2 Timothy 2

Timoti bar deragh Krais Iesusɨn mɨdorozir gumazimɨn ikɨ

Nan otarim Timoti, nɨ zurara Krais Iesusɨn apangkuvimɨn amamangatɨghtɨma a nɨn akuraghtɨ nɨ bar gavgavigham. Nɨ fo, kɨ fomɨra gumazir avɨribar damazimɨn akar mabav kemezɨ, nɨ da baraki. Egh akar kabara nɨ da isɨva gumazir deravɨra Godɨn ingangarim damuamibar anɨngigh. Eghtɨ gumazir kaba, uaghan gumazir igharazibar sure damuamin fofozim ikiam.

Nɨ, Krais Iesusɨn mɨdorozir gumazir aghuir mamɨn mɨn, nɨ e ko osɨmtɨzim ateram. Nɨ mɨdorozir gumazimɨn arazim a gɨfo. Gumazitam a mɨdorozir ingangarim gami, a ingangarir igharazibagh amir puvatɨ. Bar puvatɨ. An garir gumazir ekiaba an ingangarim gɨfueghasa, a mɨdorozir ingangarir aghuimram ami. Kamaghɨra, gumazitam igharaz darazi ko ivemarɨva egh me gafiragh faragh otivsɨ, egh a ivemarimɨn arazibar gɨn mangɨva, egh bizir aghuitam iniam. A ivemarimɨn arazibar gɨn mangan koghɨva, a bizir aghuitam inighan kogham. Eghtɨ gumazitam puvɨra uan azenimɨn ingarɨva an oparɨva an ganɨva, egh a faragh gumazir mabagh itaghɨva uan daghebar amam. Nɨ akar kɨ mɨkemezir kabagh nɨghnɨgh, eghtɨ Ekiam nɨn akuraghtɨma nɨ akar kabar mɨngariba bar dagh fogham.

Egh nɨ zurara Krais Iesus ginɨghnɨgh. An aremegha ua dɨkafi, an Atrivim Devitɨn ovavimra. Ezɨ akar aghuir kamra, kɨ an gun mɨgei. Ezɨ akar aghuir kam bangɨn gumaziba nan gara ghaze, kar gumazir kuram. Egha me osɨmtɨziba na garɨsi, egha na isa kalabus gatɨ. Eghtɨ Godɨn akam, a kalabusɨn ikeghan kogham. 10 Kɨ kamaghɨn ifonge, gumazamizir God ua bagha mɨseveziba, uaghan Krais Iesus ko poroghɨv ikɨ Godɨn Akurvazim iniva, ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim iniam. Kamaghɨn, kɨ gavgavim uan navim ganɨgava egha me bagha osɨmtɨzir kaba bar ada ateri. 11 Kar guizɨn akam, e nɨghnɨzir gavgavim an ikiam:

“E Krais ko aremeghɨva, egh a ko ikɨrɨmɨrir kamɨn ikiam.
12 Egh e gavgavighvɨra ikɨva osɨmtɨziba bar a da ater,
egh uaghan a ko atrivimɨn ikiam.
E akɨrim ragh a gasaraghtɨ, a uaghan akɨrim ragh e gasaragham.
13 Eghtɨ e an gɨn angɨsɨ a ko akam akɨrigh,
egh gɨn uan akar kamɨn gɨn mangan koghtɨ,
a uan akar an amizimɨn gɨn mangvɨra ikiam.
A uabɨ uan akam gɨraghan kogham.
Bar puvatɨ.”

