Acts 11

Pita Jerusalemɨn ghugha egha bizir otivizibar gun mɨgei

Ezɨ aposelba ko Judian nguibabar aven itir darasi, me kamaghɨn oraki, Kantrin Igharazibar Gumaziba uaghan Godɨn akam ini. Ezɨ kamaghɨn Pita uamategha Jerusalemɨn ghuavanabo. Ezɨ gumazir uan mɨkarzir mogomebar iniba aghoregha nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itiba, me Pitan atara egha ghaze, “Nɨ ghua uan mɨkarzir mogomebar iniba aghorezir puvatɨzibar gumazibar dɨpenibar ghua egha me koma api.”

Ezɨ Pita maghɨra bizir a batoziba bar deravɨra dar gun me mɨgei, “Kɨ Jopan nguibar ekiamɨn ikia God ko mɨgei. Egha irebamɨn mɨn bizimɨn garima, bizim mati inir avɨzir dafam, me an ruaghatevir 4 plan suirazɨma, an overiam ategha izaghira kɨ iti naghɨn asara. Ezɨ kɨ an aven garima, asɨzir soroghafariba ikia nguazimɨn itiba, ko asɨzir atiar maba, ko nguazimɨn davaragha aruir asɨziba, ko pɨn itir kuaraziba iti. Ezɨ kɨ orazi, tiarir mam na mɨgei, ‘Pita, dɨkavigh, asɨzitam mɨsuegh anemɨ.’

“Ezɨ kɨ a ikara, ‘Ekiam! Bar puvatɨgham! Nan akam Godɨn damazimɨn bizir mɨzɨrɨzir katam bar anemezir puvatɨ.’

“Ezɨ tiarim ua Godɨn Nguibamɨn mɨgei, ‘Bizir God amizir zueziba, nɨ uam mɨzɨrɨzibar dar ponan markɨ.’ 10 Ezɨ dughiar pumuning ko mɨkezimɨn bizir kam amigha eghava ua ekuighava overiamɨn ghuavanabo.

11 “Ezɨ dughiar kamra gumazir pumuning ko mɨkezim, me na bagha Sisarian nguibamɨn me amadazɨma me iza dɨpenir kɨ itimɨn oto. 12 Ezɨ Godɨn Duam na mɨgɨa ghaze, nɨ me ko mangɨsɨva nɨghnɨzir avɨribar amuan markɨ. Ezɨ 6 plan aveghbuaba uaghan na ko zui. Egha e gumazir na bagha akam amadazimɨn dɨpenimɨn aven ghue. 13 Ezɨ an e mɨgɨa ghaze, enselɨn mam an dɨpenimɨn aven a batogha egha ghaze, nɨ gumazitaba amangɨghtɨ, me Jopan nguibamɨn mangɨ, Saimon, an ziar mam Pita, a batogh. 14 Eghtɨ a Godɨn akam inigh izɨ, nɨ mɨkɨmtɨ, eghtɨ tuavir kamɨn nɨ ko nɨn dɨpenimɨn itir gumazamiziba bar, Ekiam uaghan ua me iniam.

15 “Ezɨ kɨ maghɨra mɨgeima Godɨn Duam me gisɨn izaghiri, mati bar faraghavɨra an e gisɨn izaghirɨzɨ moghɨn. 16 Ezɨ kɨ Ekiam mɨkemezir mɨgɨrɨgɨam ginɨrɨ, ‘Jon dɨpamɨn ia rue, eghtɨ kɨ Godɨn Duamɨn ia ruam.’ 17 E fo, e faragha nɨghnɨzir gavgavim Ekiam Krais Iesusɨn itima, Godra uan Duam bizir aghuimɨn mɨn e ganɨngi. Egha kamaghɨra datɨrɨghɨn God Kantrin Igharazibar Gumaziba uaghan uan Duam, bizir aghuimɨn mɨn me ganɨngi. Kamaghɨn amizɨma kɨ tina, kɨ God me ko ingaramin ingangarimɨn anogoregham?”

18 Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir gumaziba kamaghɨn oregha, egha uam ataramin nɨghnɨziba puvatɨgha Ekiamɨn ziam fa, ghaze, “A dera, God uaghan Kantrin Igharazibar Gumaziba amamangatɨghtɨma me uaghan navibagh iragh egh ikɨrɨmɨrir zurara itim iniam.”

Antioghɨn itir gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn iti.

19 Me Stivenɨn mɨsoghezɨ an aremezir dughiamɨn, me arazir kuram uaghan nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir igharazibagh amizɨ, me tintinibar arava, egha saghon Fonisian Distrigh ko Saiprusɨn arighatɨzim koma Antioghɨn nguibar ekiamɨn ghua Godɨn akam Judan gumazibara me mɨgei. 20 Ezɨ men marazi uaghan Saiprusɨn arighatɨzim ko Sairinin nguibar ekiamɨn ikegha ize, egha Antioghɨn ghuegha Ekiam Iesusɨn akar aghuimɨn gun Grighɨn gumazibav gei. 21 Ezɨ Ekiamɨn gavgavim me ko iti. Ezɨ gumazamizir bar avɨrim nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn ikia egha uan navibagh iragha Ekiam bagha ize.

22 Ezɨ Jerusalemɨn itir Kraisɨn adarasi bizir kamɨn eghaghanim baregha, egha me Barnabas amadazɨma an Antioghɨn ghu. 23 Ezɨ an otogha gari, God men apangkuvigha, men akurvagha arazir aghuibar me gamizɨ Barnabas bar akonge. Egha me uan navir averiabar aven guizbangɨra Ekiam ko ikiamin mɨgɨrɨgɨabar a bar me mɨgei. 24 A bar gumazir aghuim, Godɨn Duam a gizɨvazɨ Godɨn nɨghnɨzir gavgavim an iti. Ezɨ gumazamizir bar avɨrim Ekiam bagha ize.

25 Ezɨ Barnabas Sol buriasa Tarsusɨn zui. Egha an apigha, a inigha Antioghɨn ize. Egha azenir vamɨra Barnabas ko Sol uaning inigha Kraisɨn adarazi koma uari akufa. Egha gumazamizir bar avɨriba men sure gami. Ezɨ Antiokra suren gumaziba faragha ziar kam, Kraisɨn gɨn zuir darazi, me a ini.

27 Ezɨ dughiar kamnang, Godɨn akam inigha izir gumazir maba Jerusalemɨn ikegha Antioghɨn izaghiri. 28 Ezɨ men mav, an ziam Agabus, a dɨkavigha tugha egha Godɨn Duamɨn gavgavimɨn ghaze, Romɨn nguaziba bar dagheba otevegham. (Sisar Klodius, atrivimɨn itir dughiamɨn bizir kam oto.) 29 Ezɨ suren gumaziba akam mɨsuegha egha me vaghvagh uan dabirabimɨn mɨn dagɨaba anɨngɨva, Judian itir darazir akurvaghsɨ a da amangasa. 30 Egha kar me kamaghɨn ami, me uan dagɨaba isava, Barnabas koma Sol ganɨngizɨ, aning ghua men gumazir aruabagh anɨngi.

Copyright information for `MSY