1 John 1

E angazangarimɨn aven darutɨ, eghtɨ mɨtatemɨn aven aruiba e gifaran kogham

(Sapta 1:1-3:10)

Angamra Itir Akam, datɨrɨghɨn azenan oto

Gumazir me kamaghɨn dɨborim, Angamra Itir Akam, e an gun ia mɨgei. Gumazir kam nguazir kam tɨghar otivamin dughiam a bar faragha ike, ezɨ e a baregha, uan damazibar deravɨram an garava egha uan dafaribar an suiki. God angamra itir ikɨrɨmɨrir e ganɨngizir gumazir kam en aka, ezɨ e an ganigha an gun ia mɨgei. Egha gumazir ikɨrɨmɨrir angamra itir kam, a zurazurara ikiam. A faragha Afeziam ko ikegha datɨrɨghɨn God en akazɨ e an gani. E an ganigha oregha gɨvagha, e ia uaghan navir vamɨra e ko ikiasa, egha uaghan ia mɨgei. Egh ia ko, eia navir vamɨra Afeziar Ekiam ko an Otarim Krais Iesus ko ikiam. E uari inigh ikɨva, en naviba bar akueghasa, e akar kam osiri.

E angazangarimɨn aven daruam

E Krais Iesus barazima an akar kam kunizɨma, ezɨ e ia mɨkɨri. Akar kam kamaghɨn mɨkeme, God, an angazangarim, ezɨma mɨtarmetam anepazazir puvatɨ. Eghɨva e kamaghɨn mɨkɨmam, “E a ko navir vamɨra iti,” egha e mɨtarmemɨn darutɨ, kamaghɨn en mɨgɨrɨgɨar kaba, pura mɨgɨrɨgɨar ifavariba. Egha e guizɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ. Ezɨ God angazangarimɨn aven iti moghɨn e angazangarimɨn aven daruva egh uari ko navir vamɨra ikiam. Eghtɨ an Otarim Iesusɨn ghuzim e ruva, en arazir kuraba sara bar da ruam.

Eghtɨ e suam, “E arazir kuraba puvatɨ,” kamaghɨn e uari uarigh ifari, ezɨ guizɨn akam en itir puvatɨ. E uan arazir kurabar gun Godɨn mɨkɨmtɨma, a mɨkemezɨ moghɨn arazir aghuim damuva puram en arazir kuraba gɨn amangɨva egh da ruam. 10 E suam, “E arazir kurabagh amir puvatɨ,” kamaghɨn e Godɨn mɨkɨm suam, “A ifarir God.” Ezɨ kamaghɨn e an akaba barazir puvatɨ.
(1:10) Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir akɨnafarir otevir avɨribar akar kam ikia ghaze, “Gumazamiziba bar moghɨra arazir kuram gami.” Nɨ Ighiaba 14:3, ko Aisaia 53:6, ko Aisaia 64:6ɨn gan.


Copyright information for `MSY