2 Corinthians 5

E kamaghɨn fo, nguazimɨn averpenir e datɨrɨghɨn aven itir kaba, da gɨn dɨpɨrighrɨgh ikuvigham, kar en nivafɨzimɨn ovevem. Eghtɨ dughiar kam God dɨpenir igharazir aghuim e danɨngam, kar en nivafɨzir igiam. Dɨpenir kam, gumazitam an ingarizir puvatɨ, God uabɨ an ingari. A Godɨn Nguibamɨn ikɨ zurazurara ikɨvɨra ikiam.
(5:1) Averpenir nguazimɨn itir kamnang, kar nivafɨzir e nguazir kamɨn inizibar akar isɨn zuim. Ezɨ dɨpenir igharazir mam, kar e Godɨn Nguibamɨn iniamin nivafɨzir igharagha garir bar igiaba.
E datɨrɨghɨn nguazimɨn dɨpenir kamɨn ikia, egha navim bigha ara ikia egha uan dɨpenir Godɨn Nguibamɨn itim inigh, egh korotiamɨn mɨn e anerughasa bar ifonge. Egh e anerugh uan nivafɨzim avaragh, egh bibiamra ikian kogham. E nguazimɨn averpenimɨn aven ikiavɨra ikia, egha e osɨmtɨziba atera navim bigha ara iti. Ezɨ da e gamima e uan nivafɨzir ghurir kam ataghraghasa puvatɨ. E nivafɨzir igiar aghuim a gisɨn aneghuasa ifonge, mati e korotiar igiam ghurim gisɨn anerughtɨma, anagapazagh ganganir bar aghuim damuam. Tuavir kamɨn en nivafɨzir ovengamim, a ua iraghɨrɨgh, egh nivafɨzir angamra ikɨvɨra ikiamim mɨn otogham. God uabɨ e akɨrigha angamra ikiavɨra itir dabirabir kam e ganɨngi, egha uan Duam e ganɨngi. God bizir bar aghuir maba e danɨngasa, egha faragha uan Duam e ganɨngi. Ezɨ e Godɨn Duam inigha gɨfa, egha bar fo, e bizir aghuir igharaziba uaghan da iniam.

Ezɨ kamaghɨn e bizir kam gɨnɨghnɨgha egha tuivigha gavgavighavɨra iti. E fo, e nivafɨzir kam sara ikɨ, egh Ekiam ko an Nguibamɨn ikian kogham. Bizir e gariba, e dagh nɨghnɨgha, dar gɨn zuir puvatɨ. E pura nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn ikia, egha an gɨn zui. Ezɨ kɨ mɨkemegha gɨfa, e uan navibar suigha iti, egha atiatir puvatɨ. E nivafɨzir ghurir kam ategh mangɨ Ekiam ko ikɨ an Nguibamɨn ikiasa bar ifonge. Eghtɨ an Nguibar a itim, guizbangɨra en nguibamɨn mɨn ikiam. Egha e nguibar manamɨn iti, an en nguibam, o Godɨn Nguibam, e zurara kamaghɨn bar ifonge, e arazir aghuir Ekiam ifongezibar amuam. 10 Guizbangɨra, e bar moghɨra Kraisɨn kotɨn otivightɨ, an en araziba tuisɨgham. Dughiar e nguazimɨn nivafɨzimɨn aven itim, e arazir aghuibagh ami, o arazir kurabagha ami, egh kotiam dughiamɨn e bar vaghvagh uan arazir amizibar ivezim iniam.

E gumazamizibar akuraghtɨ, me Godɨn namakabar otivam

11 Egha e Ekiamɨn atiatia egha an apengan iti. Egha kamaghɨn gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiasa, e men nɨghnɨziba fa me gakaghori. God guizbangɨra bar en nɨghnɨziba ko arazibagh fo. Kɨ uaghan kamaghɨn nɨghnɨsi, ia en araziba tuisɨgha egha fo, e ingangarir aghuim gami. 12 E ua mɨgeir akar kam, e ian aghariba apɨrtɨ, ia en ziaba fɨ suam, e gumazir aghuiba, e kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ. Ia fo, marazi pura gumazibar ziar ekiaba itiba bagha bar akonge, egha men navimɨn aven otivir araziba bagh nɨghnɨzir puvatɨ. Ezɨ e kamagh sua, ia gumazir kabar akaba ikarvaghamin fofozim ikɨ. Bizir kamɨn e ia bagha osiri, eghtɨ ia en arazir aghuiba bagh bar akongegham. 13 Guizbangɨra, marazi ghaze, en araziba ko en nɨghnɨziba ti gumazir onganibar mɨn iti. Puvatɨ, kar e guizbangɨra Godɨn ingangarim gami. Egh e nɨghnɨzir aghuarim ikɨva, egh ian akurvaghsɨ e kamaghɨn damuam. 14 E deragha nɨghnɨgha egha fo, gumazir mam bar e bagha areme. Ezɨ tuavir kam mati, e bar moghɨrama ovegha gɨfa. Kamaghɨn Krais e gifongezir arazim, en naviba fa e abɨrima, e an ingangarim gami. 15 Gumazir kam kamaghɨn ifonge, e gumazir angamra itiba uari uari baghɨvɨra ikian kogham. E gumazir e bagha ovegha ua dɨkavizim baghɨvɨra ikiam. Kamaghɨn, a bar moghɨra e bagha ovenge.

16 Kamaghɨn amizɨ, e datɨrɨghɨn uam navir ghurimɨn arazimɨn gɨn ghua gumazamizibar araziba tuisɨzir puvatɨ. Guizbangɨra, e faragha navir ghurimɨn arazimɨn gɨn ghua Kraisɨn araziba tuisɨki. Egha datɨrɨghɨn ua kamaghɨn amir puvatɨ. 17 Gumazitam Krais ko poroghtɨ, God gumazir kam damightɨ, a gumazir bar igiam otogham. Eghtɨ bizir ghurim bar gɨvaghtɨ, bizir bar igiam otogham.

18 Bizir kaba bar, God dagh amima, da e batifi. E fomɨra an apanibar mɨn iti, ezɨ Kraisɨn ingangarimɨn an e gamizɨ, e datɨrɨghɨn an namakabar otifi. Egha a uaghan, ingangarir kam e ganɨngi, eghtɨ an apanir igharazibar amightɨ, me an namakabar otivam. 19 En mɨgɨrɨgɨam kamakɨn: God, Kraisɨn ingangarimɨn tuavimɨn, a nguazimɨn itir gumazamiziba bar me gamima, me Godɨn apanim gamir arazim ataghragha, egha an namakabar mɨn otifi. Egha men arazir kurar me amiziba, a ua dagh nɨghnɨzir puvatɨ. Egha a ingangarir kam e ganɨga ghaze, ia akam nan apanibav kɨnightɨ, me oregh egh nan namakabar otivigham. 20 Kar e Kraisɨn abuir gumazibar otivigha, mati God uabɨ uan dɨmdiam ia ganɨngizɨ moghɨn, e akar kam ia mɨkɨri. Kamaghɨn, e Kraisɨn danganim isa, ia gakaghora ghaze, ia Godɨn apanim gamir araziba ategh an namakabar otifigh. 21 Krais uabɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ. Ezɨ God kamagh sua, e Krais ko porogh, egh an gavgavimɨn e Godɨn damazimɨn gumazamizir aghuibar otivam. Kamaghɨn, God en akurvaghasa egha, en arazir kuraba bar Krais gisɨn da arɨki, ezɨ Krais mati uaghan gumazir arazir kurabagh amir mamɨn mɨn oto.

Copyright information for `MSY