1 Timothy 6

Ingangarir gumazir kɨniba arazir aghuibara damu

Gumazir igharazibar apengan itir ingangarir gumaziba, me bar uan gumazir ekiar men gariba deragh me damuva, ziar ekiaba me danɨngɨva egh men apengan ikɨ. Eghtɨ gumazir ekiar men gariba, Godɨn ziam ko en suren mɨgɨrɨgɨaba, akar kurabar dav kɨman kogham. Eghtɨ ingangarir gumazitamɨn garir gumazir ekiatam a nɨghnɨzir gavgavim ikɨtɨ, an inganganir gumazir kam kamaghɨn mɨkɨman markɨ, a nan mav, kamaghɨn kɨ an akaba batogham. Puvatɨ, a kamaghɨn nɨghnɨgh suam, gumazir kam kɨ an akurvaghsɨ ingangarim damuam, a nɨghnɨzir gavgavim itima, kɨ bar a gifonge. Egh nɨghnɨzir kam a damutɨ, a ingangarir aghuim damuam. Timoti, nɨ gumazamiziba akar kaba me mɨkɨnɨva men sure damu.

Dagɨabagh ifongezir arazim, an arazir kurar guar avɨribar mɨngarim

Gumazitam akar igharizitam ian sure damuva, egh kamaghɨn mɨkɨm suam, En Ekiam Krais Iesusɨn guizɨn akam ko Godɨn gɨn zuir arazimɨn suren mɨgɨrɨgɨaba, da guizɨn akaba pu, gumazir kam uan nɨghnɨzibara ifuegha uabɨra uabɨ fe, egha bizitam gɨfozir puvatɨ. A nɨghnɨzir kuram ikia, ariava onganizɨ moghɨn, akabar gumazibagh afighasa, egha pura bizir muziariba bagha akabar uari adoghadosi. Akar kamaghɨn amiba, da gumazibagh amima men naviba gumazir igharaziba bagha men derazir puvatɨ, egha uari abɨgha, egha gumazibar ziabagh asɨghasɨgha, egha nɨghnɨzir kurabar igharaz darazigh amuava, egha me zurara pura uarir atari. Ezɨ gumazir arazir kabagh amiba, men nɨghnɨziba derazir puvatɨ, ezɨ me bar ongani, egha guizɨn akam gɨfozir puvatɨ. Me ghaze, Godɨn gɨn zuir arazim, mati biziba isir tuavim.

Guizbangɨra, e God e ganɨdir biziba bagh bar akueghɨva, egh an arazibar gɨn mangɨtɨ, eghtɨ God bar bizir aghuir avɨriba e danɨngam. E fo, en amebaba e batezɨ e nguazir kamɨn otozir dughiamɨn, e bizitam suiragha izezir puvatɨ. Egh dughiar e ovegh mangamim, e uaghan bizitam suiragh mangan kogham. Kamaghɨn e dagheba ko iniba ikɨva, egh suam, “Kabanang, en tughatɨ.” Ezɨ gumazir dagɨaba iniasa bar ifongeziba, Satan me gifara men nɨghnɨzibagh etui, mati asɨzim azuazim gupuzɨ moghɨn, men naviba, arazir onganir avɨrir osɨmtɨziba anɨdibar amusɨ dɨkavtɨ, bizir kam bar me damu egh me gasɨghasɨghtɨ me bar ikuvigham. 10 Ezɨ dagɨabagh ifongezir arazim, an arazir kurar guar avɨribar mɨngarim. Gumazir maba dagɨaba baghavɨra ifonge, ezɨ arazir kam me gamima, me uan nɨghnɨzir gavgaviba ataghrasi. Egha me osɨmtɨzir kurar ekiam isa, mati afuzim navim okoreghava vongɨn oto.