Timotin ingangarim God gamima a bar akonge

14 Nɨ gumazamizibav kɨmvɨra ikɨtɨma me akar kam gɨnɨghnɨgh. Egh Godɨn damazimɨn mɨghɨvɨra me mɨkɨm suam, me pura akar muziariba bagh uari adoghadoghan markɨ. Arazir kam gumazitam akuraghan kogham. Egha a gumazir orazibagh asɨghasɨsi. 15 God nɨn ingangarim gan fueghsɨ, nɨ pamtem ingar. Nɨ ingangarir gumazir aghumsɨzir puvatɨzimɨn mɨn ikɨva, egh deravɨra guizɨn akam bighvɨrama a mɨkɨm. 16 Marazi mɨzer kɨnibav gɨa akar Godɨn nɨghnɨzimɨn gɨn zuir puvatɨzibav gei. Eghtɨ nɨ akar kaba akɨrim ragh dagh asaragh. Nɨ fo, akar kaba gumazibagh amima me Godɨn saghon ghuavɨra ikia ghua bar an saghuiamɨn iti. 17 Gumazir kabanang uan akar kamɨn gumazibar sure gami. Ezɨ men akar kam, mati duam, a gumazimɨn namnam ikia an isiava anepava a gasɨghasɨsi. Men tongɨn ikia akar kabav geir gumazimning, Himeneus ko Filetus. 18 Aning guizɨn akamɨn tuavim ataki, egha kamaghɨn mɨgei, “E aremegh ua dɨkavigha gɨfa, kamaghɨn e gɨn ua dɨkavighan kogham.” Ezɨ me akar kamɨn gumazamizir mabar nɨghnɨzir gavgaviba dagh asɨghasɨsi. 19 Ezɨ God mati gumazim dɨpenimɨn ingari moghɨn, a uan siosɨn ingarasa egha dɨpenir akɨnir gavgaviba akunizɨ da tugha ikia gavgafi. Egha dɨpenir akɨnir kabar a kamaghɨn osiri, “Ekiam bar uan gumazamizibagh fo.” Egha ua kamaghɨn osiri, “Gumazamizir Ekiamɨn ziam itiba, me bar arazir kuraba akɨrim ragh a dagh asaragh.”

20 E fo, dɨpenir ekiar mamɨn averiam, itarir maba iti, me silva ko golɨn a dar ingari, egha maba me tememɨn dar ingari, egha maba me nguazimɨn dar ingari. Maba, ingangarir aghuim bagha dar ingari, egha maba, me ingangarir kɨniba bagha dar ingari. 21 Kamaghɨn amizɨ, gumazitam uan arazir kuraba ateghɨva, egh Godɨn damazim zuegham, a itarir me ingangarir aghuim bagha amizimɨn mɨn otogham. A God baghavɨra itir gumazimɨn ikiam, egh guizbangɨra uan Ekiamɨn akurvagham. Egh a ingangarir aghuir guar avɨribar amusɨ ikiam.

22 Kamaghɨn amizɨ, nɨ ifongiar kurar gumazir igiabar navibar otiviba nɨ akɨrim ragh dagh asaragh. Egh nɨ, arazir aghuiba, ko nɨghnɨzir gavgavim, ko igharazir darazir ifongezir arazim, ko navir amɨrɨzimɨn arazim, arazir kabanang nɨ bar pamtem dar suiragh dar gɨn mangɨ. Nɨ, gumazir Godɨn damazimɨn zueziba, me Ekiamɨn ziam fer gumazamiziba, nɨ me ko ikɨva arazir kabar amu. 23 Marazi akar onganiba ko akar kɨniba gamua uari adoghadosi. Ezɨ nɨ akar kabanang akɨrim ragh dagh asaragh. Nɨ fo, akar kaba da gumazibagh amima me akaba uari adosi. 24 Godɨn ingangarir gumazim igharaz darasi ko uari adoghan kogham. Puvatɨ, a bar men asughasugh deravɨra me damuam. Egh men tisan aghuimɨn ikiam. Eghtɨ me an akaba batoghtɨ, an aghumra ikiam. 25 Egh a gumazir akaba batoziba men asughasugh me akɨrvaghsɨ mangvɨra ikiam. Egh a kamaghɨn damutɨ, God men akuraghtɨ me ti uan navibagh iraghɨva, egh guizɨn akam gɨfogham. 26 Satan fomɨra me gifara me gamizɨ me an azuazimɨn aven ikia egha an ifongiamɨn gɨn zui. Egh me guizɨn akam gɨfogh, men nɨghnɨzir aghuariba uamategham, egh Satanɨn azuazim ategh ua fɨrighregham.

Copyright information for `MSY