2 Peter 2

Ifavarir tisaba Kraisɨn adarazir nɨghnɨzibagh asɨghasɨghasa

Ezɨ fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazir ifavarir maba, me Israelɨn gumazibar tongɨn iti. Ezɨ kamaghɨra ifavarir tisaba uaghan ian tongɨn ikiam. Egh me nɨmɨra ia gifar, Godɨn bizir taba ian sure damuam. Egh me mongɨva akar ifavaribar amutɨ, da ian tongɨn otivam, kar akar ian nɨghnɨzir gavgavim gasɨghasɨziba. Ekiam ua me inis, eghtɨ me uamategh akɨrim ragh, Ekiam gasaragham. Ezɨ me kamaghɨn damuva, eghtɨ zuamɨra God me gasɨghasɨgham. Eghtɨ gumazir avɨrim men arazir mɨzɨrɨzir kurabar gɨn mangam. Eghtɨ bizir kam gumazibar amutɨ me akar kurabar guizbangɨn tuavir Godɨn gɨn zuimɨn mɨkɨmam. Ezɨ ifavarir tisan kaba dagɨar avɨriba bagha, kamaghɨn me eghaghanir ifavarir avɨribar amuva, ian dagɨaba ko biziba iniam. Fomɨra God me isɨ kot darɨghasa dughiam atɨ, a ghaze, me bar ikuvigham. Ezɨ God akuir puvatɨ. A fomɨra me mɨkemezir moghɨn egha me gasɨghasɨghasa me bagha gara iti.

Ia fo, bar fomɨra enselɨn maba arazir kurabagh ami, ezɨ God me ataghizir puvatɨ. A senba me kegha helɨn me akunizɨma me mɨtater bar ekiamɨn aven ti. Egha me kalabusɨn ikiavɨra iti, me Godɨn kotiamɨn dughiam bagha mɨzua iti. Ezɨ gumazamizir bar fomɨra ikeziba, me Godɨn akam barazir puvatɨ. Ezɨ a me gasɨghasɨki. An aperiam gamizɨma an otogha bar me kuavareme. Ezɨ Noa a gumazir arazir aghuibara gun mɨgeir mam, God a ko 7 plan gumazamiziba bar deragha men garima me deravɨra iti.

Ezɨ God Sodomɨn nguibam ko Gomoran nguibam mɨgɨa ghaze, aning uaghan ikuvigham. God aning gaborozɨ aning bar isigha, averenir kɨniba iti. Ezɨ gɨn gumazir Godɨn akaba batoziba, me bizir Sodom ko Gomoran otozim gɨnɨghnɨgh, egh fogham bizir kam gɨn uaghan me bativam. Ezɨ God Lotɨn akura, gumazir deravɨra itim. Egha a, men arazir mɨzɨrɨzibar gara an navim bar a baseme. Gumazir aghuir kam Lot men tongɨn ikia egha men arazir bar kurabar gari. Egha dughiabar zurara men akar kuraba barasi. Ezɨ an navim deragha iti. Ezɨ a me Godɨn araziba batozir arazim bagha an navim bar ikufi. Ezɨ kamaghɨn e bizir Ekiam amizibagh nɨghnɨgha, egha e fo, osɨmtɨzitam gumazir Godɨn arazibar gɨn zui tam batogham, God osɨmtɨzir kam uam ada a iniamin tuavim gɨfo. Ezɨ God arazir kurabagh amir gumazibagh fo, egha men arazir kuraba ikarvaghamin tuavim gɨfo, mamaghɨra ikɨ mangɨva Godɨn Kotɨn Ekiamɨn Dughiam otogham. 10 Egh gumazir taba ivezir kurar bar ekiaba iniam. Kar gumazir poroghamiba uari isava akuava amir arazir bar mɨzɨrɨziba. Egha me Godɨn akam mɨgɨa ghaze, a pura bizim.

Ezɨ gumazir kurar kaba ian tongɨn iti, gumazir akaba batogha egha uan nɨghnɨzibar gɨn zuiba. Egha me atiatir puvatɨgha akar kurabar enselɨn Godɨn Nguibamɨn itibav gei.
11 Ezɨ enselba bar gavgavir ekiam ikia, bar gumazir kabagh afira. Egha enselba uari akar kurabar me mɨgeir puvatɨ, egha Ekiamɨn damazimɨn akam me gasir puvatɨ.

