1 John 2

Krais en akurvazir gumazim

Nan boriba, ia arazir kurabar amuan kɨ aghuagha, ia bagha akar kam osiri. Eghtɨ tav arazir kuratam damightɨ, en akurvazim iti. An Afeziam ko ikia e bagha a ko mɨgei. Gumazir kam a Krais Iesus, an araziba bar dera. A uabɨra en arazir kuraba baghava aremezɨ God en arazir kuraba gɨn amada. En arazir kurabara puvatɨ, nguazir kamɨn gumazamiziba bar moghɨra.

Bar God gɨfozir gumazim, a Godɨn akabar gɨn zui

E Godɨn akabar gɨn mangɨva, egh fogh suam e guizbangɨra a gɨfo. Gumazitam suam, kɨ God gɨfo, egha Godɨn akabar gɨn zuir puvatɨ, gumazir kam a ifavarir gumazim. Ezɨ guizɨn akam a ko itir puvatɨ. Egh gumazitam Godɨn akamɨn gɨn mangɨva, a bar God ko gumazir igharazibagh ifueghɨva, arazir ifongezir kam an navir averiam gɨzɨvaghtɨma an daghem otivam. Egha e tuavir kamɨn fo, e bar Godɨn pueghav iti. Gumazitam suam, kɨ Godɨn poroghav iti, egh gumazir kam Krais arui moghɨn daru.

Nan adarasi, akar kɨ ia bagha osirir kam, an akar igiam puvatɨ. Akar ghurir ia faragha nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikiava oraghizim.
(2:7) Jon ti Iesus mɨkemezir arazir Jon 13:32ɨn itim mɨgei. A kamakɨn, ia vaghvagh uarira uarigh ifongegh. Nɨ 1 Jon 3:23ɨn gan. Me uarigh ifongezir arazimɨn akam, me fomɨra Kraisɨn adarazir otivigha a ini. Kamaghɨn, kar arazir ghurir me fomɨram amim. Iesus uabɨ mɨgɨa ghaze, kar arazir bar igiam. Ves 8ɨn Jon uaghan ghaze, Kar uaghan arazir ighiam.
Mɨtatemɨn dughiam gɨvasava ami, ezɨ guizɨn angazangarim datɨrɨghɨn e gisira, ezɨ kɨ akar kam ia bagha an osiri. Akar kɨ ia bagha osirir kam, a uaghan mɨgɨrɨgɨar igiam. E Iesus amir arazibar gara fo, akar kam guizbangɨra. Egha ia amir araziba gara fo, akar kam guizbangɨra.

Gumazitam suam, kɨ Godɨn angazangarimɨn aven iti, egha a uan adarazir aghua, gumazir kam mɨtatemɨn aven ikiavɨra iti. 10 Gumazitam uan adarazigh ifongegh, gumazir kam angazangarimɨn aven iti, eghtɨ bizitam a damightɨ, a irɨghan kogham. 11 Egh gumazitam uan adarazir aghuaghɨva, a mɨtatemɨn aven ikia, an aven arui. Mɨtatem a gamima, a garir puvatɨ. Kamaghɨn a fozir puvatɨ, a managh zui.

12 Ia nan boriba, Iesusɨn ziamɨn God ian arazir kuraba gɨn amada, ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri.
13 Ia nan afeziaba, ia, fomɨra ikia iza datɨrɨghɨn itir gumazir kam, ia deravɨram a gɨfo. Ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri.
Ia gumazir igiaba, ia gumazir kuram, Satan, an gavgavim gafira. Ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri.
Ia nan boriba, ia Afeziar Ekiam gɨfozɨ, kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri.
14 Ia nan afeziaba, ia, fomɨra ikia iza datɨrɨghɨn itir gumazir kam, ia deravɨram a gɨfo. Ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri.
Ia gumazir igiaba, ia tuivigha gavgavizɨ, Godɨn akam ian navir averiabar ikia gavgafi. Egha ia gumazir kuram, Satan, an gavgavim gafira. Ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri.

