Luke 22

Yudasa I Na Topowon Bwabwatal elal

(Mataiyo 26:1-5, 14-16; Mak 14:1-2, 10-11; Diyon 11:45-53)

Pwalawa toto nige alona yis hi vivikuhiya hagalena, alana etega al hi ba Nopalegi Hagalena, ana lan iyaka i kelakelaubwa. He topowon bwabwatal aloliyau ge Logugui ana topankite hi lovakun gamagalau kaiweliya, inoke kamwasa hi loya ge eliyana Yeisu nihi lopaaliga. Yaka Seitani i ulutuk Yudasa toto hi ba Isikaliyota eliyana, iya tohago ali toto elulutega eluwa avaliya etega. a  Inoke Yudasa i na topowon bwabwatal avaliyau ge Limi Bwabwalena ana pulisimanau wali tohouwa elal, yaka alonau hi liwaliwan ga ni label ola ge Yeisu nihi lib. Heliya hi yaliyaya Yudasa wana nuwatu kaiwena, inoke hi ba abwe mani nihi pek elana. Yudasa wali baaba i talamwi, inoke i telipuna Yeisu wana nawanawa i gagayawa-an, kamwasa i loya ge Yeisu ni teli nimaliyaa ge bahi boda nihi aatena.

Yeisu alonau wana Tohago Nopalegi Hagalena Hi Ginol

(Mataiyo 26:17-30; Mak 14:12-26; Diyon 13:21-30; 1 Kolinita 11:23-25)

Pwalawa toto nige alona yis hi vivikuhiya hagalena ana lan i pwawa. He Yudiya wali pagan te lan o eliyana sipi natuna etega nihi lol Nopalegi Hagalena kaiwena. b  Yeisu Pita ge Diyon i patunal i ba, “Nuku na Nopalegi Hagalena enona nuku lovivina-an ge ta anan.”

Hi nel elana hi ba, “Hauna labena elana nuwam naha noek ge aanan naha lovivina-an?”

10 Analiya i lahe i ba, “Sauga nuku tuk Yelusalema, tau etega wewel ana ulubwal i kalivai abwe ni pwawamiu. Nuku noulil, nuku na limi toto elana ni ulutuka, 11 inoke nuku baek tonlimi elana nuku ba, ‘Topankite i ba: Hauna lum u talamwan ge elana alowau no tohago Nopalegi Hagalena enona naha ginola ge naha anan?’ 12 Inoke iya abwe limi gamwana bwabwatana toto natiya ni pankitemiu, teibol ge abamisiyo iyaka hi abubun haba. Inoke nuku na aanan nuku lovivina-an to.”

13 Inoke tohago hi nok ge bugul gegewena hi pwawa i ola Yeisu wana baaba elal. Inoke Nopalegi Hagalena enona hi lovivina-an.

14 Aanan ana sauga iyaka i pwawa, inoke Yeisu alonau ge wana apostolowau hi misiyo abaanan elana. 15 Yaka i baek elal i ba, “Nuwau hot alowau komiu Nopalegi Hagalena toto ya enona ta an, mulaa abwe lomwan na pwawa ge na yaomal. 16 Kaiwena na baewa eliyamiu, nige al na aan, ana siga Yehoba wana abalogugui ni nem inoke Nopalegi Hagalena ana sapu ni masal hot.”

17 Inoke oine ana kom etega i ahe, i ba mulolu Yehoba elana ge i baek tohago elal i ba, “Toto ya ku ahe ku im guyauan eliyamiu. 18 Kaiwena na baewa eliyamiu, oine nige al na iim ana siga sauga toto Yehoba wana abalogugui ni nem.”

19 Inoke beleid i ahe, i ba mulolu Yehoba elana, yaka i pigebagebal-an i pek elal ge i ba, “Toto ya iya tuwau ya talamwan komiu kaiwemiu. Nuku ginol hikahikani o abanuwahikan.”

20 I ola al, aanan enaa, oine ana kom i ahe ge i ba, “Oine ya iya bateli vavaluna kaiwena, bateli o saliyau elana ni masala. Saliyau ni lau komiu kaiwemiu.

21 “He gamagal etega abwe ni wasaagau, iya ge nau ama iyehe te abaanan elana e. c  22 Gamagal Natuna nau na aliga ni ola Yehoba wana nuwatu, yaa gamagal toto ni wasaagau nuwau i nakan, kaiwena bwaliga ana lahi ni bwata.” 23 Inoke tohago hi penelnel-agil henala gamwaliyaa ge nasi ni ginol ola o.

