3 John 1

Kɨ Kraisɨn adarazir gumazir dapanim. Nɨ Gaius, kɨ nɨ bagh akɨnafarir kam osiri. Nɨ nan aveghbuamra, ezɨ kɨ guizbangɨra bar nɨ gifonge.
Copyright information for `MSY