Acts 14

Pol ko Barnabas Aikoniamɨn Iesusɨn akar aghuim akuri

Egha Pol ko Barnabas Antioghɨn ikiav amizir arazibara, aning izava Aikoniamɨn Judaba God ko mɨgeir dɨpenibar dagh ami. Egha kagh aning bar deraghvɨra akam akurima, Judan avɨriba ko Kantrin Igharazibar Gumazir avɨriba nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn iti. Egha Judan marazi nɨghnɨzir gavgavim men akabar ikian aghuagha Kantrin Igharazibar Gumazibar nɨghnɨzibagh asɨghasɨghava men navibagh inivima, me nɨghnɨzir kurabar nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darazigh ami. Egha Pol ko Barnabas dughiar ruarimɨn Aikoniamɨn ikiava, Ekiamɨn apangkuvimɨn akam mɨkɨmasava atiatir puvatɨ. Ezɨma Ekiam gavgavim aning ganɨngizɨma, aning mirakelba ko dɨgavir kuram gamir bizibagh amima, da otifi. Ezɨ kamaghɨn Ekiam gumazamizibar akakagha ghaze, akar aning me mɨgeir kaba, da guizɨn akaba. Ezɨ nguibar ekiar kamɨn itir gumazamiziba uari abɨki, marazi Judabar gɨn zuima, marazi aposelning bagha zui. Egha gɨn Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba, me uan gumazir dapanir ekiaba ko, me nɨghnɨgha tuaviba buria mɨgɨa ghaze, me Pol ko Barnabas aremeghasa, me arazir kurabar aning damuasa ifonge. Egha me dagɨabar aning ginivasava ami.

Pol ko Barnabas Listra ko Derben akar aghuim akuri

Ezɨma Pol ko Barnabas kamaghɨn oreghava arava Listra ko Derben ghu, aning Likonian Distrighɨn nguibar ekiamning. Egha uaghan nguibar aningɨn boroghɨra itiba sara ghu. Egha aning kagh akar aghuim akuravɨra iti.

Egha Listran nguibar ekiamɨn aven gumazir mam, an dagarimning ikuvighava an amɨrazɨma an aruir puvatɨghava aperaghavɨra iti. An amebam a batezɨma a kamaghɨra gari. A Pol barazima an akam akuri. Ezɨma Pol dɨkɨravɨram an gara egha kamaghɨn fo, gumazir kam nɨghnɨzir gavgavim iti, a deragham.

10 Egha Pol kamaghɨn pamtemɨn dia, “Nɨ dɨkavigh mɨtɨgh!” Ezɨ gumazir kam uabɨ ekunigha mɨtɨgha maghɨram arui.

11 Egha gumazamizir avɨrir kam Pol amizir bizir kamɨn ganigha, pamtemɨn Likonian akamɨn dia mɨgei, “Aseba gumazibar mɨn otivigha e baghava izaghire!” 12 Egha Barnabas, me asem Sus a gatɨ. Pol a mɨgɨrɨgɨabar faragha zuir gumazim, kamaghɨn me asem Hermes a gatɨ.
(14:12) Grighɨn gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn iti, aser avɨriba uaghan iti. Men aser mam, Sus, a men asebar gumazir dapanir ekiam. Ezɨ Hermes, a men aser akaba inigha me bagha izim.
13 Asem Susɨn dɨpenim, a Listran nguibar ekiamɨn mɨn azenan iti. Ezɨ Susɨn ofa gamir gumazim, a ko gumazir avɨriba, me Pol ko Barnabas bagha asɨzibav sueghɨva aningɨn ofa damuasa. Kamaghɨn, a bulmakaun apuriba ko akɨmarir bɨzizɨba inigha Listran nguibar ekiamɨn tiar akamɨn ize.

