Mark 12

Eyowa ana Tomatahikan Nanakil

(Mataiyo 21:33-46; Luke 20:9-19)

Yaka Yeisu i liwan gohalibe elal i ba, “Tau etega wana eyowa i ginol, oine i luwan, i gane painan, gol etega i ken oine enona ana abapotipoti suina kaiwena, ge gonu i tal eyowa ana tomatahikan wali abaminamina. I ginol haba, inoke abwe i pek gamagalau enuna elal ge nihi patuwalali, yaka iya i egon i na panuwa getoga. a  Sauga oine enona i matuwa, inoke toneyowa wana totuwalali etega i patuna i na tomatahikan elal tage oine enona enuna ni ahe elal ge ni pwatanik elana. Yaa tomatahikan totuwalali o hi lib, hi nibinibihan ge hi patuna pasikal ninimana ya. Wana totuwalali etega al i patuna elal, inoke tau o kaununa hi lol ge hi tagapanapanak-an. Yaka totuwalali etegana al i patuna, ge iya hi tagapaaliga. Abwe hi gewi al i patunal hi nok, yaka enuna hi nibinibihagil ge enuna hi tagapaaligal.

“Totuwalali gegewel iyaka i patunal haba, he natuna maisena ya te iyoho i mina ge tage abwe ni patuna, natuna toto i nunuwana-an. Inoke iya mowamowasena abwe i patuna elal ge i ba, ‘Natu nasi nihi awatauwan.’

“Yaa sauga tomatahikan hi kite, inoke hi pebaaba-agil hi ba, ‘Toneyowa natuna te, toto tage abwe eyowa ni ahe tamana wana yaomal enaa. Ku nem ta tagapaaliga, inoke eyowa ni minem eliyala.’ Yaka hi na hi lib, hi tagapaaliga, ge tuwana hi alitagil-an eyowa ana gana tolinaa.” b 

Inoke Yeisu i nel i ba, “He toneyowa nasi ga ni ginol ola tomatahikan elal? Iya ni nem tomatahikan ni tagapaaligal, inoke oine ana eyowa ni guyauan gamagalau getogal elal. 10 Tab Buki Bwabwalena ku vasili, toto ana baaba i ba ola ya: ‘Pat toto totaltal hi awa nanakan ge hi towani, Yehoba iyaka i ahe limi ana kokola gasigasisena i ginoliya. c  11 Toto ya Babala wana ginol, ana kite abanuwa ahi hot.’”

12 Inoke Yudiya wali tohouwa kamwasa hi loya ge Yeisu nihi lib ge nihi yowan, kaiwena hi atena ba gohalibe ya Yeisu i liwanan ana nuwatu i noek heliya eliyalil. Yaa hi lovakun boda kaiweliya inoke hi eguluwai ge hi egonan.

Takis ana Pwapwamola Bana

(Mataiyo 22:15-22; Luke 20:20-26)

13 Inoke abwe Palisi enuna, avaliyau ge gamagalau enuna bolo nunuwaliya Helodi wana logugui, hi patunal hi na Yeisu elana tage nihi neli ge ana woliwoli etega nihi aheya wana baaba elana. d  14 Yaka hi na hi ba, “Topankite, ha atena owa tobaaba tunahot. Nige gamagal etega u lolovakun-an, kaiwena nige u gogoluek gamagalau wali siba ana miha elana, yaa wam panpankiti Yehoba wana kamwasa kaiwena i sapu hot. He Mosese i ba mani naha pek Yehoba elana. I waisi ya takis naha pwamola Sisa elana o age bahiwa? 15 Naha pwamola o age bahi naha pwapwamola?”

Yaa wali kakawi Yeisu i atena, inoke i baek elal i ba, “Hauna kaiwena ku laboseyau tage nuku paonau? Mani silba etega ku pwatanim na kite.”
16 Yaka etega hi ahe hi pek elana i kite, inoke i nelil i ba, “Henala kakanununa ya? Ge henala alana hi leli mani ya tuwanaa?”

Anana hi lahe hi ba, “Sisa.”

17 Inoke Yeisu i baek elal i ba, “Toto Sisa kaiwena nuku pek Sisa elana, ge toto Yehoba kaiwena nuku pek Yehoba elana.” e 

Inoke nuwaliya hi ahe Yeisu wana baaba kaiwena.

Toyaomal wali Lut Al Bana

(Mataiyo 22:23-33; Luke 20:27-40)

18 Yaka Sadiusi enuna hi na Yeisu elana. He Sadiusi nige wali abulilek i oola tage toyaomal nihi lut, inoke Yeisu hi neli hi ba, f  19 “Topankite, Mosese logugui i lelelian kaiwela i ba, ‘Ebo tau etega ni alolon, nige natunau ge ni aliga, inoke abuabulina talina ni alolonan ge ebo natuliyau ni gan, heliya nihi tabwa toto i alaliga natunau.’ g  20 Sauga etega tau etega alonau talinau, ali gewi seben. Gamaun i alolon, nige natuna i gagan, inoke i aliga. 21 Yaka loenaa alona ge abuabul hi alolon, iya al ge nige natuna i gagan, inoke i aliga al. Pagan maisena o i gan al etonina elana, 22 ge i ola ya to gegewel elal. Ali toto seben abuabul o hi alolonan, nige natuliyau i gagan, yaka hi aliga haba. Inoke mowamowasena abwe yova al i aliga. 23 Ebo tunahot toyaomal abwe nihi lut, he lut enaa ali toto seben gamwaliyaa henala ge yova o lagona hot? Kaiwena gegewel hi alolonan ga.”

