1 John 4

Ia duabar gan da asavsuigh

Nan adarasi, akam inigha izir gumazir ifarir avɨriba nguazir kam garui. Egha kamaghɨn mɨgei, Godɨn Duam akam e ganɨngi. Kamaghɨn ia nɨghnɨzir gavgavim men ikian markɨ. Egh deravɨra men araziba ko mɨgɨrɨgɨaba asavsuigh fogham, da Godɨn Duam o duar kuraba. Tuavir ia Godɨn Duam gɨfoghamimra kara: Gumazitam suam, Krais Iesus, a gumazir nivafɨzimɨn nguazir kamɨn ize, gumazir kam Godɨn Duam an iti. Gumazitam suam, Krais Iesus a guizɨn gumazim puvatɨ, gumazir kam a duar igharazim iti, Godɨn Duam puvatɨ. A Krais Iesusɨn apanimɨn duam. Ia fomɨra Kraisɨn apanim izamin mɨgɨrɨgɨam baraghizɨ, a datɨrɨghɨn izegha gɨvagha nguazir kamɨn iti.

Nan adarasi, ia guizbangɨra Godɨn boriba. Godɨn Duam ian aven itima, an gavgavim bar ekevegha Satanɨn gavgavim gafira. Satan, a nguazir kamɨn gavgavimɨn gumazir dapanim. Ezɨ kamaghɨn ia akam inigha izir gumazir ifaribagh afira. Gumazir kaba, me nguazir kamɨn gumaziba. Ezɨ men mɨgɨrɨgɨaba nguazir kamɨn mɨgɨrɨgɨaba. Ezɨ nguazir kamɨn gumazamiziba me barasi. Ezɨ e, Godɨn gumazamiziba. Ezɨ gumazamizir God gɨfoziba, me en akaba barasi. Ezɨ God bagha itir puvatɨzir gumazamiziba me en akaba barazir puvatɨ. Egh tuavir kamɨn e guizbangɨra mɨgeir Duam ko mɨgɨrɨgɨar ifavaribagh amir duam gɨfogham.

Gumazim God gifueghɨva, egh uaghan gumazir igharazibagh ifongegh

Nan adarasi, God igharaz darazigh ifongezir arazim en akazɨ. Kamaghɨn, e uari uarigh ifueka. Gumazir igharazibagh ifongezim, a Godɨn borim, egha a guizbangɨra God gɨfo. Kar Godɨn arazim, a dughiaba zurara gumazamizibagh ifonge. Ezɨ e fo, gumazir igharazibagh ifongezir puvatɨzir gumazim, a bar God gɨfozir puvatɨ. God borir vamɨra ikiava, e ikɨrɨmɨrir aghuim iniasa a ifuegha, an e bagha nguazir kamɨn anemada. Tuavir kamɨn God en akazɨ, e fo, God guizbangɨra gumazamizibagh ifonge. 10 Igharazibagh ifongezir arazimra kara. E kamaghɨn nɨghnɨghan kogham, e faragha God gifonge. Puvatɨ. God faragha e gifuegha, uan Otarim amadazɨ an en arazir kuraba gɨn amangasa nguazir kamɨn izegha areme. 11 Nan adarasi, God arazir kam en aka, a bar e gifonge. Kamaghɨn, e uaghan bar igharazibagh ifuegham. 12 Gumazitam dughiatam Godɨn ganizir puvatɨ. E uari uarigh ifongezir arazim damutɨ, God angamra en aven ikɨtɨ, an ifofer arazim en navir averiabagh izɨvaghtɨma an daghem otivam.

13 God uan Duam e ganɨngizɨma, a vaghvagha en itima, ezɨ e kamaghɨn fo, e an poroghav itima, a en poroghav iti. 14 Ezɨ e Afeziar Ekiam amizir bizimɨn gani. A nguazimɨn itir gumazamizibar akurvaghasa, uan Otarim amada. Ezɨ e bizir kamɨn ganigha an gun mɨgei. 15 Gumazitam an gun mɨkɨm suam, Iesus, Godɨn Otarim, eghtɨ God gumazir kamɨn poroghɨv ikɨtɨ, a Godɨn poroghɨv ikiam.
(4:15) Nɨ akar 1 Jon 4:2ɨn itimɨn gan.
16 E kamaghɨn fo, God e gifuegha, egha an e gifongezir arazim bagha nɨghnɨzir gavgavim an iti.

Kar Godɨn arazim, a dughiaba zurara gumazamizibagh ifonge. Gumazitam gumazir igharazibagh ifueghɨva, Godɨn poroghɨv ikɨtɨ, God an poroghɨv ikiam.
17 Tuavir kamɨn, e fo, God e gifongezɨ, e God ko gumazir igharazibagh ifongezɨ, ezɨ ifofer arazir kam bar e gizɨvaghtɨma, an daghem otivam. Kamaghɨn gumaziba bar Godɨn kotiamɨn tuivamin dughiam, e atiatingan kogham. E nguazir kamɨn itir dughiam e Iesusɨn mɨn ikiam, kamaghɨn e gɨn Godɨn atiatingan kogham. 18 Gumazir igharazibagh ifongezir gumazim, a Godɨn atiatir puvatɨ. Atiatir gumazim, a fo, a ivezir kuram iniam, ezɨ nɨghnɨzir kam a gamima, an atiati. Eghtɨ gumazim igharazibagh ifongezir arazim a gɨzɨvagh daghem otivtɨ, kamaghɨn a Godɨn atiatingan kogham. Gumazim atiatingtɨ, e fo, a God a gifongezir arazim deravɨra a gɨfozir puvatɨzɨ, kamaghɨn igharazibagh ifongezir arazir an itimɨn dagheba puvatɨ.

19 God faragha e gifongezɨ, ezɨ e gɨn a gifonge. Kamaghɨn e God ko igharazibagh ifongezir gavgavim iti. 20 Gumazitam Godɨn ganizir puvatɨ. Gumazitam Godɨn borir a garir igharazibagh ifueghan koghɨva, egh a manmaghɨn Godɨn a ganizir puvatɨzim gifuegham? Puvatɨ. An a gifueghan kogham. Ezɨ e kamaghɨn fo, gumazitam suam, Kɨ God gifonge, egh Godɨn borir igharazim gɨfueghan koghtɨ, e fo, a gumazir ifarim. 21 God akar gavgavir kam e ganɨngi. Tina God gifueghɨva, egh a uaghan Godɨn borir igharazim gifongegh.

Copyright information for `MSY