Tohago Alan Bwabwatana kaiwena Hi Awabalgig

24 Tohago totoliya hi peawaawabalgig henala hi nuwatu gamwaliyaa alana i bwata hot. d  25 Yeisu i baek elal i ba, “Bolo Yehoba nige hi aabulilek-an, wali kin hi logugui-agil, ge wali tologuguiyau nuwaliya gamagalau nihi ba heyagil nihi ba, ‘Oo, tonuwa gamagal!’ e  26 Yaa komiu bahi nuku oola to. Henala alana i bwata gamwamiwa, he ni ola toto alana i kekeisi, ge toto i tohouwa ni tabwa totuwalali. f  27 Henala alana i bwata? Toto i misiyo abaanan elana, o ebo toto i tuwalali aanan i ginol i pwatanik toaanan elana? He toto i misiyo abaanan elana te alana i bwata, age? Yaa nau ya minaa gamwamiwa ya ola totuwalali ya. g 

28 “Alowau komiu pulowan ta kalivai toyawe ge nige ku tataluwagau. 29 Inoke wami gasisi ya pepewa nuku logugui, ni ola Nam no gasisi iyaka i pem ya logugui. 30 Inoke no abalogugui elana alowau komiu ta anan ge ta imwim abaanan maisena elana, ge tologugui wali abamina nuku ahe Isileli ali un elulutega eluwa nuku logugui-agil.” h 

Pita I Ba Tage Nige Yeisu Ni Aalahan

(Mataiyo 26:31-35; Mak 14:27-31; Diyon 13:36-38)

31 Yeisu i ba vevehe al i ba, “Saimon! Saimon! Seitani iyaka Yehoba wana talam i ahe ge ni labosemiu, ni ola toeyowa witi enona i labose ge i ase, yaka musana i ahek yoho. 32 Yaa nau iyaka ya awanun Yehoba elana kaiwem te bahi wam abulilek ni sosogu. Ge sauga toto nu nuwasikal eliyau, he talimwau nu pagasisi-agil.” i 

33 Pita Yeisu anana i lahe i ba, “Babala, ya talamwagau alou owa ta na dela ge alou owa ta yaomal.”

34 Yeisu i baek elana i ba, “Pita, na baewa eliyam, bulin ebe kamkam melutauina nigeya ga ni kakahin, inoke nu alahagau paeton nu ba, ‘Tau ya nige ya aatena.’”

Mani Abana, Kaliko ana Nabwa ge Elohaveyan Kilepana Baliya

35 Inoke Yeisu i nel tohago elal i ba, “Sauga toto valila ya patunamiu ku tagil ge nige wami mani abana, o ebo ami kaliko ana nabwa o ebo aemiu aana ku nonoahe, tab bugul etega ku kalaan?”

Anana hi lahe hi ba, “Nigeya.” j 

36 Yaka i baek elal i ba, “He sauga ya, ebo wami mani abana o ebo ami kaliko ana nabwa i gan, nuku noahe. Ge ebo nige wami elohaveyan kilepana i gagan, he ami holahola tultul kaiwena nuku palian inoke manina nuku ahe ge etegana nuku pwamola. 37 Kaiwena Buki Bwabwalena i ba, ‘Iya al ge, alonau ge logugui ana toleke,’ ge na baewa eliyamiu, nasi gamagalau nihi ginol eliyau ni ola to. He bugul gegewena toto hi lelelian kaiweu i tatabwa tunahot te.” k 

38 Tohago hi baek elana hi ba, “Babala, u kite, elohaveyan kilepana eluwa hiwe eliyama e.”

Analiya i lahe i ba, “Besena!”

Yeisu I Na I Awanun Oya Olibe

(Mataiyo 26:36-46; Mak 14:32-42)

39 Inoke Yeisu panuwa bwabwatana i eguluwan i nana Oya Olibe, i ola to sauga gegewena i giginol. He wana tohago alonau hi nok. 40 Sauga hi na hi vin, inoke i baek elal i ba, “Nuku awanun yaka bahi lawakik kaiwena ge nuku sosogu.” 41 Inoke i miluwagil ana bwaga ana yapu i ola ebo pat ta alihin ana yapu. Yaka i loepwakoku ge i awanun i ba, 42 “Nam, ebo wam nuwatu i ola, he lomwan ana kom ya u ahek yoho eliyau. Yaa bahi nau no nuwatu, owa ya wam nuwatu nu ginol.” 43 Inoke anelose etega i loem labulabumwa i masal elana ge i pagasisi. 44 Yeisu yayaluwana i pulowan nabi, inoke i awanun gagasisi, ana alutan i ola saliya i sogu i tal bilibiliya.

45 Sauga i awanun haba, inoke i milil i na tohago elal ge i kitel heliya iyoho hi kenukenu, kaiwena nuwanak tuwaliya i paaliga. 46 Yaka i nelil i ba, “Ga i ola ge ku kenukenu? Ku lut ge ku awanun inoke bahi lawakik kaiwena ge nuku sosogu.”