24 Yeisu analiya i lahe i ba, “Ku gegi hot, kaiwena Buki Bwabwalena ana baaba ge Yehoba wana gasisi nige ku aatena. 25 Sauga ebo toyaomal nihi lut, nihi ola aneloseyau labulabumwa, nige nihi aalolon. 26 Yaa toyaomal wali lut bana—age ginaha i tau ebwakil lamwanaa liwanina nige ga ku vavasili Mosese wana buki elana? Liwan ya i pamasal Yehoba i baek Mosese elana i ba, ‘Sauga ya nau Abalahama, Aisake ge Yakobo wali Yabowaine.’ h  27 Yehoba i ba ola o, inoke ta atena gamagalau ya yawaliliya nige i yayaomal hot. Yehoba iya nige toaliga hot wali Yabowaine i oola, yaa bolo yawaliliya gaganina wali Yabowaine. Komiu ku gegi hot.”

Hauna Logugui I Bwata?

(Mataiyo 22:34-40; Luke 10:25-28)

28 Logugui ana topankite etega iyoho i lalaegan Yeisu alonau ge Sadiusi hi liwaliwan. I hago Yeisu Sadiusi wali nel i lahe bubun, inoke i na i nel Yeisu elana i ba, “Yehoba wana logugui gamwaliyaa, hauna toto i bwata hot?” i 

29 Anana i lahe i ba, “Toto i bwata hot, heiya hiwe, ‘Komiu boda Isileli, ku hago! Yehoba wala Yabowaine iya maisena ya. j  30 Yehoba wam Yabowaine nu nunuwana-an ginebi ge atem bwalibwaligena, yawalim bwalibwaligena, wam nuwatu bwalibwaligena ge wam gasisi bwalibwaligena.’ 31 Eluwana i ola hiwe, ‘Alom nu nunuwana-an ni ola totom u nunuwana-agiwa.’ Nige logugui etega al bolo ya i bwabwata lakel.” k 

32 Logugui ana topankite i baek Yeisu elana i ba, “Topankite, wam baaba i waisi to. Tunahot te u ba, ‘Yehoba iya maisena ya, ge nige etega al.’ 33 Inoke kila bosowaila ta nunuwana-an ginebi ge atela bwalibwaligena, wala nuwatu bwalibwaligena ge wala gasisi bwalibwaligena, ge avalau ta nunuwana-agil ni ola totola ta nunuwana-agila. Logugui labui o ali nuwatu i bwata hot, yaa bwasumu ta powonan ge wala mulolu ta pek Yehoba elana ana nuwatu nige i bwabwata.” l 

34 Yeisu iyaka i atena Logugui ana topankite i liwan bubun, inoke i baek elana i ba, “Owa nige am bwaga i yayapu Yehoba wana abalogugui elana.”

Inoke gamagalau nige sauga etega al bosowailiya nihi labose ge nel etega nihi neli Yeisu elana.

Mesaiya Iya Deibid Tubuna, I Ola al Iya Deibid wana Babala

(Mataiyo 22:41-46; Luke 20:41-44)

35 Sauga Yeisu i panpankiti Limi Bwabwalena gamwanaa, gamagalau i nelil i ba, “Ga i ola ge Logugui ana topankite hi ba tage Mesaiya iya Deibid tubuna? 36 He Yayaluwa Bwabwalena wana nuwatu elana inoke Deibid i ba,

‘Yehoba i baek no Babala elana i ba:
U misiyowa labeu awowa
ana siga am topihigelgel
na teli lowagil aem gabulanaa!’ m 
37 He Deibid Mesaiya i awa babala-an, inoke ga i ola ge tage iya Deibid tubuna?”

Inoke boda bwabwatana ginebi ge wali yaliyaya Yeisu wana panpankiti hi laeganan.

Yeisu I Baaba Logugui ana Topankite kaiweliya

(Mataiyo 23:1-36; Luke 20:45-47)

38 Yeisu iyoho i panpankiti gamagalau elal inoke i ba, “Nuku matahikagimiu Logugui ana topankite kaiweliya. Heliya nuwaliya kaliko yayapona nihi galoi ge nihi nonawanawa, inoke ebo gamagalau nihi pwawal abamaket elana, nuwaliya te gamagalau ginebi ge wali awatauwan nihi pata ateu owa eliyalil. 39 Limi tapwalolo elana nuwaliya nihi misiyo houwa gamagalau maniniliyaa, ge hagali elana nuwaliya nihi misiyowa yau toto gamagalau bwabwatal wali yau elana. 40 Abuabulau wali limi ge wali gogomwau hi aahe hi lologugui-an bwabwage, ge i ola al wali awanun hi papayapu-an gamagalau tanaliyaa tage nihi hagol. Wali pagan o kaiwena, inoke nasi ali lahi ni bwata hot.”

Abuabul Gugulana wana Mulolu I Teli

(Luke 21:1-4)

41 Limi Bwabwalena gamwanaa Yeisu i na i misiyowa mulolu ana abateliteli labenaa, ge gamagalau i gagayawa-agil hi na mani hi teliteli. Togogomwau hi gewi hi na mani bwabwatana hi teli, 42 yaka abwe abuabul gugulana etega i nok i na toya eluwa i telel. 43 Inoke Yeisu wana tohago i yogaagil hi nok elana ge i ba, “Ya ba tunahot eliyamiu, abuabul gugulana ya wana mulolu gamagalau gegewel wali mulolu i bwata lake. n  44 Heliya mani enuna hi teli, yaa wali tupwa i bwata iyoho i mina. Yaa iya, togulagula, wana mani gegewena toto tage wana aanan kaiwena, iyaka i teli haba.”

Copyright information for `MPX