1 Thessalonians 4

Tesalonikabar arazir aghuiba men ikɨrɨmɨrimɨn aven otogh egh gavgafigh

(Sapta 4-5)

E gumazamiziba uari bakɨa uari ko akuir arazim damuam kogham

Kamaghɨn, en adarazi, e God ifongezir araziba bar ian akagha ghaze, arazir kaba ia dar amu. Arazir kaba, ia datɨrɨghɨn guizbangɨra dagh ami. E datɨrɨghɨn Ekiam Iesusɨn ziamɨn gavgavimɨn ia gakaghora ghaze, ia arazir kabar amu mamaghɨra ikɨ. E Ekiam Iesusɨn ziamɨn ian sure gamizir akaba, ia dagh fo.

God kamaghɨn ifonge, ia bar uari isɨva a danigh egh an damazimɨn zuegh. Egh gumazamiziba tintinibar uari isava akuir arazim gitagham. Egh ia vaghvagh uan amuibar ikɨva deravɨra men gan. Egh Godɨn damazimɨn zuezir araziba ko a ifongezir arazibar amu.
(4:4) Marazi ghaze, vezɨn kam kamaghɨn ghu: “Ia uan ifongiaba ko nɨghnɨzir kurar ian navir averiabar aven itiba, ia deraghvɨra da bagh uarir gan. Egh Godɨn damazimɨn zuezir araziba ko a ifongezir arazibar amu.”
Ia uan mɨkarzimɨn ifongiabara, dar gɨn mangan markɨ, mati God gɨfozir puvatɨzir gumaziba amir araziba. Kamaghɨn ia uan aveghbuaba osɨmtɨziba me darɨgh egh me gifar arazir kurabar men amuibar amuan markɨ. E fomɨra akar gavgavim ia mɨgɨa ghaze, gumazir arazir kurar kabanagh gamiba, God gɨn ivezir kuram me danɨngam. E fo, God arazir mɨzɨrɨziba bagha en diazir pu. Bar puvatɨ. A en diagha ghaze, ia nan gumazamizibara, kamaghɨn ia arazir zuezibara damu. Kamaghɨn amizɨ, nɨ tina akar kaba akɨrim dagh asara, nɨ akɨrim gumazim gasarazir puvatɨ, nɨ God akɨrim a gasara, Godɨn kamra uan Duam ia ganɨngi.

E arazir aghuibar amutɨ da gavgavika

Kɨ Kraisɨn adarasi uarigh ifongezir arazimɨn kɨ ia bagh osiran kogham. Kɨ fo, God uabɨ ia uarigh ifueghamin arazim bagha ian sure gami. 10 Ezɨ ia Provins Masedonian itir Kraisɨn adarasi uarigh ifongezir arazibar bar me gami. En adarasi, e ia arazir kam damu mangɨ mamaghɨra ikiasa e ian azangsɨsi.

11 Kɨ kamagh sua, ia bizitamɨn oteveghan kogham, eghtɨ gumazir Kraisɨn azenan itiba ian ganɨva egh kamaghɨn mɨkɨm suam, Kraisɨn adarasi arazir aghuibagh ami. Bizir kam bagh ia uan dabirabir amɨrizim damutɨ a deraghsɨ, puvɨra uari bagh ingar. Egh uan agharibar uari ingar egh ia uari uarir akurvagham, kamaghɨra e fomɨra ia mɨkemes.

Ekiam uamategh izɨva e akuvagham

13 En adarasi, e kamagh sua, ia bar deravɨra Kraisɨn gumazamizir ovengeziba bativamin bizim gɨfogh. Ia gumazir igharazir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨzibar mɨn pamten osemegh ikian markɨ. Me ua dɨkavamin dughiam mɨzuair puvatɨ. 14 E kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim iti. Iesus aremegha ua dɨkafi. Kamaghɨn amizɨ, en nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn, God gumazir nɨghnɨzir gavgavim an ikiava ovengezibar amightɨ, me ua dɨkavigh egh Iesus ko ua izam.

15 Ekiamɨn akam e kamaghɨn ia mɨkeme, Ekiam uamateghtɨma e gumazamizir angamra itiba, gumazir ariaghrezibar faragh mangan kogham. Puvatɨ. 16 Ekiam pamtem mɨkɨmtɨ, an enselɨn faragha zuimɨn tiarim mɨkɨmtɨ, eghtɨ Godɨn sɨgham sara arangam. Eghtɨ Ekiamra uan nguibam ategh izɨghɨrɨtɨma gumazamizir Iesusɨn poroghav ikiava ariaghreziba faragh ua dɨkavigham. 17 Dughiar kamɨn gɨn e gumazamizir angamra ikiavɨra itiba, e gumazamizir kaba ko ghuariabar tongɨn mavanangam, egh e bar Ekiam overiamɨn a bativam. Kamaghɨn e bar Ekiam ko zurazurara ikiam. 18 Egh ia akar kam Godɨn gumazamizir igharazibav kɨm, egh gavgavim uari danɨng.

Copyright information for `MSY