1 John 3

Ia nɨghnɨgh, Afeziar Ekiam bar e gɨfuegha en dɨghorim gami. Egha ziar kam, Godɨn boriba, e gatɨ. Ezɨ guizbangɨra, e an boribara. Nguazir kamɨn gumazamiziba God gɨfozir puvatɨ, me kamaghɨn uaghan e gɨfozir puvatɨ. Nan adarasi, e datɨrɨghɨn Godɨn boriba. Egha e fozir puvatɨ, e gɨn manmaghɨn otivam. God bizir kam tɨghar en akagham. E kamaghɨn fo, Krais uamategh nguazir kamɨn izɨtɨ, e uan damazibar deravɨra an ganam. Egh an mɨn otogham. Gumazir an mɨn otivamin dughiam bagha mɨzua gariba, me Iesus zuezɨ moghɨn me uari zue.

Gumazir arazir kurabagh amiba, me Godɨn akaba batosi. Arazir kuram, kar Godɨn akaba batozir arazim. Ia bar fo, Iesus en arazir kuraba gɨn a mangasa, nguazir kamɨn ize. Ezɨ ia fo, an arazir kuratam gamizir puvatɨ. E kamaghɨn fo, gumazitam Krais ko ikɨ, arazir kurabar amuvɨra ikian kogham. Egh gumazitam arazir kurabar amuvɨra ikɨtɨ, e fogh suam, a guizbangɨra Kraisɨn ganigha a gɨfozir puvatɨ. A guizbangɨra Krais gɨfozir puvatɨ, Krais a tina.

Nan boriba, ia uari bagh gan, gumazitam ia gifaraghtɨ, ia an gɨn mangan markɨ. Gumazir arazir aghuibagh amim, a, Iesus Godɨn damazimɨn derazɨ moghɨn, a Godɨn damazimɨn dera. Satan faraghavɨra arazir kurabagh amua iza datɨrɨkɨn. Kamaghɨn e fo, tina arazir kurabagh ami, a Satanɨn borim. Godɨn Otarim Satanɨn ingangarim gasɨghasɨghasa nguazir kamɨn ize. Gumazitam Godɨn borimɨn otoghtɨma, Godɨn Duam an navir averiamɨn aven angamra ikɨtɨ, eghtɨ an arazir kurabar amuvɨra ikian kogham. A Godɨn borimɨn otoghɨva, egh kamaghɨn an arazir kurabar amuvɨra ikian kogham. 10 Tina arazir aghuim gamir puvatɨ, a Godɨn borim puvatɨ. Egh tina Godɨn borir igharazibagh ifongezir puvatɨ, a uaghan Godɨn borim puvatɨ. Kamaghɨn e fo, te Godɨn boriba, ezɨ te Satanɨn boriba.

E bar moghɨra Godɨn borir igharazibagh ifuegham

(Sapta 3:11-5:21)

Iesus igharazibagh ifueghamin arazim en aka

11 Kar akar ia fomɨra oragha iza datɨrɨghɨn tuzim: E uari gɨfuega. E Kenɨn arazim damuan markiam. A Satanɨn borim, egha uan dozim mɨsoghezɨ an areme. Egha a tizim bagha uan dozim mɨsoghezɨ, an areme? An araziba ikuvizɨma, an dozimɨn araziba dera. Kamaghɨn a uan dozim mɨsoghezɨ an areme. 13 Nan adarasi, nguazir kamɨn itir gumazamiziba ia gɨfueghan koghtɨma, ia dɨgavir kuram damuan markɨ. 14 E Godɨn borir igharazibagh ifonge. Kamaghɨn e fo, e ariaghɨrir tuavim ategha, ariaghrezir gumaziba puvatɨ, e angamra itir tuavimɨn zui. Tina Godɨn borir igharazitam gɨfongezir puvatɨ, an ariaghɨrir tuavimɨn zui. 15 Tina gumazir igharazitam gifongeghan kogh mati gumazir gumazibav sozim. Ia fo gumazir gumazibav soziba, me ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim inian kogham.

16 Iesus e gifongegha, egha e bagha uabɨ makunighava aremezɨ, e kamaghɨn Godɨn borir igharazibagh ifueghamin arazim gɨfo. Egh e uaghan Godɨn borir igharaziba bagh uari makunam. 17 Gumazitam nguazir kamɨn biziba ikɨtɨ, Godɨn borir igharazim biziba puvatɨghtɨ, an an ganɨva, egh an apangkuvan koghɨva, egh an akurvazir puvatɨ, gumazir kam Godɨn ifofer arazim an itir puvatɨ. 18 Nan boriba, e Godɨn borir igharaziba pura mɨgeir akabar me gɨfueghan kogham. Kamaghɨn markɨ. Egh guizbangɨra uan naviba me danɨngɨva, egh arazir aghuiba me damuam.

Godɨn boriba an damazimɨn tughɨva atiatingan markɨ

19 E Godɨn borir igharazibagh ifongezir arazir kam damuva, e fogh suam, e guizɨn akamɨn gɨn zui. God en navir averiamɨn itir biziba bar dagh fo, egha an apangkuvir en itim bar ekevegha, egha e uarira uarir apangkuvir arazim gafira. Egh en navir averiaba suam, ia ikufi, dughiar kamɨn e Godɨn borir igharazibagh ifongezir arazir kam damuva, e fogh suam, e Godɨn damazimɨn navir amɨrɨzim iti.

21 Nan adarasi, en navir averiaba kamaghɨn mɨkɨman koghan suam, ia ikufi, eghtɨ e Godɨn damazimɨn atiatingan kogham. 22 E Godɨn arazibar gɨn mangɨva a ifongezir arazibar amuva, kamaghɨn e bizitam bagh an azangsɨghtɨ, an e danɨngam. 23 Kar an akar ekiam: e nɨghnɨzir gavgavim an Otarim Krais Iesusɨn ikɨ. Egh an e mɨkemezir moghɨn, e uari uarigh ifuegham. 24 Tina an akamɨn gɨn mangɨva a Godɨn poroghɨv ikɨtɨ, God an poroghɨv ikiam. God uan Duam e ganɨngizɨ, ezɨ an Duar kam en akazɨ, e fo, God e ko iti.

Copyright information for `MSY