1 Thessalonians 2

Pol Tesalonikan nguibamɨn ikiava amizir ingangarim mɨgei

En adarasi, ia uari fo, ingangarir e ian tongɨn ikiava amizim, a pura ghuzɨ puvatɨ. Ia fo, e tɨghar ia bagh izamin dughiam, e Filipain nguibar ekiamɨn ikia mɨzaziba isi, ezɨ me en ziabagh asɨghasɨsi. Ezɨ dughiar e ia bagha izezim, en God en naviba gavgavim dagh anɨngizɨma, ezɨ e uan apanir avɨrir kabar atiatir puvatɨ. E tugha gavgavigha Godɨn akar aghuim ia mɨkɨri. Egha e ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikiasava, e ia mɨgɨa, egha pazav akatamɨn ia mɨkemezɨ puvatɨ, egha e nɨghnɨzir zuezir puvatɨzitam sara ia mɨgɨa ia gifarazir puvatɨ. Bar puvatɨ. En nɨghnɨzim a igharagha iti. God en navir averiabagh fogha gɨvagha, egha a uabɨ ifongegha akar aghuim akunamin ingangarim e ganɨngi. E gumazamiziba en ingangarim gifueghasa, e akam akurir puvatɨ. Godra en navir averiabar gari. Ezɨ e kamagh sua, a uabɨra e amir ingangarim gifongegh. Ia fogha gɨfa, God en garava e gɨfozɨma e kamaghɨn ia mɨgei, e akar ifavaritamɨn ia gifarazir puvatɨ, egha e ian bizibagh ifuegha egha ia apezepera mɨgeir puvatɨ. E, ia ko gumazamizir igharazibar damazimɨn ziam iniasa ingangarir puvatɨ.

E guizbangɨra Kraisɨn aposelbar mɨn iti. Kamaghɨn e ti ifuegha, egha uarir akurvaghasava biziba bagha ia mɨgɨai. Egha e ingangarir ekiam ia danɨngan aghua. E bar nɨmɨra ia ko ikiava ian asughasusi. Kamaghɨra amebam uan borir aghɨriba asughasugha deragha men gari moghɨn e deravɨra ian gari. Ia bar guizbangɨra en namakaba, kamaghɨn amizɨma, e guizbangɨra bar ia gifonge, egha Godɨn akar aghuim ia mɨkɨmasa, egha e uaghan uan ikɨrɨmɨrim ian akurvaghasa.

En adarasi, ia uari en ingangarir ekiar e ia ko ikia Godɨn akar aghuir kunizim gɨfo. E ghaze, e daghebar uarir akurvaghsɨ osɨmtɨzir ekiam ia danɨngan kogham. Egha e dɨmagariba ko aruebar bar puvɨra ingari.

10 Ia fo, ezɨ God uaghan fo, arazir manam e ia gami, ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir gumazamiziba. E Godɨn damazimɨn derazir arazir aghuibagh amua, egha arazir kuratam gamizir puvatɨ. 11 Ia fo, afeziam uan boribagh amir arazibar mɨrara e uaghan vaghvagha dar ia gami. 12 Egha e ian nɨghnɨzir gavgavim damutɨ ia tugh gavgavighamin mɨgɨrɨgɨabagh ami. Egha ia osɨmtɨziba aterir dughiamɨn e agharim ia ganɨdi. Egha e ikɨrɨmɨrir aghuir God uabɨ ifongezimɨn gɨn mangasa ia mɨgei. God Bizibagh Ativir Dughiam oto, ezɨ a ian dia ghaze, ia dughiar kamɨn aven izɨ nan apengan ikɨva na ko pɨn ikɨ, dabirabir aghuarim nan Nguibamɨn a iniam.

Kraisɨn adarazi nɨghnɨzir gavgavim ikia, osɨmtɨziba atera tugha gavgafi

13 Ia en akam baregha Godɨn akam inigha egha gumazibar akamɨn mɨn a inizir puvatɨ, ia guizbangɨra Godɨn akamra ini. Ezɨ akar kam bar pamten ia gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itibar navir averiabar ingari. Kamaghɨn amizɨma e bizir kam bagha zurara God mɨnabi. 14 En adarasi, Godɨn siosɨn Judian Provinsɨn itiba, me Krais Iesusɨn adarasi, bizir me batozibara, da uaghan ia batifi. Ian nguibamɨn gumazibara osɨmtɨzir ekiaba ia ganɨdi moghɨra, Judian itir siosba, Judaba osɨmtɨziba me garɨsi. 15 Judaba, Ekiam Iesus koma Godɨn akam inigha izir gumazibav soghezɨma me ariaghɨre, egha uaghan e batosi. Egha God ifongezir arazibar aghuaghava, me gumazamiziba bar, men apanimɨn iti. 16 Egha me God ua gumazamizir kaba inian me aghuagha, egha kamaghɨn e Kantrin Igharazibar Gumaziba akam e me mɨkɨman me aghuagha, egha en tuaviba apɨri. Kamaghɨra me zurara arazir kurabagh amima, da ghua bar ekefe, ezɨ datɨrɨghɨn Godɨn anɨngazim men izegha gɨfa.

Pol ua Tesalonikabar ganasa bar ifonge

17 En adarasi, Judaba kaghɨra e arɨzima, e dughiar bar otevimɨn ia ataki, egha e ian garir puvatɨ, ezɨ en nɨghnɨziba ia ko iti. Ezɨ e ua mangɨ ian ganasa bar ifuegha egha tuaviba buriavɨra iti. 18 E ia bagh izasa; kɨ Pol guizbangɨra dughiar avɨribar izasa ingari, ezɨ Satan en tuaviba apɨri. 19 Eghtɨ en Ekiam Iesus uamateghamin dughiam, bizir tizim e damightɨ e an damatuzimɨn bar akuegh egh a mɨzuam ikɨ tugh gavgavigham? E bizir tizim inigh mangɨ an akagh suam e ingangarir aghuim gami? E ghaze, iarara. E ia baghavɨra bar akuegham. 20 Guizbangɨra, e ia baghavɨra bar akuegham. Ezɨ iarara e gamima e bar akueghavɨra iti.

Copyright information for `MSY