Ia nguazir kamɨn arazibagh ifongan markɨ

15 Ia nguazir kamɨn araziba ko an biziba, ia dagh ifongan markɨ. Gumazitam nguazir kamɨn arazibagh ifueghɨva, egh kamaghɨn an Afeziar Ekiam deragh a gɨfueghan kogham. 16 E fo, nguazir kamɨn itir gumazibar arazibar kara: navir ghurimɨn araziba bagha puv aguava, damazimɨn bizibar gara bar dagh ifonge, egha bizir avɨriba ikiava, kamaghɨn uarira uari fe. Arazir kaba Afeziar Ekiamɨn izir puvatɨ. Da nguazir kamɨn araziba. 17 Nguazir kam ko an itir gumazibar arazir kuraba, da bar gɨvagham. Eghtɨ Godɨn akamɨn gɨn zuir gumaziba, me zurara ikiam.

Ia Kraisɨn apaniba bagh deravɨra gan

18 Nan boriba, dughiar kam dughiar abuananam. Ezɨ ia oraki, Kraisɨn apaniba izam. Ia oraghizir moghɨn, Kraisɨn apanir avɨriba izegha gɨfa. Kamaghɨn e fo, kar dughiar abuananam. 19 Kraisɨn apanir kaba faragha e ko ikegha, egha e ategha azenan ghue. Egha me guizbangɨra en adarazi puvatɨ. E fo, me en adarazi amuava, e ko ikiai. Kamaghɨn me ategha ghuezɨ, e fo, me en adarazi puvatɨ.

20 Ezɨ ia, Iesus Godɨn Duam ia ganɨngizɨ a ia avaragha, ia gamima, ia bar guizɨn akam gɨfo. 21 Ia guizɨn akam gɨfo, egha ia fo, akar ifavaritam guizɨn akamɨn aven ikegh azenan izeghan kogham. Ezɨ ia guizɨn akam gɨfozɨ, kamaghɨn kɨ ia bagha osiri. 22 Tina ifavarir gumazim? Kar gumazir kamaghɨn mɨgeim, “Iesus, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim puvatɨ.” Gumazir kam, a Kraisɨn apanim. An Afeziar Ekiam ko an Otarim akɨrim ragha aning gasara.
(2:22) Akar otevir kam “Gumazir God Ua E Iniasa Mɨsevezim,” me Grighɨn akam kamaghɨn a dɨbora ghaze, “Krais.”
23 Gumazitam akɨrim ragh Otarim gasaragh, kamaghɨn an Afeziar Ekiam ko itir puvatɨ. Gumazitam nɨghnɨzir gavgavim Otarimɨn ikɨva uaghan Afeziar Ekiam ko ikiam.

Godɨn Duam guizɨn akam ian sure gami

24 Akar ia faraghavɨra oraghizim, ia an suiraghvɨra ikɨ. Ia an suiravɨra ikɨtɨ, Otarim ko Afeziar Ekiam ia ko ikɨvɨra ikiam. 25 Ezɨ Iesus akar dɨkɨrɨzim e ganɨga ghaze, ia Afeziam ko ikɨva, egh ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim iniam.

26 Kɨ akar kaba ia bagha da osirigha ghaze, gumazir kaba ia gifarasa. 27 Ezɨ ia, Godɨn Duam ia avaragha, ia ko iti. Eghtɨ gumazitam ian sure damuan kogham. Godɨn Duam biziba bar ian sure gami. Godɨn Duamɨn akaba guizbangɨra, da ifari puvatɨ. Godɨn Duam ian sure gamizɨ moghɨn, ia Krais ko ikɨ.

Godɨn boriba

28 Nan boriba, a izamin dughiamɨn e an damazimɨn tuivigh, atiatingɨva aghumsɨghan kogham. Bizir kam bagh, ia tuivigh gavgavigh kamaghɨra ikɨ.

29 Ia kamaghɨn fogh suam, Iesus arazir aghuibagh ami, egh ia kamaghɨn fogh suam, gumazir arazir aghuibagh amiba, me Godɨn otivizir boriba.

Copyright information for `MSY