2 Peter 3

Bar guizbangɨra Ekiam ua izam

Nan roroaba, kar nan namba 2ɨn akɨnafarim kɨ datɨrɨghɨn ia bagha an osiri. Kɨ kamaghɨn ifonge, akɨnafarir kɨ osirizir kamning, ian nɨghnɨziba uam a da fe, eghtɨ ia ua bizir kabagh nɨghnɨghvɨra ikiam, egh ian nɨghnɨziba bar deravɨra ikiam. Ia ua Godɨn akam inigha izir gumaziba fomɨra mɨkemezir akabagh nɨghnɨghasa kɨ ifonge. Egh ia uaghan Ekiamɨn akabagh nɨghnɨgh, a en Akurvazir Gumazim. Ia uan aposelba da akar kam inis.

Ezɨ ia faragh bizir ekiar kam gɨfogh, Ekiam ua izamin dughiamɨn, gumaziba uan navir ghurimɨn arazibar gɨn mangɨva dɨbovir akar kurabar ia mɨkɨmam. Me kamaghɨn ia dɨpovam, “Iesus ghaze, a ti ua izam, o? Egha a managh iti? A izan kogham. En ovavir ovengeziba ua dɨkavan kogham. Ezɨ biziba fomɨra nguazim otozir dughiamɨn iti moghɨn ikia iza datɨrɨkɨn.” Me bizir kam gɨfogha, egha a gɨnɨghnɨghan aghua. Fomɨra God mɨkemezɨ overiam ko nguazim oto. Ezɨ God dɨpabav kemezɨ da iraghuezɨ nguazim oto. Ezɨ God dɨpamra nguazimɨn ingari. Egha gɨn God mɨkemezɨ dɨpaba uam oto. Ezɨ aperiam bar nguazir kam avara, ezɨ nguazim bar ikufi. Kamaghɨra God fomɨra mɨkemezir moghɨn, a datɨrɨghɨn mɨgɨrɨgɨar igharazim anɨngi, datɨrɨghɨn overiam ko nguazim ikia avim bagha mɨzuai, avim otoghɨva bar aning kuvaremegham. Ezɨ nguazim ko overiam Godɨn Kotiar Ekiam Otivamin Dughiam bagha mɨzuai. Dughiar kamɨn gumazamizir akɨrim ragha God gasaraziba, me bar kuvigham.

Nan roroaba, ia bizir kam a bakɨnɨghnɨghan markɨ. Ekiamɨn nɨghnɨzim dughiar vamɨra mati, azenir avɨriba, ezɨ azenir avɨriba mati dughiar vamɨra. Gumazir maba ghaze, Ekiam nɨmɨra ingari. Puvatɨ. Ekiam uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn ghua nɨmɨra arazibagh amir puvatɨ. God gumazitam ovengan aghua. Gumaziba bar navibagh iraghasa a ifonge, egha an navim ian ikia ingara egha ia mɨzua iti.

Nguazir kam ko overiam gɨvagham

10 Ekiam Izamin Dughiam zuamɨram otogham, mati okɨmakɨar gumaziba izi moghɨn. Eghtɨ dughiar kamɨn overiam afuaragh pamten tɨngaghegh bar gɨvagham. Eghtɨ bizir nguazimɨn itiba sara bar isigh ameregh gɨvagham. Ezɨ nguazim ko an itir bizir me amiziba ua ikian kogham.
(3.10) Grighɨn akam deragha a mɨgeir puvatɨ.
11 E fo, kamaghɨra biziba bar gɨvagham. Kamaghɨn kɨ ian azai, ia arazir manamɨn gɨn mangam? Ia uan naviba isɨ God danɨng, egh ia bar zuegh ikɨ Godɨn arazibar gɨn mangɨ.

12 Ezɨ ia Godɨn Dughiar Otivamim mɨzuamɨva, egh ia bar puvɨra ingarɨva dughiar kamɨn avɨraghtɨ, a zuamɨra otogham. Eghtɨ dughiar kamra overiam bar isigh gɨvagham, eghtɨ avir bar gavgavir mam otogh bizir God nguazimɨn amiziba, da bar isiva ameregham.
(3:12) 2 Pita 3:9 ghaze, Ekiam zuamɨra izeghan kogham, kamaghɨn a dughiam gumazamizibar anightɨ me navibagh iragham. Ezɨ kamaghɨn, gumazamiziba uari isɨ God danɨng, eghtɨ bizir kam Ekiamɨn Dughiar izamim aghozagham. Gansɨ Ap 3.19-21ɨn gan.
13 Ezɨ God overiar igiam ko nguazir igiam damuasa akam akɨri, eghtɨ Godɨn arazir aghuimra an aven ikiam. E bizir kamra mɨzua iti.

E uari bagh ganɨva, egh Ekiam bagh mɨzuamam

14 Kamaghɨn, nan roroaba, ia fo bizir kaba da gɨn izam, ia dar mɨzuamɨva pamtem ingarɨva egh Godɨn damazimɨn zuegh ikɨva, Godɨn damazimɨn arazir kuratam damuan markɨ. Egh ia God ko navir amɨrɨzimɨn ikɨsɨ pamtem ingar. 15 Ekiam e bagha amɨrɨghavɨra ingari. Ia fogh, a uam e iniasa, kamaghɨn an arazir kam gami. Ezɨ God bar fofozir aghuim en aveghbuam Pol ganɨngi, ezɨ a uaghan kamaghɨra mɨgɨrɨgɨar kabara ia bagha da osiri. 16 Polɨn akɨnafarir osiriziba, da zurara bizir kabar gun mɨgei. Guizbangɨra, akar maba akɨnafarir kabar aven ikiava, egha deravɨra bigha mɨgeir puvatɨ. Ezɨ e akar kabar mɨngarim gɨfoghasa bar ingangarir dafam gami. Ezɨ gumazir fofozir muziariba ko nɨghnɨzir gavgavir muziariba, me Polɨn osirizibagh iragha pazava a mɨgei. Egha uaghan Godɨn akɨnafarimɨn itir akar igharaziba sara paza dav gei. Kamaghɨn me uarira uari gasɨghasɨsi, eghtɨ God gɨn me gasɨghasɨgham.

17 Nan roroaba, ia bizir gɨn otivamiba ia dagh fo. Gumazir Godɨn akaba batogha ifariba ia damutɨ, eghtɨ ia nɨghnɨzir gavgavim ia datɨrɨghɨn itim ategh egh iran kogham. Ia iran koghsɨ, kamaghɨn bar deravɨra uari bagh ganɨva tuivigh gavgafigh. 18 Krais Iesus, a en Ekiam, a en Akurvazir Gumazim, a zurara ian apangkufi, ezɨ ia deravɨra a gɨfo. Egh an fofozim ko an apangkuvim ian navibar ikɨva aghung mangɨ. Krais ziar ekiam iti, ezɨ ia an ziam fɨ, datɨrɨghɨn ikɨ mamaghɨra ikiam. Guizbangɨra.

Copyright information for `MSY