Philippians 2

Ta Hanalau Ni Ola Keliso

Keliso i pagasisi-agimiu, wana nunuwana i payaliyaya-agimiu, Yayaluwana iyaka ku ahe alomiu ku heliheliyam, ge alomiyau ku atilomwan-agil. Inoke ya ba pagasisi-agimiu wami nuwatu ni maisena, inoke no yaliyaya ni bwata nabi. Nuku penunuwana-agimiu, yayaluwamiu ni maisena, ge wami nuwatu ni olaolaek. Bahi tage komiu bugul etega nuku ginol kaiwena totomiu wami nuwatu i noek o ebo nuwamiu nuku hanahanaha, yaa alona ge wami hanalau alomiyau te nuku tobalagil nabiyan, komiu bahiwa. a  Bahi tage komiu etega ni tuwalali totona wana waisi kaiwena, yaa alomiyau wali waisi kaiwena te nuku tuwalali. b  Nuwatu toto nuku ahe heiya te Keliso Yeisu wana nuwatu. I ola hiwe:

Iya sauga gegewena i ola ya te Yehoba,
he iya alona Yehoba hi olaolaek,
yaa nige i nuwanuwatu
tage ni mihot abamina o elana. c 
Yaa abamina wawasana totona i tataluwai,
iya i tabwa gamagal ge i tabwa totuwalali. d 
I masal i ola gamagal,
yaka totona i teli lowan,
Yehoba wana baaba i
henapuan ana siga i na wana yaomal elana,
i yaomal kolos elana. e 
Toto o kaiwena Yehoba i
teli heyan abamina mihahaina hot elana,
ge alan toto alan
gegewena i bwata lakel i tun pwatanek elana. f 
10 Inoke tomilabulabum,
tomipanayawi, ge bolo hi miminaa Tuma
nihi loepwakoku Yeisu
alana ana awatauwan kaiwena, g 
11 ge gegewel nihi ba,
“Tunahot Yeisu Keliso iya Babala.”
Nihi ba ola o, inoke Yehoba
Tamala alana nihi pawasawasa. h 

Mwananalimiu Ni Yana Ni Ola Putum

12 No heliyamwau nunuwanil, valila nau iyoho eliyamiu sauga gegewena anau ku hago, inoke sauga ya al ge, bwagana o bwaga i yapu eliyamiu, anau nuku hago. Alomiu wami lovakun ge wami ginu Yehoba elana nuku logasisi wami pagan ni ola pagan toto bosowaina gamagalau bolo Yehoba iyaka i pwamwalil. 13 Nuku ginol ni ola o, kaiwena Yehoba te i tuwatuwalali atemiwa yaka bosowaimiu pagan toto iya nunuwana nuku hile ge nuku ginol.

14 Sauga gegewena wami tuwalali eliyana bahi nuku hawohawol o ebo nuku babaa apwaapwanawa, 15 inoke bahi ami woliwoli o ebo wami nak etega ni gagan, yaa nuku ola Yehoba natunau waiwaisal gamagalau nanakil ge gegegel gamwaliyaa. Wasa toto bosowaina yawal waiwaisana ni pek nuku wasaan elal, inoke mwananalimiu ni yana gamwaliyaa ni ola putum hi yana natiya hawawala. Ebo nuku ginol ola o, inoke lan toto Keliso ni sikalim na yaliyaya, kaiwena nige ya lologasisi ge ya tutuwalali bwagabwaga eliyamiu. i  17 Komiu wami abulilek i ola powon ku giginol Yehoba elana. Inoke bwagana saliyau nihi ligin ni ola topowon oine hi liligin powon bwasumona pwatanaa,
2:17Ebo Yudiya bwasumu etega nihi powonan Yehoba elana, inoke oine enuna al nihi ligin bwasumu pwatanaa wali powon ana etulan. Pol i ba, “Ebo na yaomal, he saliyau ni ola wami abulilek ana etulan.”
he ya yaliyaya, ge alowau komiu ta yaliyaya kaiwemiu.
18 I ola al, binimala komiu nuku yaliyaya ge alowau komiu ta yaliyaya toto i masala eliyau kaiwena. k 

Timoti ge Epapilodaitas Baliya

19 Ebo Babala Yeisu wana nuwatu i ola, nuwau sauga kekeisi abwe Timoti na patuna ni nowa eliyamiu, inoke sauga ebo ni sikalim, wasamiu ni payaliyaya-agau. 20 Iya na patunawa ni nowa, kaiwena iya maisena atena i ola ateu, i nuwanuwatu nabi hot ami labe kaiwena. 21 Alomeyau gegewel nige hi nuwanuwatu Yeisu Keliso wana tuwalali kaiwena, hi nuwanuwatu ya te totoliya wali tuwalali kaiwena. l  22 Yaa Timoti wana tuwalali waiwaisana wasana iyaka ku hago ge ku atena, alou ha tuwalali toyawa wasa waiwaisana kaiwena, i ola geman alona ge tamana. 23 Ya nuwatu no kot ga na hago ge hauna gun abwe ni gan elau na atena, yaka etimwawa Timoti na patuna ni nowa. 24 Ge ya abulilek Babala no kamwasa ni pwela, inoke sauga kekeisi abwe totou na nowa ge na kitemiu.

25 Ya nuwatu bosowaina hot talila Epapilodaitas na patuna pasikal eliyamiu, iya no pan totuwalali ge no pan tolohaveyan Keliso kaiwena, ge iya al wami elopapatuna, kaiwemiu i tuwalali ge i labeyau. m  26 Nuwana hot gegewemiu ni kitemiu al. I ola al, i atena valila wasana ku hago i kasiyebwa, inoke nuwana i nak kaiwemiu bahi nuku nuwanuwatu wana kasiyebwa kaiwena. 27 He tunahot valila i kasiyebwa kelaubwa ni yaomal, yaa Yehoba i atilomwan-an inoke i pwamolu. Yaa nige tage iya ya maisena, yaa nau al ge Yehoba i atilomwan-agau, kaiwena binimala ni yaomal, wana yaomal nuwanakina no nuwanak wana kasiyebwa kaiwena ni paetulan. 28 Inoke no nuwatu hot te na patuna pasikal eliyamiu, inoke sauga nuku kite nuku yaliyaya ge nau no nuwanak al bahi ni bwabwata. 29 Alomiu ge wami yaliyaya Babala alana elana nuku pwamwa pahe. Gamagalau ololal o nuku awatauwagil, 30 kaiwena iya yawalina i talamwan yoho ge kelaubwa ni aliga Keliso wana tuwalali kaiwena, nuwana labe toto komiu nige bosowaimiu nuku ginol eliyau iya ni ginol.

Copyright information for `MPX