Acts 10

Ensel Kornilius bagha izeghava akam a ganɨdi

Gumazir mam Sesarian nguibamɨn iti, an ziam Kornilius. A Romɨn mɨdorozir gumazir 100 plan garir gumazim. A uaghan men mav, me Italin Kantrin Mɨdorozir Gumaziba. Kornilius a God ifongezir arazibagh amir gumazim, a uan adarazi ko me Godɨn apengan iti. Egha a uaghan Judan gumazamizir onganarazibar akurvagha, egha zurara God ko mɨgei. Dughiar mamɨn 3 kloghɨn guaratɨzimɨn Kornilius bar deravɨra garima Godɨn ensel irebamɨn mɨn bizimɨn aven iza kamaghɨn a mɨgei, “Kornilius!”

Ezɨma Kornilius atiatia dɨkɨravɨram an gara, kamaghɨn an azara, “Ekiam, bizir itizim?”

Ezɨma ensel an azangsɨzim ikara, “God nɨn mɨgɨrɨgɨaba baragha, ingangarir nɨ gumazamizir onganarazibagh amir biziba, an a dagh ifuegha egha dagh nɨghnɨsi.
Egh nɨ datɨrɨghɨn gumazitaba Jopan me amadaghtɨma, me mangɨ gumazir kam an ziam Saimon, me uaghan Pita a garɨsi, a batogh a inigh izɨ. A Saimon ko iti, asɨzir inibar bizibar ingarir gumazim. An dɨpenim ongarir mɨriamɨn iti.”

Egha enselɨn Kornilius mɨkemezim anetegha ghuzɨma, a uan ingangarir gumazimning koma mɨdorozir gumazir bar God gifongezim uaghan a ko itimɨn diazɨma me a bagha izi. Ezɨma a bizir otivizir kaba, dar gun bar me mɨkemegha, me amadazɨma me Jopan ghue.

Pita irebamɨn mɨn bizimɨn gari

Ezɨ amɨmɨzaraghan aruer arɨzimɨn Kornilius amadazir gumaziba ghuava Jopan nguibar ekiamɨn boroghɨn otivima, dughiar kamra Pita dɨpenimɨn avughsir danganimɨn ikia God ko mɨgei. 10 Egha Pita mɨtiriam an azima, a daghetam ramasa, ezɨ me daghebagh amuavɨra itima, a irebamɨn mɨn bizir mamɨn gari. 11 Egha a pɨn garima overiam kuiaghrɨzɨma, bizir mam inir avɨzir dafamɨn mɨn gari. Bizir kam, me an ruaghatevir 4 plan suirazɨma, a nguazimɨn izaghiri. 12 Egha an aven, asɨziba bar—asɨzir soroghafariba ikia aruiba, ko nguazim davaragha aruir asɨziba, ko pɨn itir kuaraziba iti. 13 Ezɨ tiarir mam kamaghɨn a mɨgei, “Pita, nɨ dɨkavigh, dav suegh dar amɨ.”

14 Ezɨ Pita kamaghɨn a ikara “Ekiam bar puvatɨgham! Kɨ fomɨram Godɨn damazimɨn bizir mɨzɨrɨzitam amezir puvatɨ.”

15 Ezɨ tiarim uam a mɨgei, “Bizir God amizir zueziba, nɨ uam mɨzɨrɨzibar dar ponan markɨ.”

16 Ezɨ bizir kamnagh dughiar pumuning ko mɨkezimɨn Pita bato. Ezɨma inir avɨzir ekiar kam zuamɨra uamategha overiamɨn ghuavanabo.

17 Pita irebamɨn mɨn ganizir bizir kamɨn mɨngarim ginɨghnɨghavɨra itima, Kornilius amadazir gumaziba otifi. Egha me Saimonɨn dɨpenim bagha azangsɨsi, an dɨpenim managh iti. Egha me datɨrɨghɨn izava an tiar akamɨn otifi. 18 Egha me diava azangsɨsi, “Saimon, an ziar mam Pita, a kagh iti o puvatɨ?”

19 Pita irebamɨn mɨn ganizir bizim ginɨghnɨghavɨra itima, Godɨn Duam a mɨgei, “Saimon, gumazir pumuning ko mɨkezim nɨ buria gharui. 20 Kɨ me amadazɨma me nɨ bagha izi. Kamaghɨn, nɨ me ko mangɨsɨ nɨghnɨzir avɨribar amuan markɨ. Nɨ dɨkavigh vangɨnan magɨrɨ.”

21 Ezɨ Pita vangɨnan iraghugha me mɨgei, “Kar kɨrara, ia na buri. Ia tizim bagha izi?”

22 Ezɨ gumaziba an akam ikara, “Kornilius 100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazim nɨ bagha e amadazɨma e ize. A Godɨn damazimɨn deragha an apengan itir gumazim. Judan gumazamiziba bar a gifongegha an ziam fe. Ezɨma Godɨn enselɨn mam a mɨgɨa ghaze, nɨ Pita bagh akam amadaghtɨ a nɨn dɨpenimɨn izegh mɨgɨrɨgɨatabar amutɨ nɨ da baragh.” 23 Egha Pita me mɨgeima, me dɨpenimɨn aven ghu. Me akuigha amɨmɨzaraghan nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir gumazir maba sara, Jopan ikeghava uaghan me ko Sisarian zui.

Pita Korniliusɨn dɨpenimɨn ghu

24 Me akuigha ua dɨkavigha ghua, me Sesarian oto. Ezɨ Kornilius me mɨzua iti. A uan roroaba ko uan adarasi diagha, me akuvagha me ko iti. 25 Pita dɨpenimɨn aven zuima, Kornilius a batoghava, an guamɨn uan tevir akurimning pɨrighav aperaghav an ziam fe. 26 Ezɨ Pita an suiraghav a fe, egha ghaze, “Nɨ dɨkavigh tugh. Kɨ pura gumazir kɨnim.”