Yeisu Hi Lib

(Mataiyo 26:47-56; Mak 14:43-50; Diyon 18:3-11)

47 Yeisu iyoho ya i baaba tohago elal, inoke boda etega hi vinan. He tohago bolo elulutega eluwa avaliya etega alana Yudasa i nulil. Iya i na Yeisu elana tage i nanalo. 48 Yaa Yeisu i baek elana i ba, “Yudasa, nu nalowau inoke toto o eliyana Gamagal Natuna nu pek ana topihigelgel elal?”

49 Sauga wana tohago hi kite hauna abwe ni gan, inoke hi ba, “Babala, tab wama elohaveyan kilepana elana naha lolil?” l  50 Avaliya etegana wana elohaveyan kilepana i ahe inoke topowon bwabwatal wali tohouwa wana totuwalali tanana labena awonaa i goyoho.

51 Yaa Yeisu i baek tohago elal i ba, “Besena!” Yaka nimana i teliya tau o tanana elana ge i waisi al.

52 Inoke i baek topowon bwabwatal avaliyau Limi Bwabwalena ana pulisimanau wali tohouwa ge tonowakau elal, heliya hi nowanik ge nihi lib, i ba, “Age nau toawatautau ge topihigelgel inoke haveyan kilepana ge ebwakil toguina ku noahe ge ku nem? m  53 Lan gegewena alowau ya komiu Limi Bwabwalena elana, inoke nige ku lilibau. Yaa sauga ya komiu wami sauga te, sauga ya abalogugui gogogouina wana sauga logugui.”

Pita Yeisu I Alahan

(Mataiyo 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Diyon 18:12-18, 25-27)

54 Inoke Yeisu hi lib ge hi en pwatanik topowon bwabwatal wali tohouwa wana limiya. Pita i nouliulil eliyaa ana bwaga i gan. n  55 He ginaha hi ton limi ana bakubaku ana luwaluwala, inoke Pita i na i misiyo alonau gamagalau bolo ginaha hi mipainan. 56 Galok totuwalali etega i kite Pita i misiyo ginaha mwananalina elana, inoke i gayawaan bubun ge i ba, “Tau ya iya al ge alona etega.”

57 Yaa Pita i alaha i ba, “Galok, tau ya nige ya aatena.”

58 Sauga nige i yayapu tau etega Pita i kite yaka i ba, “Owa al ge avaliya etega.”

Anana i lahe i ba, “Gan, nau nige i oola.”

59 Sauga ana yapu i ola auwa maisena i mowasi, abwe tau etega i ba balbalgig i ba, “Tunahot tau ya alona etega, kaiwena iya Galili gamagalina.”

60 Anana Pita i lahe i ba, “Gan, nige ya aatena hauna gun u babaunan ei.” Pita iyoho ya i baaba inoke sauga o kamkam melutauina i kahin. 61 Inoke Babala i tagena pil matana i lihikan Pita elana, yaka abwe Pita Babala wana baaba i nuwatuan, toto i ba, “Bulin ebe kamkam melutauina nigeya ga ni kakahin inoke nu alahagau paeton.” o  62 Inoke i na i tagil tola ge i kahin nabi.

Yeisu Hi Nibinibihan ge Hi Talawasi-an

(Mataiyo 22:67-68; Mak 14:65)

63 Bolo Yeisu hi matahikan, hi talawasi-an ge hi nibinibihan. 64 Kaliko hi ahe matana hi am kaus ge hi nel elana hi ba, “Ebo owa palopita, inoke u baem eliyama henala ge i nibihiwa?” 65 Inoke baaba nanakina i gewi al hi baunan eliyana.

Yudiya wali Tologugui Yeisu Hi Payatala

(Mataiyo 26:59-66; Mak 14:55-64; Diyon 18:19-24)

66 Panuwa abwe i mwananal ya, yaka Yudiya wali tonowakau aloliyau topowon bwabwatal ge Logugui ana topankite hi migogo, inoke Yeisu hi pwatanik tologugui o elal. 67 Hi baek elana hi ba, “Wama wasa nu pem te ebo owa Mesaiya.”

Analiya i lahe i ba, “Ebo wami wasa na pewa, he nige nuku aabulilek-agau, p 
68 ge ebo nel etega na neli eliyamiu, nige nuku lalahe. 69 Yaa sauga ya ge ta nanawa maninilaa, nau Gamagal Natuna na misiyowa Yehoba Togasisi labena awonaa.” q 

70 Inoke gegewel hi nel hi ba, “He owa Yehoba Natuna?”

Analiya i lahe i ba, “Ku ba ola o he heiya te nau e.”

71 Inoke hi ba, “Iyaka besena to. Nige al ta loloya tage gamagalau nihi nem ge nihi baaba tau ya kaiwena. Kila totola iyaka wana baaba ta hagoem awanaa.”

Copyright information for `MPX