12 Ezɨ ifavarir tisan kaba, me mati asizibar mɨn nɨghnɨziba puvatɨ, egha me uan mɨkarzibar ifongiabar arui. Egha me mati asɨzir atiabar mɨn nguazimɨn otifi, eghtɨ gumaziba men suighɨva me mɨsoghtɨma me arɨghiram. Ezɨ bizir me fozir puvatɨzim, me akar kurabar a mɨgei. Ezɨ arazir kamra mati gumaziba asɨzir atiaba gasɨghasɨzi moghɨn God me gasɨghasɨgham.

13 Ezɨ me amizir arazir kurabar, gumaziba men arazir kaba bagh ua arazir kurabar me ikarvagham. Me ghaze, aruebar dagher ekiaba apir arazim ko dɨpar onganiba apir arazim, kar arazir bar aghuim. Egha me ia koma apava, egha ia gamima ia bar mɨze, egha ian ziabagh asɨghasɨsi. Egha me uan ifavarir arazir me amiba bagha bar akonge. 14 Egha me zurara amizibar gara, arazir kurabar me damuasa nɨghnɨsi. Egha me arazir kurar amiba gɨvasa nɨghnɨzir puvatɨ. Me gumazir nɨghnɨzir gavgavir muziariba itibagh ifarima me arazir kurabagh ami. Egha me igharaz darazir bizibar garava, egha dagh ifongezir arazimɨn bar me gizɨfa. Eghtɨ God bar me gasɨghasigham! 15 Me tuavir aghuim ategha, bar onganigha tintinibar zui. Me Beorɨn otarim Balamɨn tuavimɨn gɨn zui. An arazir kuram gamigha, egha uan arazir kurar kamɨn ivezim iniasa. 16 Ezɨ donkiba mɨgeir puvatɨ. Egha donkin mam gumazimɨn mɨn mɨgei, egha Balamɨn arazir kuraba bagh an atari. Ezɨ arazir kam donki Godɨn akam inigha izir gumazir kam gamima, a uan onganir arazir a damuasa nɨghnɨzim ataki.

17 Gumazir kaba, mati mozir dɨpaba dakezir moghɨn iti, egha uaghan mati amɨnir ekiam ghuariam gɨvava amadima a tintinibar zuima amoziba puvatɨ. Ezɨ God me bagha danganir bar mɨtategha bar pɨghizim akɨrizɨma a iti. Eghtɨ me mangɨva an ikiam. 18 Ezɨ gumazir kaba pura tiariba akara egha uan akar onganir kabav gɨa ghaze, erara dera. Me gumazamiziba apezeperava me gamima, me naviba dɨkavava arazir poroghamiba uari isava akuiba, ko nivafɨzimɨn arazir kurar igharazibar amuasa nɨghnɨsi. Ezɨ arazir kamɨn, me gumazamizir datɨrɨghɨra navibagh iragha egha arazir kuraba ataghiziba, me me gamima me gumazir kurar kabar gɨn zui. 19 Ezɨ gumazir kurar kaba kamaghɨn mɨgei, “Kamaghɨn ia en gɨn mangɨva, egh ia fɨrɨghregh uan nɨghnɨzibar ifongezir bizibar amuam.” Ezɨ men arazir kuraba me gasɨghasɨzima, me uari pura ingangarir gumaziba. E fo, gumazitam bizitam a ikɨrarightɨ, a bizir kamɨn pura ingangarir gumazimɨn mɨn ikiam. 20 Guizbangɨra, me en Ekiam Krais Iesus da fofozim inis, en Akurvazir Gumazim. Ezɨ fofozir kam men akurazɨ me arazir mɨzɨrɨzir nguazimɨn itiba bar adagh ita. Egh kamaghɨn me ua arazir kurabar amutɨ, da ua me ikɨrarɨgh egh bar me gafiragham. Eghtɨ men ikɨrɨmɨrim gɨn bar moghɨra bar ikuvigh fomɨra itir ikɨrɨmɨrim gafiragham. 21 Kamaghɨn me arazir aghuimɨn tuavim gɨfozir puvatɨgha, deraghai. Ezɨ datɨrɨghɨn me tuavir kam gɨfo, egha Godɨn akaba ini, egha uam akɨrim ragha God gasara. Ezɨ bizir kam bagh me bar ikuvigham. 22 Ezɨ bizir men otozir kam, guizɨn akar otevir mamɨn aven kamagh mɨgei, “Afiam migha egha ghua ua uan mimiziba api.” Ezɨ uam akar otevir igharazir mam kamaghɨn mɨgei, “Dam dɨpam guregha gɨfa, egha ua ghua beghneazim gɨpoghposi.” Aningɨn arazim vɨrara bar kufi.

Copyright information for `MSY