27 Pita a mɨgɨavɨra dɨpenimɨn aven ghua garima, gumazamizir avɨriba uari akuvaghav iti. 28 Ezɨma a me mɨgei, “Ia bar fo, e Judaba en arazim. E Kantrin Igharazibar Gumazibar boroghɨra mangan kogh me ko ikian kogham. Ezɨ God kamaghɨn na mɨgɨa ghaze, kɨ gumazitam Godɨn damazimɨn mɨzɨrɨzim a darɨghan kogham. 29 Ezɨ ia na bagha akam amadazɨma kɨ aghuazir puvatɨgha, egha kagh ize. Egha kɨ ian azangsɨsi, ia tizim bagha na bagha akam amada?”

30 Ezɨ Kornilius an akam ikara, “Dughiar pumuning ko pumuning gɨvazɨma, kɨ 3 kloghɨn guaratɨzimɨn uan dɨpenimɨn aven ikia God ko mɨgei. Ezɨ gumazir mam korotiar ghurghurim arugha bemɨra nan guamɨn mɨtɨghav iti.
(10:30) Gumazir kam, a Godɨn enselɨn mam.
31 Egha ghaze, ‘Kornilius, God nɨn mɨgɨrɨgɨam baraki, egha arazir nɨ gumazamizir onganarazibagh amir biziba, an adagh nɨghnɨsi. 32 Eghtɨ Saimon, an ziar mam Pita, a bagh gumazitam amadaghtɨma, a Jopan mangɨva a inigh izɨ. A Saimon asɨzir inibar bizibar ingarir gumazimɨn dɨpenimɨn akuima, anan gara iti. Dɨpenir kam ongarir mɨriamɨn iti.’ 33 Kamaghɨn amizima kɨ nɨ bagha zuamɨram akam amada. Ezɨ nɨ deragha izi. Egha e datɨrɨghɨn bar iza Godɨn damazimɨn iti. God nɨ mɨkemezir akaba, nɨ dav kɨmtɨma e bar da baragham.”

Pita Korniliusɨn dɨpenimɨn Godɨn akam kuri

34 Ezɨ Pita Korneliusɨn dɨpenimɨn aven itir darasiv gei, “Bar guizbangɨra, kɨ datɨrɨghɨn fos. God gumazir vabara ifuegha merara garir puvatɨ, a bar gumazibagh ifonge. 35 Nguibaba bar dar itir gumazamizir an apengan ikia, arazir aghuibagh amiba, a me gifonge. 36 Kar God Israelɨn gumazamiziba bagha amadazir akam. A kamaghɨn mɨgei, Krais Iesus a bar moghɨra en Ekiam. Egha an e gamima, e God ko navir amɨrɨzimɨn iti. 37 Ia uari fo, bizir manaba kantri Israelɨn nguibaba bar da batifi. Bizir kaba Distrigh Galilin dɨkafi. Da, Jon gumaziba ruasa akam kuragha aruigha gɨvazɨma, da gɨn otifi. 38 Ia fo, God Nasaretɨn gumazim Iesus, uan Duam ko gavgavim a ganɨngi. Egha God a ko itima, kamaghɨn amizɨ a nguibabagh arua gumazamizibar akurvasi. Egha Satanɨn apengan itir gumazamizibagh ami me ua dera.

39 “E uari uan damazibar an garima, an en nguibar Judan aven itiba ko Jerusalemɨn nguibamɨn bizir avɨribagh ami. Ezɨ me a mɨsuegha ter ighuvimɨn anegurazɨma an areme. 40 Ezɨ dughiar pumuning ko mɨkezim gɨvazɨma God a gamima a ua dɨkafi. Ezɨ God a isava gumazamizibar aka. 41 Egha a bar Judaba bar me bativizir pu. Puvatɨ. An e gumazir God mɨseveziba, erara an gari. An aremegha ua dɨkavizir dughiamɨn gɨn, an e ko ikiava dagheba ko dɨpaba ame. 42 Iesus an akam gun gumazamizibav kɨmasava e mɨkeme. A ghaze, e kamaghɨn me mɨkɨm suam, God gumazir kam, Iesus anemɨsevezɨma, anarɨra en kotiaba baragham, ovia ghueziba ko angamra itiba sara. 43 Godɨn akam inigha izir gumaziba bar, me Iesusɨn guizɨn akar kam kuni. Egha ghaze, gumazitam nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ziamɨn ikɨtɨ, God Iesusɨn ziamɨn tuavimɨn an arazir kuraba gɨn amadagham.”

Kantrin Igharazibar Gumaziba Godɨn Duam isi

44 Pita akam kuravɨra itima, gumazamiziba a baragha itima, Godɨn Duam bar me gisɨn izaghiri. 45 Judan gumazir nɨghnɨzir gavgavim itiba, Pita ko ize. Egha me orazima me nguibar igharazibar akabar Godɨn ziam fe. Kamaghɨn me dɨgavir kuram gamigha kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Munagh gan! God uan Duam bizir aghuarimɨn mɨn Kantrin Igharazibar Gumaziba uaghan me ganɨngi.”

47 Ezɨ Pita kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Gumazamizir kaba, me en mɨn Godɨn Duam inis. Ezɨ tina, e dɨpamɨn me ruam en anegorosi?” 48 Ezɨma Pita kamaghɨn gumazir kabav gei, “Ia Krais Iesusɨn ziamɨn me ruam.” Ezɨ me ruegha gɨvagha, egha uari ko dughiar tabar ikiasava Pita mɨgei.

Copyright information for `MSY