1 Thessalonians 3

Pol Tesalonikaba gavgavim me danɨngasa Timoti amada

E ia bagha nɨghnɨghavɨra ikia ghua, gɨn e ghaze, e sughsughan kogham. Egha akam mɨsuegha ghaze, ga Atensɨn ikiam. Egha Timoti amadazɨma a ia bagha izi. Timoti a en aveghbuam. Egha a Godɨn ingangarir gumazir Kraisɨn akar aghuim akurim. Ga gavgavim ia danɨngɨva, egha ian nɨghnɨzir gavgavimɨn akurvaghasa ga anemada. E kamaghɨn aghua, osɨmtɨziba ko mɨzazir ia isir kaba ia damutɨ ia nɨghnɨzir avɨribar amuam. Ia uari fo, God uabɨ osɨmtɨzir kamagh gariba aterasa e amɨsefe. E faragha ia ko ikia egha kamagh ia mɨgɨavɨra iti, osɨmtɨzitaba e bativam. Ezɨ ia datɨrɨghɨn deragha kamaghɨn fo, dughiar kurar kam e bato. Bizir kam baghava, kɨ sughsughan aghuagha, egha kɨ Timoti ian nɨghnɨzir gavgavim gɨfoghasa ia bagha anemadazɨ a izi. Kɨ kamagh atiati, gumazir kuram Satan ian nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ, da ireghtɨ, en ingangarim pura mangɨgham.

Timoti mɨgɨrɨgɨar aghuim inigha izezɨma Pol bar akonge.

Ezɨ Timoti ia ategha egha datɨrɨghɨra iza e batogha, akar aghuim e mɨgɨa ghaze, ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiava God ko gumazir igharazibagh ifonge. Egha a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ia zurara e gɨnɨghnɨgha egha ian naviba bar en dera. Egha ia en ganasava ami moghɨn e uaghan ian ganasava ami. Kamaghɨn amizɨma, en adarasi, dughiar e osɨmtɨziba aterima nɨghnɨzir avɨriba e bativimɨn, e kamaghɨn oraki, ia nɨghnɨzir gavgavir Godɨn itim ikiavɨra iti; ezɨ bizir kam gavgavim e ganɨngi. E kamaghɨn fo, ia Ekiam bagha tugha gavgavizɨma, ezɨ e kagh uaghan, en dabirabim datɨrɨghɨn bar dera. E ia gɨnɨghnɨgha egha e uan Godɨn damazimɨn guizbangɨra bar akonge. Kamaghɨn amizɨ, e ia bagha God bar mɨnabavɨra iti. 10 Egha dɨmagariba ko aruebar, God ko pamtem mɨgɨavɨra ikia ghaze, God en amamangatɨghtɨ e uari izɨ ian ganam. Eghtɨ ian nɨghnɨzir gavgavim oteveghtɨ, e ua ian akurvaghɨva ian nɨghnɨzir gavgavim damutɨma, a gavgavigham.

Pol God ko mɨgei

11 E kamagh sua, en God en Afeziam uabɨ ko Iesus en Ekiam, e bagh tuavim azeneghtɨ e ia bagh izam. 12 E kamagh sua, Ekiam ia damightɨ arazir igharazir darazigh ifongezim bar moghɨra ia gizɨfagh egh fasfagham. E bar ia gifongezɨ moghɨra, ia vaghvagh Godɨn gumazamiziba ko gumazamizir igharaziba bar me gifongegh. 13 Eghtɨ God gavgavim ia danɨngtɨ, gumazamizir en Ekiam Iesusɨn damazimɨn zueziba bar, a ko uamateghtɨ, en God en Afeziam ian gantɨma ia an damazimɨn zuegh arazir kuraba puvatɨgham.

Copyright information for `MSY