1 Timothy 4

Akar ifavariba Godɨn gumazamizibar nɨghnɨzibagh asɨghasɨsi

Godɨn Duam guizbangɨra kamaghɨn mɨgei, Dughiar Gɨn Izamim, gumazir taba uan nɨghnɨzir gavgaviba ategham. Egh me ifavarir duaba ko duar kurabar akaba baragh men gɨn mangam. Eghtɨ ifavarir gumaziba, me gumaziba akar ifavaribar men sure damuam. Men arazir aghuibar gɨn mangamin nɨghnɨziba ariaghɨre mati avim dar isi, egha me ua uan arazir aghuiba ko kurabagh fozir puvatɨ. Me gumaziba amuiba ikian men anogoroke. Egha me, dagher God e bagha ingarizir maba, me ghaze ia dar aman markɨ. Dagher kaba, God ghaze, gumazamizir guizɨn akam gɨfogha nɨghnɨzir gavgavim an itiba, merara dagher kaba iniam. Egh dagheba iniva dar amɨva God mɨnabagh. E fo, God ingarizir biziba bar, da bar dera. Ezɨ e bizir kurabar mɨn a dar ganan kogham. Puvatɨ. E Godɨn mɨnabagh da iniam. E fo, e daghebar amɨsɨ, e God ko mɨgeir arazim ko Godɨn akamɨn gun mɨgeir arazim damutɨ, God arazir kamɨn daghebar amutɨ, da Godɨn bizibar mɨraram otogham.

Timoti Kraisɨn ingangarir gumazir aghuimɨn ikɨ

Egh nɨ akar gavgavir kam Godɨn gumazamizibar anɨngɨva, egh nɨ Krais Iesusɨn ingangarir gumazir aghuimɨn ikiam. Egh nɨ, guizɨn akar e inizir nɨghnɨzir gavgavim an itim, ko fofozir aghuir nɨ gɨn zuiba, da nɨ damutɨ, tuavir kamɨn nɨ gavgavir ekiam iniam. Egh nɨ eghaghanir kɨniba ko eghaghanir kuraba akɨrim ragh a dagh asaragh. Egh nɨ deravɨra Godɨn arazibar sure damuam. Nɨ fo, e uan mɨkarzibar amutɨ da gavgavighsɨ, e ingarɨva bizir maba sara damutɨ en mɨkarziba gavgavigham. Eghtɨ e Godɨn arazibar sure damutɨ da en ikɨtɨ e gavgavigham, da bar en akurvaghvɨra ikiam. Egh da e datɨrɨghɨn itir ikɨrɨmɨrim ko ikɨrɨmɨrir gɨn iniamimɨn en akurvagham.

Ezɨ akar kam a bar guizbangɨra. Gumaziba bar a baraghɨva nɨghnɨzir gavgavim an ikiam.
(4:9) E fozir puvatɨ, a manmaghɨn mɨkɨmasa, “akar kam a guizbangɨra,” ves 8ɨn itir akam, o ves 10ɨn itir akam?
10 Godɨn ikia mamaghɨra itim, a gumazamiziba bar men Akurvazir Gumazim, egha an nɨghnɨzir ekiam kamakɨn, a gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itiba men akura. E nɨghnɨzir gavgavim an ikia, egha bizir e fogha iniamiba bagha mɨzua iti. Kamaghɨn amizɨma, e zurara bar puvɨra ingari.

11 Nɨ gumazamiziba akar gavgavir kam me mɨkɨmɨva egh men sure damutɨ me dar gɨn mangɨ. 12 Marazi nɨn gara ghaze, nɨ gumazir igiam. Egh gumazitam kamaghɨn nɨ mɨkɨman markiam, kar gumazir kɨnim. Eghtɨ nɨ nɨghnɨzir gavgavim itiba bagh ababanimɨn uabɨ atɨgh. Egh arazir aghuibar amutɨ, me nɨn arazibar ganɨva, egh nɨn gɨn mangam. Nɨn arazir aghuibara kara: nɨn akar aghuiba, ko nɨn daroriba, ko nɨn arazir igharaz darazigh ifongezim, ko nɨghnɨzir gavgavimɨn arazim, ko Godɨn damazimɨn zuegha itir arazim. 13 Datɨrɨghɨn tugh mangɨ kɨ izamin dughiam, nɨ Godɨn Akɨnafarimɨn akabar gan me mɨkɨm, egh Godɨn akabar me mɨkɨn, egh dar mɨngarimɨn men sure damu, egh uan gavgavim isɨ ingangarir kabar anɨng. 14 Nɨ fo, fomɨra siosɨn gumazir dapaniba uan dafariba isa nɨn dapanim garɨki. Ezɨ dughiar kam Godɨn akam inigha izir gumazir mam akamɨn gun nɨ mɨkeme, ezɨ tuavir kamɨn God bizir aghuimɨn mɨn uan gavgavim isa ingangarim bagha nɨ ganɨngi. Ezɨ kɨ nɨ mɨgei, nɨ gavgavir kam ataghraghan markɨ, nɨ a sara Godɨn ingangarim damuvɨra ikɨ.

15 Nɨ uan ingangarir kaba nɨ deravɨra dar gan. Egh nɨ bar uabɨ isɨ ingangarir kam danɨngɨva a damutɨ a deragh otogh. Eghtɨ gumazamiziba bar nɨn ingangarir arazibar gan fogham, da bar dera. 16 Egh nɨ bar deragh uan arazibar ganɨva, egh uaghan nɨ gumazamizibar sure gamir ingangarimɨn gan. Nɨ kamaghɨn damu gavgavightɨma, eghtɨ tuavir kamɨn God nɨn akuragham, egh gumazamizir nɨn akam baraziba uaghan men akuragham.

Copyright information for `MSY