14 Egha aposelning Pol ko Barnabas, aning bizir kaba baregha, aning uan korotiaba abɨagharigha, ivegha gumaziba itir okuruamɨn aven ghua pamtem dia mɨgei, 15 “Maia! Gumaziba, ia tizim bagha arazir kam gami? Ga uaghan ian mɨn gari, pura gumazir kɨnimning. Ga kamagh sua akar aghuir kam ia mɨgei. Ia pura bizir kɨnir kabar ziaba fan markɨ. Egh ia uari isɨva Ekiam danɨng, angamra itir God. A Godɨn overiam ko nguazim ko ongarim gamizim, egha bizir dar itiba sara bar. 16 Fomɨra, God nguibaba bar, me ataghizɨma me pura uan nɨghnɨzibar arua bizibagh ami. 17 Egha a ian modozir puvatɨ, eghtɨ gumaziba a gɨfoghan kogham. puvatɨ. A zuraram arazir aghuibar ia gamuava, amozim ia ganɨga, dagher aghuir avɨriba ia ganɨga egha dagher aghuibagh ami da otifi. Egha ia gamima ian naviba deragha bar akonge.” 18 Aning bizir kabar pamten me mɨgɨa, uaningɨn ofa damuan men anogoroghavɨra iti.

19 Ezɨ gɨn Judan gumazir maba Antiok ko Aikoniamɨn ikegha Listran izegha, me gumazibar nɨghnɨzibagh ekuigha me gamizɨ, me Polɨn apanibar otifi. Egha me dagɨabar Pol ginivigha an ganigha ghaze, an aremes. Egha anemɨkɨrɨgha Listran nguibar ekiamɨn azenan ghu. 20 Ezɨ gɨn suren gumaziba izava anekuvazɨ, a dɨkavigha uamategha Listran nguibar ekiamɨn ghu. Egha dughiar igharazimɨn a ko Barnabas ghua Derben zui.

Pol ko Barnabas suren gumaziba gavgavim me ganɨdi

21 Egha Pol ko Barnabas Derben nguibar ekiamɨn ikiava akar aghuim akurava gumazamizir avɨribagh amima, me suren gumazibar otifi. Egha aning uamategha Listra ko Aikoniam ko Antioghɨn ghu. 22 Egha aning gavgavim suren gumazibagh anɨghava akurvazir mɨgɨrɨgɨabar me gamua ghaze, ia uan nɨghnɨzir gavgavibar tuivigh gavgafigh. Aning kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Gumazamizir God Ativaziba, e uaghan men avɨrir kamɨn aven mangɨsɨ, e faragh osɨmtɨzir avɨribar aven mangɨgham.” 23 Egha Pol ko Barnabas Kraisɨn adarazi itir nguibaba bagha vaghvagha Godɨn ingangarir gumazir aruaba amɨsefe. Godɨn ingangarir gumazir aruar kaba uan nɨghnɨzir gavgaviba Ekiam gatɨs. Ezɨ aning me bagha dagheba taghragha Ekiam ko mɨkemegha bar me isava Ekiamɨn agharim gatɨ.

Pol ko Barnabas uamategha Antioghɨn zui, Sirian Distrighɨn aven

24 Egha Pol ko Barnabas Pisidian Distrighɨn ghugha gɨn iza Pamfilian Provinsɨn ghu. 25 Egha aning Pergan nguibamɨn akar aghuim akunigha gɨvagha Atalian nguibam uaghirɨ.

26 Egha aning Atalian ikegha kurim inigha uamategha Antioghɨn nguibamɨn ghu. Nguibar kamra, aning kagh faragha ikezɨ, Antioghɨn itir Kraisɨn adarasi aning isava Godɨn agharim ganɨnga ghaze, Godɨn apangkuvim aning ko ikɨtɨ aning ingangarir kam damuam. Ezɨ aning ingangarir kam gamua iza datɨrɨghɨn anegɨfa. Egha aning uamategha Antioghɨn ghu. 27 Egha aning Antioghɨn otogha, Kraisɨn adarazir diazɨma me uari akuvazɨma aning bizir God aningɨn agharimningɨn amizibar gun bar me mɨgei. Egha uaghan God Kantrin Igharazibar Gumaziba bagha nɨghnɨzir gavgavimɨn tiam kuizir akam me mɨgei. 28 Egha aning kagh dughiar ruarimɨn suren gumaziba ko ike.

Copyright information for `MSY