau bolo hi abulilek Yeisu elana abwe nihi ahe. Sauga o elana Yayaluwa Bwabwalena nigeya ga hi aahe, kaiwena nigeya ga Yehoba Yeisu i papalutem yaomala ge i papawasawasa. s 

40 Boda bwabwatana gamwanaa, gamagalau enuna Yeisu wana baaba o hi hago, yaka hi ba, “Tunahot tau ya iya palopita toto Yehoba i bateli abwe ni nem.” t 

41 Enuna al hi ba, “Iya Mesaiya.”

Yaa enuna hi ba, “Mesaiya nige ni neneem Galili! u 
42 Buki Bwabwalena i ba Mesaiya abwe ni neem Deibid tubutubunina elana, ge nihi aba Bedeliyema awan toto valila Deibid i miminaa.” v  43 Inoke Yeisu kaiwena gamagalau boda hi paeluwa, tomaha wali nuwatu. 44 Enuna nuwaliya nihi lib ge nihi yowan, yaa nige gamagal etega nimana i teteli Yeisu tuwanaa.

Yudiya wali Tohouwa Nige Yeisu Hi Aabulilekan

45 Inoke pulisimanau bolo Limi Bwabwalena ana tomatahikan hi sikal hi na topowon bwabwatal avaliyau Palisi elal, yaka abwe heliya hi ba, “Hauna kaiwena nige ku aahe ge ku pwapwatanim?”

46 Yaka analiya hi lahe hi ba, “Nige sauga etega gamagal etega wana baaba i oola tau ya wana baaba!” w 

47 Yaka Palisi hi baek pulisimanau elal hi ba, “Bi ola ge komiu al nuwamiu i liwan ahe? 48 Ama Palisi alomeyau ge tologugui, tab etega ha abulilek elana? x  49 Nigeya hot! He boda ya te hi abulilek elana, heliya Mosese wana Logugui nige hi aatena, heliya Yehoba iyaka i ba haba abwe ni lahel!”

50 Nikodimas, iya Palisi wali boda etega ge iya valila i nok ga i na Yeisu elana, i baek alonau elal i ba, y  51 “Wala logugui i ba bahi gamagal etega ana logugui ta giginol ebo nigeya ga wana baaba ta hahago kot elana ge ta pwapwawa hauna gun i ginol panak.”

52 Anana hi lahe hi ba, “He ga i ola, age owa al u neem Galili? U na ga Buki Bwabwalena u ahe u vasili bubun, inoke abwe nu atena te nige palopita etega ni neneem Galili.” z 

Copyright information for `MPX