Pol akar gavgavir aghuibar Timoti mɨgei

11 Ezɨ no, nɨ Godɨn gumazimra, nɨ bizir kurar kaba akɨrim ragh dagh asaragh. Egh nɨ arazir aghuibar amuva, egh guizɨn Godɨn araziba iniva, egh nɨghnɨzir gavgavim ikɨva, egh igharaz darazigh ifongezir arazim ikɨva, egh arazir tugha gavgavigha osɨmtɨziba bar da ateramim ikɨva, egh gumazibar asughasughamin arazim ikɨ. Nɨ arazir kaba bar pamtem dar suiragh dar gɨn mangɨ. 12 Gumazir Krais nɨghnɨzir gavgavim an itim, a mati gumazir deragha mɨsozimɨn mɨn, uan nɨghnɨzir gavgavimɨn aven tugha gavgafi. Kamaghɨn kɨ nɨ mɨgei, nɨ uan nɨghnɨzir gavgavimɨn aven tugh gavgavighɨva, bar deragh mɨsogh. Fomɨra nɨ uan nɨghnɨzir gavgavir Kraisɨn itimɨn gun gumazamizir avɨribar damazimɨn mɨgeima me nɨ baraki. Dughiar kamɨn God ikɨrɨmɨrir aghuir mamaghɨra itim iniasa nɨn dia. Eghtɨ nɨ deragh mɨsoghɨva, ikɨrɨmɨrir kamɨn suigham. 13 Godɨn biziba bar dagh amizɨ da angamra itim, ko Krais Iesus, gumazir Pontius Pailatɨn damazimɨn deragha bighavɨra uabɨn gun mɨkemezim, kɨ aningɨn damazimɨn akar gavgavim nɨ mɨgei. 14 Nɨ akar gavgavir nɨ inizir kam, nɨ bar deravɨram an gɨn mangɨ. Nɨ mɨgɨrɨgɨar kuratam, o bizitam damuan markɨ, eghtɨ me akar kuratam nɨ mɨkɨman kogham. Egh nɨ bar deragh akar kamɨn gɨn mangɨva en Ekiam Krais Iesus ua izamin dughiamɨn tugham. 15 A dughiar God atɨzimɨn otogham. God uabɨra, gumaziba an ziam fe. Egha uabɨra, biziba bar dar gari da an apengan iti. An Atriviba bar men Atrivir Ekiam, egha a Gumazir Ekiaba Bar men Gumazir Ekiam. 16 A uabɨram oveghan kogham. An angazangarir ekiamɨn aven iti, ezɨ e an boroghɨn mangɨghan kogham. Tav an ganizir puvatɨ. Eghtɨ gumazitam an ganighan kogham. Kamaghɨn amizɨma, e zurara an ziam fam, egh mɨkɨm suam, an gavgavim ikɨvɨra ikiam. Bar guizbangɨra!

Gumazir dagɨar avɨriba itiba, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ, egh gumazamizibar akurvagh

17 Gumazir dagɨar avɨriba ikia nguazir kamɨn itiba, nɨ kamaghɨn me mɨkɨm, me uari uan ziaba fan markɨ. Egh me uan bizir pura ikuviba me nɨghnɨzir gavgavim dar ikian markɨ. Me guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Godra ikɨ. An e damutɨ, e bar akongeghasa, a bizir aghuir avɨriba e ganɨdi. 18 Nɨ kamaghɨn me mɨkɨmam, me arazir aghuir avɨribar amuva egh igharaz darazir akurvagh. Egh me zurara bizir avɨriba gumazamizir biziba puvatɨziba anɨng. Egh me uan dagɨabagh nɨghnɨgh suam, kar en bizimra puvatɨ. Guizbangɨra, me bizir maba isɨva igharaz darazir akurvagham. 19 Egh me kamaghɨn damuva, me mati gumazim gɨn uan dabirabim bagha bizir avɨriba arɨsi. Egh me gɨn iniamin dabirabim uari bagh anerkɨr, egh ikɨrɨmɨrir guizbangɨra itim iniam.

Pol mɨgɨrɨgɨar abuananaba Timoti ganɨdi

20 Timoti, nɨ bar deravɨra ingangarir God nɨ ganɨngizir kamɨn gan. Egh pura akar Godɨn nɨghnɨzimɨn gɨn zuir puvatɨziba akɨrim ragh dagh asaragh. Egh nɨ gan fogh, gumazir kaba ifara ghaze, e Godɨn fofozim ikiava, egha men nɨghnɨziba ko Godɨn nɨghnɨziba uari adosi. Nɨ gumazir kaba bar men saghon ikɨ. 21 Gumazir maba fofozir kamɨn gɨn ghuava, egha me nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavim ataki.

Godɨn apangkuvim nɨ ko ikɨ.

Copyright information for `MSY