1 Timothy 3

Siosɨn gumazir dapaniba arazir aghuibar amu

Akar kam a bar guizbangɨra, gumazitam siosɨn gumazir dapanitamɨn ikɨsɨ a ingangarir aghuim gifonge. Siosɨn gumazir dapanim, an arazir aghuibar gɨn mangɨ, eghtɨ me arazir kuratam bagh an ganɨva avegham. An amuir vamɨra ikɨ. Egh an dabirabim bar moghɨra deragh, navir ghurimɨn araziba dɨkabɨragh, egh arazir aghuibara damu ziar aghuim iniva, egh a gumazir igharaziba isɨ dɨpenimɨn mangɨva, egh deravɨra gumazibar sure damu. A wainɨn dɨpar avɨribar amɨva onganan markɨ. A zuamɨra anɨngaghɨva gumazibav soghan kogham, a men asughasugh. Egh biziba bagh gumaziba adoghan markɨ, egh a dagɨaba baghɨvɨra ikian markɨ. Egh deravɨra uan dɨpenimɨn itir darasi men gan, egh boribav kɨmtɨma me deravɨra an akaba baragh dar gɨn mangɨ. (Gumazim uan amuiroghboriba deraghvɨra men ganan kogh, manmaghɨn a Godɨn siosɨn ganamin ingangarim iniam? Bar puvatɨ.) Gumazir datɨrɨghɨra nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itim, a Godɨn siosɨn ganan kogham. A kamaghɨn nɨghnɨgh suam, a gumazir aghuim, egh uan ziam fam. Eghtɨ God ivezir kuram Satan ganɨngizɨ moghɨn a ivezir kuram a danɨngam. Siosɨn gumazir dapanim, siosɨn azenan itir gumaziba a mɨkɨm suam, a ziar aghuim iti. A ziar aghuim ikian koghtɨma, gumaziba akar kurabar a mɨkɨmtɨ, an aghumsɨghɨva, egh Satanɨn azuazimɨn aven mangɨgham.

Siosɨn ingangarir gumaziba arazir aghuibar gɨn mangɨ

Kamaghɨra siosɨn ingangarir gumaziba, gumazibar damazibar me ziar aghuim ikɨ. Egh me mɨzer pumuningɨn ikian markɨ, egh wainɨn dɨpar avɨribar amɨva onganan markɨ. Egh dagɨaba bagh bar ikuvigh ifar da inian markɨ. Me uan araziba deraghvɨra da tuisɨgh arazir aghuibar gɨn mangɨ, egh guizɨn akar e nɨghnɨzir gavgavim an itimɨn suiragh gavgafigh. 10 Ia faragh me isɨ ingangaritam datɨgh, ganigh. Eghtɨ men ingangarim deraghtɨ, me siosɨn ingangarir gumazibar ikiam.

11 Kamaghɨra, amiziba uaghan, gumazibar damazibar me ziar aghuim ikɨ. Egh me igharaz darazi gɨrakɨrangɨn me mɨkɨman markɨ. Egh men dabirabim bar moghɨra deragh, egh me guizɨn deraghvɨra ingangarir me inizibar amu.

12 Eghtɨ siosɨn ingangarir gumazim an amuir vamɨra ikɨ. Egh a uan boriba ko an dɨpenimɨn itir darazi deragh men gan. 13 Egh gumazir deravɨra ingariba, me ziar aghuiba iniam. Egh me atiatingan kogh uan nɨghnɨzir gavgavir Krais Iesusɨn itimɨn gun mɨkɨmam.

Godɨn arazibar akar mogomem, a bizir bar ekiam

14 Kɨ gurumra izɨ ian ganasa ifonge, egha mɨgɨrɨgɨar kam ia bagha an osiri. 15 Egh kamaghɨn, kɨ zuamɨra izeghan koghtɨ, ia mɨgɨrɨgɨar kabar ganɨva egh ia arazir aghuibagh fogham, arazir e Godɨn adarazi damuamiba. E Godɨn adarasi, e Godɨn zurara itimɨn sios. Egha siosɨn aven itir darasi, erara, e dɨpenir akɨnibar mɨn gavgavigh guizɨn akam gupughɨva tugh gavgavigham. 16 E guizbangɨra fo, Godɨn arazibar akar mogomem, a bar bizir ekiam. Ezɨ akar God en akazir kam, a kamakɨn,

A guizɨn gumazimɨn oto, ezɨ gumazamiziba an gani.
Ezɨ Godɨn Duam kamaghɨn en aka, an araziba bar dera,
Ezɨ enselba an gani.
Ezɨ gumaziba ghua an akamɨn gun bar gumazibav kɨri.
Ezɨ nguazimɨn itir gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim an iti.
Ezɨ God a inigha uan Nguibamɨn ghuavanabozɨ a ziar ekiam ini.
Copyright information for `MSY