Romans 14

Bahi wala Ginol Etega Ni Oola Abasogu Avalau eliyalil

Gamagalau enuna wali aatena i kaubwa, inoke panpankiti hot gamwana ana sapu enuna nige hi aatena bubun. Gamagalau ololal o nuku ahel nihi tuk wami boda elana, yaa bahi alomiyau nuku aawabalgig bugul bolo bosowaimiu nuku ginol ge bolo nige bosowaimiu nuku ginol kaiweliya. a  Gamagalau enuna wali abulilek i ola bosowailiya aanan gegewena nihi anan ya, yaa enuna wali aatena i kaubwa inoke wali abulilek i ola nige bosowaina lolan nihi an. b  Gamagalau bolo aanan gegewena hi anan ya, bahi avaliyau bolo lolan nige hi aan nihi babaa lowagil. Ge bolo lolan nige hi aan, bahi avaliyau bolo lolan ana toan nihi aawa naknakagil, kaiwena Yehoba iyaka i ahel wana gamagalau. c  Nige bosowaina gamagal getoga wana totuwalali nuku awa nanakan. Wana babala te wana tuwalali ni hile, ebo i ginol bubun o ebo nigeya. Ge tunahot ni ginol bubun, kaiwena Babala ni labe inoke ni ginol bubun. d 

Gamagalau enuna hi nuwatu lan enuna hi bwabwalena Yehoba elana ge lan bolo o ali logugui hi toulil. Yaa enuna hi nuwatu lan gegewena hi olaolaek ya. He gamagal maisena ge maisena totona ni nuwatu ni ba, “Ebo na ginol ola ya, yaka i sapu to.” e  Bolo hi nuwatu lan enuna hi bwabwalena Yehoba elana, he Babala ana awatauwan kaiwena te hi nuwatu ola. Bolo lolan hi an, he Babala ana awatauwan kaiwena te hi an, kaiwena hi ba mulolu Yehoba elana aanan o kaiwena. Ge bolo lolan nige hi aan, he Babala ana awatauwan kaiwena te nige hi aan, yaka aliya kaiwena hi ba mulolu Yehoba elana. Ebo ta molu, nige totola kaiwela i oola, yaa Babala kaiwena. Ge ebo ta yaomal, nige totola kaiwela i oola, yaa Babala kaiwena. Inoke bwagana ta molu o ebo ta yaomal, kila Babala wana gamagalau. f  Kaiwena Keliso i yaomal ge i lut al, inoke iya bolo hi yaomal ge bolo hi molu wali Babala.

10 Inoke komiu bolo lolan nige ku aan, hauna kaiwena ge talimiyau ku awa naknakagil? Ge komiu bolo aanan gegewena ku an, hauna kaiwena ge talimiyau ku ba lowagil? Iyaka ku atena te gegewela abwe ta talmilil Yehoba matanaa ge iya ala yatala ni ginol. g  11 Kaiwena Buki Bwabwalena i ba i ola hiwe:

Yehoba i ba, “Nau Yabowaine yawalina
gaganina, inoke ya ba tunahot
gamagalau gegewel nihi loepwakoku maniniwa,
ge gegewel nihi ba, ‘Tunahot iya Yehoba.’” h 
12 Inoke kila maisena ge maisena abwe wala ginol gegewena puna ta wasaan Yehoba elana.

13 Bahi al avalau ta aawa naknakagil. Yaa nuku nuwatu nuku ba, “Bahi no ginol ni oola abatupa etega taliwau ge nuwau elal eba nihi sogu.” 14 Babala Yeisu eliyana ya atena bubun nige aanan etega iya totona ni papabikela. Yaa ebo gamagal etega ni nuwatu ni ba, “Aanan ya nasi ni pabikeyau,” he aanan o iya ni pabiki. i  15 Ebo talim atena nu palomwan kaiwena aanan etega u an toto iya i nuwatu ni pabiki, yaka nige nunuwana ana pagan u giginol. Bahi owa aanan o nu aan inoke eliyana alom yawalina nu aapanak, iya kaiwena te Keliso i yaomal. j  16 Bwagana u atena ginol etega i waisi bosowaim ya nu ginol, he bahi nu giginol eba eliyana talim yawalina nu apanak inoke wam ginol o ni awa nanakan. 17 Kaiwena Yehoba wana abalogugui ana nuwatu bwabwatana nige i miminaa aanan ge wewel eliyana, yaa ana nuwatu bwabwatal heiya wala ginol ni sapu, avalau ge avalau ta mibubun, ge yaliyaya i neem Yayaluwa Bwabwalena elana ta yaliyaya-an. 18 Ebo etega ni golugoluwa pagan bolo o elal yaka ni totuwalali Keliso elana, Yehoba ni yaliyaya kaiwena ge gamagalau nihi awa wawaisi-an.

19 Inoke ta logasisi ginol bolo mibubun i pamasal te ta ginol, ge bolo avalau wali abulilek ni tal ge ni gasisi. k  20 Bahi aanan baena ge Yehoba wana tuwalali nuku aapanak. Aanan gegewena i waisi bosowaina ya ta anil, yaa ebo aanan etega ta an ge alola ni pasogu, he i nak to. l  21 Binimala ebo lolan nu an, o ebo oine nu im, o ebo bugul etega al nu ginol, yaka wam ginol o talim ni pasogu, he i waisa te bahi pagan o nu giginol.

22 Wam abulilek bugul bolo ya kaiweliya, besena te owa ge Yehoba nuku atena, bahi alomwau ge alomwau nuku aawabalgigi. Ebo pagan etega ta ginol toto ta atena bosowaina ta ginol, ge ebo nige totola ta aawa naknakagila atelaa, he abayaliyaya to. 23 Yaa ebo nuwala i lalabui lolan ana aanan kaiwena ge ta an ya, Yehoba ni awa naknakagila, kaiwena nige wala abulilek i oola tage ginol o i sapu. Ebo bugul etega ta ginol ge nige ta aabulilek tage ginol o i sapu, he gegi to.

Copyright information for `MPX